Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - OpenLEX

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.6.40

Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z późn. zm.1)), ogłasza się Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wg stanu na dzień 31 stycznia 2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

(Załącznik do obwieszczenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK 

URZĘDOWY WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SPIS TREŚCI

Tom I

Część 1A. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poz. 1-2270

grafika

Poz. 2271-4634

grafika

Poz. 4635-6912

grafika

Poz. 6913-9226

grafika

Tom II

Część 1B. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

grafika

Część 1C. Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

grafika

Część 2A. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

grafika

Część 2B. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

grafika

Część 2C. Wykaz produktów leczniczych weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w ramach importu równoległego

grafika