Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.2.13

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, z późn. zm.2).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r.
______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2006 r. Nr 7, poz. 124 i 125, Nr 8, poz. 131, z 2007 r. Nr 4, poz. 17, Nr 9, poz. 38 i Nr 10, poz. 44, z 2008 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 87 i Nr 7, poz. 126 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 110 i Nr 13, poz. 133.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  2. 
1. 
Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości stanowią: Minister Sprawiedliwości, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.
2. 
Najwyższe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w rozumieniu normy PN-EN ISO 9001:2009 stanowią Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorzy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością.
§  3. 
1. 
Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości określa odrębne zarządzenie Ministra Sprawiedliwości.
2.  1
 Najwyższe kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000:2006 stanowią Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorzy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością.
3. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach.
4. 
Tryb wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i zakres zastępstwa określają odrębne przepisy.
§  4. 
1. 
W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz departamenty i biura wymienione w statucie Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. 
Poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oznacza się następującymi symbolami literowymi:
1)
Gabinet Polityczny Ministra - "GPM";
2)
Biuro Ministra - "BM";
3)
Biuro Dyrektora Generalnego - "BDG";
4)
Departament Legislacyjno-Prawny - "DL-P";
5)
Departament Sądów Powszechnych - "DSP";
6)
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji - "DWOiP";
7)
Departament Praw Człowieka - "DPC";
8)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego - "DWM";
9)
Departament Organizacyjny - "DO";
10)
Departament Kadr - "DK";
11)
Departament Budżetu i Inwestycji - "DB";
12)
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych - "DIRS";
13)
Departament Sądów Wojskowych - "DSW";
14)
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi - "DNAP";
15)
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - "B-KRK";
16)
Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego - "BAiES";
17)
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego - "BMSiG";
18)
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - "BINiSO";
19)
Biuro Administracyjno-Finansowe - "BA-F".
§  5. 
1. 
Każda komórka organizacyjna wykonuje zadania z powierzonego jej zakresu oraz koordynuje działania innych komórek organizacyjnych służące realizacji tych zadań.
2. 
Komórki organizacyjne są zobowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz prowadzenie wspólnych prac.
3. 
Jeżeli realizacja zadania wymaga współdziałania departamentów lub biur, a ustalenie wiodącej komórki organizacyjnej na podstawie przepisów § 13-30 nastręcza trudności, komórkę tę wyznacza właściwy członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości lub właściwi członkowie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w porozumieniu, w razie zaś braku porozumienia - Minister Sprawiedliwości.
4. 
Spory kompetencyjne rozstrzyga wspólny przełożony osób pozostających w sporze.
4a.  2
 Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do rozstrzygania w sprawach rozbieżności powstałych w toku dokonywania uzgodnień lub prowadzenia wspólnych prac.
5. 
Termin przedstawienia opinii dotyczącej materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Ministrów, komitetu Rady Ministrów lub Komitetu do Spraw Europejskich, może wyznaczyć w sposób wiążący dyrektor Biura Ministra, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego albo dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, zależnie od tego, który z nich przedkłada materiały Ministrowi Sprawiedliwości.
6. 
Departament lub biuro występujące do Departamentu Legislacyjno-Prawnego z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej stosowania prawa obowiązane są przedstawić własne stanowisko w sprawie.
7.  3
 Departament lub biuro przekazujące Biuru Administracyjno-Finansowemu orzeczenie lub ugodę stanowiące podstawę wypłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173), obowiązane są przekazać jednocześnie dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Jeżeli ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania tych dokumentów ich jednoczesne przekazanie prowadziłoby do opóźnienia wypłaty odszkodowania, przekazuje się je niezwłocznie w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 10 dni od przekazania orzeczenia lub ugody stanowiących podstawę wypłaty odszkodowania.
§  6. 
Do zadań wykonywanych przez wszystkie komórki organizacyjne w zakresie ich właściwości należy w szczególności:
1)
opracowywanie programów, analiz, opinii, informacji i innych materiałów, odpowiednio do zakresu zadań komórki organizacyjnej w całości, w części, w formie propozycji lub projektu;
2)
monitorowanie zmian w prawie wpływających na realizację zadań komórki organizacyjnej i podejmowanie działań służących dostosowaniu sposobu realizacji zadań do zmienionego stanu prawnego, w tym opracowywanie projektów aktów wykonawczych oraz inicjowanie odpowiednich zmian organizacyjnych;
3)
uczestniczenie w pracach legislacyjnych na zasadach określonych w § 7;
4)
załatwianie wystąpień podmiotów wykonujących działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa, w sposób określony w odrębnym zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości;
5)
wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
6)
wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych;
7)
uczestniczenie w pracach związanych ze sporządzeniem i wykonaniem planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości;
7a) 4
 wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
8)
uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
9)
sprawowanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa - Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości;
10)
wykonywanie zadań wynikających z przepisów o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych;
11) 5
 wykonywanie zadań związanych z ochroną informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone", w sposób określony w instrukcji ustalonej na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
12)
wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, przygotowaniami obronnymi i współpracą cywilno-wojskową;
13)
realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli;
14)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, dezyderaty oraz zapytania poselskie i senatorskie;
15)
załatwianie skarg i wniosków;
16) 6
 udostępnianie informacji publicznej i prowadzenie spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania;
17)
wykonywanie zadań związanych z czynnościami kancelaryjnymi, przechowywaniem dokumentacji, obiegiem korespondencji i przekazywaniem akt do archiwum zakładowego w sposób określony w instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości;
18)
wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości systemu zarządzania jakością.
§  7. 
1.  7
 Departamenty i biura przekazują informacje o planowanym opracowaniu projektu ustawy, projektu rozporządzenia lub projektu założeń projektu ustawy Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu w celu przygotowania wniosku o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów albo wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, albo wprowadzenia projektu do wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości. Propozycję podjęcia prac nad projektem, obejmującą informacje o projekcie zamieszczane we właściwym wykazie prac legislacyjnych, przekazuje się po jej zaakceptowaniu przez członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
2.  8
 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przekazywania informacji o rezygnacji z prac nad projektem oraz przekazywania propozycji innych zmian w wykazach prac legislacyjnych.
3. 
W uzasadnionych przypadkach Departament Legislacyjno-Prawny na wniosek właściwego departamentu lub biura przygotowuje wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Rady Ministrów z wnioskiem o:
1) 9
 (uchylony)
2)
postanowienie o opracowaniu przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy.
4. 
Departament lub biuro opracowuje wstępny projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, w tym skutków finansowych, lub wstępny projekt założeń projektu ustawy. O ustalenie skutków finansowych projektu departament lub biuro może zwrócić się do Departamentu Budżetu i Inwestycji na zasadach określonych w § 22 ust. 1 pkt 17.
5. 
Departament lub biuro uzgadnia projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy z Departamentem Legislacyjno-Prawnym oraz wszystkimi departamentami i biurami, z których zakresem zadań wiąże się projektowana regulacja, oraz przeprowadza konsultacje społeczne projektu.
6. 
Przed skierowaniem projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy do konsultacji społecznych lub uzgodnień międzyresortowych departament lub biuro, w którym opracowano projekt, przedkłada projekt do akceptacji członkom kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.
6a.  10
 Przeprowadzając konsultacje społeczne, departament lub biuro przekazuje Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu zapisane w formacie PDF skany:
1)
kierowanych do konsultacji społecznych wersji projektów ustaw, projektów rozporządzeń lub projektów założeń projektu ustawy;
2)
wszelkich dokumentów dotyczących prac nad projektami, o których mowa w pkt 1, w tym w szczególności: pism kierujących projekty do konsultacji społecznych, pism otrzymanych w ramach konsultacji społecznych, zarówno zawierających uwagi o projekcie, jak i informujących o niezgłaszaniu uwag, pism zawierających stanowisko projektodawcy wobec zgłoszonych uwag

- niezwłocznie po wysłaniu projektu lub pisma albo otrzymaniu pisma; skan każdego dokumentu zapisuje się w osobnym pliku.

7. 
Projekt uzgodniony w trybie ust. 5 departament lub biuro przekazuje do dalszego prowadzenia Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. 
Dalsze prace legislacyjne nad projektem zarządzenia Ministra Sprawiedliwości prowadzi departament lub biuro, w którym opracowano projekt, w tym:
1)
redaguje i przedkłada uzgodnioną wersję projektu Ministrowi Sprawiedliwości do podpisu;
2)
przekazuje podpisane zarządzenie Departamentowi Legislacyjno-Prawnemu do ewidencji, a także do ogłoszenia, jeżeli obowiązek ogłoszenia zarządzenia wynika z odrębnych przepisów.
9. 
Departament lub biuro uczestniczy w prowadzonych przez inny departament lub biuro uzgodnieniach wewnątrzresortowych projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
10. 
Departament lub biuro, na wniosek departamentu lub biura, w którym opracowano projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy, opiniuje uwagi zgłoszone do projektu w toku uzgodnień wewnątrzresortowych.
11. 
Na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego departament lub biuro przedstawia stanowisko wobec uwag o charakterze merytorycznym zgłoszonych do projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy w toku uzgodnień międzyresortowych.
12. 
Na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego departament lub biuro opiniuje projekt aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy przekazany przez inny organ w toku uzgodnień międzyresortowych.
13. 
Na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego departament lub biuro zapewnia udział swoich przedstawicieli w konferencjach i posiedzeniach odbywanych w toku uzgodnień międzyresortowych projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy.
14. 
Na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego departament lub biuro opiniuje projekt stanowiska lub opinii, o których mowa w § 15 pkt 1 lit. h-j, lub projekt aktu nienormatywnego, o którym mowa w § 15 pkt 2.
15. 
Materiały przygotowywane zgodnie z ustępami poprzedzającymi opracowywane są w formie określonej przez Departament Legislacyjno-Prawny i przekazywane temu departamentowi również w wersji elektronicznej.
15a.  11
 Przepisy ust. 1, 2, 4-6, 7 i 9-15, z wyłączeniem wymogu przeprowadzania konsultacji społecznych, stosuje się odpowiednio do prac nad innymi projektami dokumentów rządowych.
16. 
Przepisów ust. 1-15 nie stosuje się do zarządzeń Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przed przedłożeniem Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości do podpisu projektu zarządzenia mającego charakter aktu normatywnego, departament lub biuro, w którym opracowano projekt, uzgadnia go z Departamentem Legislacyjno-Prawnym oraz wszystkimi departamentami i biurami, których dotyczy projektowana regulacja.
§  8. 
W zakresie wykonywania zadań rzecznika prasowego Ministra Sprawiedliwości osoba pełniąca tę funkcję podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości.
§  9. 
1. 
W strukturze organizacyjnej departamentów i biur mogą zostać wyodrębnione wydziały, zespoły, stanowiska pracy oraz inne wewnętrzne komórki organizacyjne.
2. 
Wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu lub biura określa:
1)
strukturę organizacyjną departamentu lub biura;
2)
podporządkowanie wewnętrznych komórek organizacyjnych;
3)
szczegółowe określenie zadań departamentu lub biura wymienionych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z ich podziałem pomiędzy wewnętrzne komórki organizacyjne;
4)
zakres zadań stanowisk pracy, dla których nie sporządza się opisu stanowiska pracy.
3. 
Wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu lub biura jest ustalany przez dyrektora departamentu lub biura i zatwierdzany - po uprzedniej akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości - przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
4. 
Wewnętrzne regulaminy organizacyjne wszystkich departamentów i biur przekazywane są do Biura Dyrektora Generalnego.
5. 
Wyodrębnienie wydziału w strukturze organizacyjnej departamentu lub biura jest możliwe pod warunkiem, że zakres zadań wydziału wymaga zatrudnienia co najmniej pięciu pracowników. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wyodrębnienie wydziału o mniejszej liczbie pracowników.
6. 
Wewnętrznych komórek organizacyjnych nie wyodrębnia się w Gabinecie Politycznym Ministra.
§  10. 
1. 
Działalnością departamentu lub biura kieruje dyrektor departamentu lub biura, który odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań podległej mu komórki organizacyjnej, w tym za przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw.
2. 
Działalnością Gabinetu Politycznego Ministra kieruje Szef Gabinetu Politycznego Ministra. Do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące dyrektora departamentu lub biura.
3. 
Zastępca dyrektora departamentu lub biura kieruje działalnością wewnętrznych komórek organizacyjnych w zakresie powierzonym mu przez dyrektora. Zastępca dyrektora departamentu lub biura odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań z powierzonego mu zakresu, w tym za przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw.
4. 
W czasie nieobecności dyrektora departamentu lub biura zastępuje go wyznaczony przez niego w porozumieniu z właściwym członkiem kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości zastępca dyrektora, a jeżeli w komórce organizacyjnej nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora lub zastępca dyrektora jest nieobecny - naczelnik wydziału albo inny pracownik, jeżeli w komórce organizacyjnej nie wyodrębniono wydziałów. Informację o zastępstwie przekazuje się Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.
5. 
Działalnością wydziału kieruje naczelnik wydziału. Naczelnik wydziału odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie zadań kierowanego przez niego wydziału, w tym za przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw.
6. 
Kierowanie wydziałem może być powierzone zastępcy dyrektora albo pracownikowi zajmującemu stanowisko głównego specjalisty lub głównego wizytatora. Do osoby, której powierzono kierowanie wydziałem, stosuje się postanowienia dotyczące naczelnika wydziału.
7.  12
 Kierowanie inną niż wydział wewnętrzną komórką organizacyjną albo koordynowanie jej pracy może zostać powierzone pracownikowi zatrudnionemu w tej komórce. Do osoby, której powierzono kierowanie inną niż wydział wewnętrzną komórką organizacyjną albo koordynowanie jej pracy, stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące naczelnika wydziału.
§  10a.  13
1. W zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania powierzonych zadań upoważnia się Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, osobę zastępującą Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, a także dyrektorów departamentów i biur oraz ich zastępców do zaciągania zobowiązań w imieniu Skarbu Państwa - Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. 
Upoważnienie określone w ust. 1 obejmuje upoważnienie do zaciągania:
1)
zobowiązań, które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym - do wysokości kwot ujętych jako przeznaczone na dany cel lub zadanie w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości, w przypadku gdy zobowiązanie jest zaciągane w okresie, w którym projekt ten stanowi podstawę gospodarki finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
2)
zobowiązań, których termin zapłaty upływa w roku następnym -wyłącznie w przypadku gdy dane zobowiązanie jest zobowiązaniem z tytułu umowy, której realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Ministerstwa Sprawiedliwości, i kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości na następny rok budżetowy jako przeznaczona na dany cel lub zadanie.
3. 
Zobowiązanie może zostać zaciągnięte po potwierdzeniu przez głównego księgowego Ministerstwa Sprawiedliwości, że:
1)
wartość zobowiązania nie przekracza wysokości kwot ujętych jako przeznaczone na dany cel lub zadanie w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości albo w projekcie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości - w przypadku zobowiązań, które mają zostać sfinansowane w danym roku budżetowym;
2)
kwota co najmniej równa wartości zobowiązania została zgłoszona do projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości na następny rok budżetowy jako przeznaczona na dany cel lub zadanie - w przypadku zobowiązań, których termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. 
Zastępcy dyrektorów departamentów i biur są upoważnieni do zaciągania zobowiązań wyłącznie w przypadku zastępowania dyrektora departamentu lub biura w czasie jego nieobecności zgodnie z § 10 ust. 4.
5. 
Zaciąganie przez dyrektorów departamentów i biur oraz ich zastępców zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 30.000 zł wymaga uprzedniego uzyskania akceptacji członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości, nadzorującego komórkę organizacyjną, której zadań dotyczy zobowiązanie.
6. 
Akceptacji, o której mowa w ust. 5, w przypadku zobowiązań dotyczących zadań komórek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości udziela Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  11. 
1. 
Dokumenty i pisma, których podpisywanie jest zastrzeżone dla Ministra Sprawiedliwości lub pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, określają odrębne przepisy.
2. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości podpisuje dokumenty i pisma związane z wykonywaniem jego zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności zawierające decyzje lub będące aktami kształtującymi prawa i obowiązki.
3.  14
 Dokumenty i pisma inne niż określone w ust. 1 i 2 podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora właściwego departamentu lub biura albo upoważniony przez dyrektora naczelnik wydziału bądź inny pracownik. Upoważnienie pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy wchodzącym w skład wydziału jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy.
4. 
Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, właściwy członek kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości albo Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może upoważnić osoby wymienione w ust. 3 do podpisywania określonych kategorii dokumentów i pism, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. 
Z zastrzeżeniem ustępów poprzedzających, komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości mogą występować do innych jednostek organizacyjnych, ministerstw, urzędów, organów, instytucji i organizacji o udostępnienie informacji, materiałów lub opinii niezbędnych do realizacji zadań.

Rozdział  2

Gabinet Polityczny Ministra

§  12. 
Do zakresu zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy prowadzenie powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości spraw wynikających z jego funkcji politycznej, które dotyczą współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych.

Rozdział  3

Biuro Ministra

§  13. 
Do zakresu zadań Biura Ministra należy:
1)
prowadzenie spraw dotyczących współdziałania Ministra Sprawiedliwości z organami władzy ustawodawczej oraz organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem spraw powierzonych Gabinetowi Politycznemu Ministra;
2)
współdziałanie z Kancelarią Sejmu i Kancelarią Senatu, koordynowanie realizacji zadań resortu sprawiedliwości wynikających z uchwał i postanowień Sejmu i Senatu i ich organów, ewidencjonowanie interpelacji, interwencji, dezyderatów oraz zapytań poselskich i senatorskich, a także kontrola terminowości ich załatwiania;
3)
wykonywanie zadań związanych z kontaktami członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw i organizacji międzynarodowych;
4)
koordynowanie sposobu postępowania w sprawach wystąpień wnoszonych do Ministerstwa Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa;
5)
prowadzenie zbioru niepublikowanych uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń Prezesa Rady Ministrów przekazywanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz koordynowanie wykonywania zadań resortu sprawiedliwości wynikających z tych aktów;
6)
zapewnienie obsługi posiedzeń kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;
7)
organizowanie pracy sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;
8)
opracowywanie projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości określającego zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości;
9)
wykonywanie zadań związanych z opracowaniem stanowiska Ministra Sprawiedliwości do sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury lub do informacji Prokuratora Generalnego przedstawionej na żądanie Prezesa Rady Ministrów;
10)
prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości dotyczących odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności dyscyplinarnej Prokuratora Generalnego, w tym przygotowywanie projektów wniosków do sądu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociągnięcie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności karnej albo do odpowiedzialności dyscyplinarnej;
11)
koordynowanie spraw dotyczących nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad działalnością Centralnego Zarządu Służby Więziennej w zakresie zleconym przez Ministra Sprawiedliwości;
12)
ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków dotyczących pracy sądów powszechnych, sądów wojskowych i innych jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ich rozpatrywanie w zakresie nieprzekazanym do załatwienia innym jednostkom organizacyjnym;
13)
przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;
14)
sprawowanie nadzoru, w tym przeprowadzanie kontroli nad prawidłowością wykonywania procedur kontroli zarządczej przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Sprawiedliwości jako dysponentowi głównemu właściwych części budżetu państwa;
15) 15
 przeprowadzanie kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
16)
informowanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości o obrazie wymiaru sprawiedliwości w mediach oraz informowanie mediów o działalności resortu;
17)
organizowanie kontaktów przedstawicieli mediów z pracownikami resortu sprawiedliwości w celu uzyskania ich wypowiedzi i opinii;
18)
koordynowanie działalności informacyjnej komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej polskiego wymiaru sprawiedliwości, prowadzonej przez te komórki w zakresie ich właściwości;
19)
opracowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych dotyczących resortu sprawiedliwości;
20) 16
 koordynowanie udostępniania informacji publicznej, w tym jej udostępniania w celu ponownego wykorzystywania, oraz przygotowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości w sprawach z tego zakresu, w tym decyzji i postanowień wydawanych w postępowaniu odwoławczym;
21)
obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości, strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz intranetu;
22)
udostępnianie w formie elektronicznej oraz - w miarę potrzeby - na innym nośniku, przeglądów prasy obejmujących informacje o publikacjach dotyczących resortu sprawiedliwości zamieszczonych w ogólnopolskiej i regionalnej prasie drukowanej oraz w mediach audiowizualnych;
23)
współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu;
24)
współpraca z rzecznikami prasowymi sądów powszechnych;
25)
koordynacja w zakresie merytorycznym Biuletynu Informacji Publicznej sądów powszechnych, sądów wojskowych i innych jednostek organizacyjnych resortu;
26)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział  4

Biuro Dyrektora Generalnego

§  14. 
1. 
Do zakresu zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z organizacją Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych i monitorowanie zmian w prawie wpływających na funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz opracowywanie projektów statutu, regulaminu organizacyjnego, instrukcji kancelaryjnej i regulaminu pracy Ministerstwa Sprawiedliwości;
2)
prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów i biur Ministerstwa Sprawiedliwości;
3)
koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości;
4)
koordynowanie spraw związanych ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, wartościowaniem stanowisk pracy oraz przeprowadzaniem ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości;
5)
prowadzenie spraw osobowych osób zajmujących w Ministerstwie Sprawiedliwości kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem sędziów powołanych na stanowisko Podsekretarza Stanu;
6)
prowadzenie spraw osobowych członków korpusu służby cywilnej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz pracowników zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra;
7) 17
 (uchylony);
8)
zarządzanie środkami na wynagrodzenia osobowe, nagrody i premie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne;
9)
sporządzanie analiz i ocen stanu zatrudnienia w Ministerstwie Sprawiedliwości;
10)
prowadzenie kontroli przestrzegania regulaminu pracy Ministerstwa Sprawiedliwości;
11)
analizowanie potrzeb szkoleniowych i realizowanie procesu doskonalenia zawodowego pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel;
12)
zapewnienie obsługi Komisji Dyscyplinarnej dla Członków Korpusu Służby Cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości;
13)
opracowywanie planu zamówień publicznych;
14)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
15)
sprawowanie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa - Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, z wyłączeniem spraw, w których zgodnie z § 6 pkt 9 zastępstwo procesowe jest sprawowane przez inne komórki organizacyjne, w szczególności spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych w tych komórkach;
16)
opiniowanie projektów umów dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oraz zabezpieczenia interesu prawnego Skarbu Państwa, a także wydawanie opinii prawnych w pozostałych sprawach należących do właściwości Biura Dyrektora Generalnego;
17)
koordynowanie realizacji zadań związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości systemu zarządzania jakością;
18)
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
19) 18
 organizowanie działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
20)
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem sędziom pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na podstawie wniosków, o których mowa w § 21 pkt 10;
21)
prowadzenie archiwum zakładowego, w tym sekcji archiwum akt niejawnych.
2. 
W strukturze Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego, do której zakresu zadań należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań określonych w art. 291 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146). Kierownik komórki audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, a w zakresie spraw związanych z organizacją pracy i zatrudnieniem - Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. 
W strukturze Biura Dyrektora Generalnego funkcjonuje wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także prowadząca inne sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nadzorem sprawowanym w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi resortu. W zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy komórka ta podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rozdział  5

Departament Legislacyjno-Prawny

§  15. 
Do zakresu zadań Departamentu Legislacyjno-Prawnego należy:
1)
prowadzenie prac legislacyjnych, w tym:
a)
uczestniczenie w określonych w § 7 ust. 5 i 16 uzgodnieniach projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy opracowywanych przez inne departamenty i biura, w celu zapewnienia poprawności tych projektów pod względem legislacyjnym i ich zgodności z aktami normatywnymi wyższego rzędu,
b)
opiniowanie, w trybie określonym w § 7 ust. 10, uwag do projektów zarządzeń Ministra Sprawiedliwości pod względem legislacyjnym i w zakresie zgodności z aktami normatywnymi wyższego rzędu,
c)
opracowywanie pod względem redakcyjno-prawnym projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów oraz założeń projektu ustawy przekazanych przez inne departamenty i biura w trybie § 7 ust. 7, a także przez Prokuratora Generalnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej lub Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,
d)
opracowywanie projektów ustaw, rozporządzeń oraz założeń projektu ustawy dotyczących organizacji i funkcjonowania prokuratury,
e)
opracowywanie, na polecenie właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy,
f)
prowadzenie uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektów, o których mowa w lit. c-e, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
fa) 19
udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy oraz wszelkich dokumentów dotyczących prac nad tymi projektami, w tym dokumentacji przebiegu konsultacji społecznych i dokumentacji przebiegu uzgodnień międzyresortowych, a także udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości odnośników do stron Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zawierających dokumentację dotyczącą poszczególnych projektów,
g)
przedkładanie Ministrowi Sprawiedliwości projektów w wersji uzgodnionej w trybie określonym w lit. f, w zależności od rodzaju projektowanego aktu - do podpisu albo z wnioskiem o skierowanie pod obrady Rady Ministrów lub właściwego komitetu Rady Ministrów,
h)
uczestniczenie w pracach nad opracowywanymi przez inne organy projektami aktów normatywnych i projektami założeń projektu ustawy, w tym:
opracowywanie opinii Ministra Sprawiedliwości o tych projektach,
udział w konferencjach i posiedzeniach, na których projekty te są rozpatrywane,
i)
opracowywanie, w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, lub opiniowanie przedstawionych przez inne organy projektów stanowiska Rady Ministrów wobec:
projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów,
projektów uchwał Sejmu i Senatu,
projektów uchwał komisji i podkomisji Sejmu i Senatu zawierających sprawozdania o projektach ustaw,
j)
opracowywanie opinii Ministra Sprawiedliwości o projektach ustaw i uchwał, o których mowa w lit. i;
1a) 20
 przygotowywanie wniosków o wprowadzenie:
a)
projektu ustawy, projektu rozporządzenia Rady Ministrów lub projektu założeń projektu ustawy - do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów,
b)
projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów - do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów,
c)
innego projektu dokumentu rządowego - do wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych
-
oraz wniosków o dokonanie zmian w tych wykazach;
1b) 21
 prowadzenie wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości i udostępnianie tego wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
2)
opiniowanie, na wniosek zainteresowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych resortu, projektów nienormatywnych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości w zakresie zgodności tych aktów z przepisami prawa, z wyjątkiem zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
prowadzenie spraw związanych z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, komitetów Rady Ministrów i innych organów państwowych i społecznych;
4)
reprezentowanie Ministra Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym;
5)
prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogłaszaniem zarządzeń Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ogłoszenia zarządzenia w tym dzienniku urzędowym;
6)
prowadzenie ewidencji i zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości;
7)
redagowanie Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości;
8)
wydawanie opinii o treści obowiązujących przepisów prawa dla naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości;
9)
współpraca z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego i Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego oraz zapewnienie ich obsługi techniczno-organizacyjnej.

Rozdział  6

Departament Sądów Powszechnych

§  16. 
Do zakresu zadań Departamentu Sądów Powszechnych należy:
1)
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów, w tym:
a)
ustalanie i koordynowanie kierunków nadzoru nad działalnością administracyjną sądów wykonywanego przez prezesów sądów,
b)
opracowywanie okresowych informacji o działalności sądów oraz okresowych ocen działalności sądów,
c)
analiza i ocena sprawozdań z wykonania planów zadań nadzorczych prezesów sądów apelacyjnych i prezesów sądów okręgowych za rok ubiegły,
d)
analiza i ocena planów zadań nadzorczych prezesów sądów apelacyjnych i prezesów sądów okręgowych na rok bieżący,
e)
analiza i ocena sprawozdań z wizytacji i lustracji przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów,
f)
przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji sądów oraz działalności nadzorczej prezesów sądów,
g)
prowadzenie bieżącej lub okresowej kontroli toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa;
2)
wyrażanie opinii o zasadności zarzutów dotyczących oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, mogącej stanowić podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i referendarzy sądowych;
3)
sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów sądowych i ksiąg wieczystych;
4)
opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości wydawanych w postępowaniach odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych wydawanych na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do sądu administracyjnego;
5)
opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości wydawanych w postępowaniach odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych, wydawanych na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.1), oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do sądu administracyjnego;
6)
sprawowanie nadzoru nad dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych referendarzy sądowych;
7)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień właściwego ministra w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.2);
8)
współpraca z organizacjami zrzeszającymi syndyków, nadzorców sądowych i zarządców w zakresie opracowywania rozwiązań dotyczących zasad ich udziału w postępowaniu upadłościowym;
9)
sprawowanie nadzoru nad terminowością i prawidłowością przekazywania przez sądy ogłoszeń do publikacji w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym";
10)
opracowywanie wniosków do sądu rejestrowego o wykreślenie z rejestru związku zawodowego w trybie określonym w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.3);
11)
współpraca z Prokuraturą Generalną w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu w sprawach rodzinnych i nieletnich;
12)
podejmowanie działań służących zapobieganiu przestępczości i jej zwalczaniu, z wykorzystaniem sądowych i pozasądowych instytucji prawnych, oraz współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami;
13)
współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania demoralizacji dzieci i młodzieży, a także w zakresie działalności na rzecz rodziny, opieki, wychowania i terapii oraz profilaktyki społecznej;
14)
uczestniczenie w naradach i konferencjach organizowanych z udziałem prezesów sądów, wizytatorów i sędziów;
15)
przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości wydawanych w wyniku odwołań mediatorów od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących odmowy wpisu do wykazu mediatorów do spraw nieletnich oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do sądu administracyjnego;
16)
prowadzenie spraw związanych z organizacją rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz planowaniem pracy tych ośrodków;
17)
sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, w tym przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji tych ośrodków oraz organizowanie narad i konferencji z udziałem wizytatorów, kierowników i pracowników pedagogicznych tych ośrodków;
18)
opiniowanie wniosków w sprawie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych oraz dodatków związanych z warunkami pracy dla kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych;
19)
dokonywanie oceny pracy kierowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od oceny;
20)
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Ministra Sprawiedliwości nauczycielom zatrudnionym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w tym opracowywanie projektu zarządzenia w sprawie powołania zespołu opiniującego przedmiotowe wnioski;
21)
prowadzenie spraw dotyczących wniosków o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;
22)
prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;
23)
współpraca z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami w zakresie działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Rozdział  7

Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji

§  17. 
Do zakresu zadań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji należy:
1)
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w zakresie wykonania orzeczeń karnych;
2)
ustalanie i koordynowanie kierunków nadzoru penitencjarnego;
3)
prowadzenie ewidencji odpisów europejskich nakazów aresztowania wydanych przez sądy oraz europejskich nakazów aresztowania wydanych przez inne państwa członkowskie Unii Europejskiej;
4)
monitorowanie terminowości wykonania europejskich nakazów aresztowania, informowanie Eurojustu o opóźnieniach i przyczynach opóźnień w ich wykonaniu;
5)
sprawowanie nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową, w tym określanie kierunków i koordynowanie pracy kuratorów sądowych oraz wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków kuratorskich;
6)
prowadzenie odwoławczych postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w związanych z odwołaniami od decyzji prezesów sądów okręgowych sprawach dotyczących wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy, przeniesienia na inne stanowisko lub do innego zespołu kuratorskiego służby sądowej oraz zawieszenia w pełnieniu obowiązków zawodowych kuratorów sądowych;
7)
opiniowanie wniosków kuratorów zawodowych dotyczących udzielenia przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia;
8)
zapewnienie obsługi sądu dyscyplinarnego drugiej instancji dla zawodowych kuratorów sądowych, działającego przy Ministrze Sprawiedliwości;
9)
współdziałanie z Krajową Radą Kuratorów w zakresie realizacji zadań Rady oraz zapewnienie warunków do odbywania posiedzeń Rady;
10)
organizowanie i koordynowanie działań związanych z wydawaniem kwartalnika "Probacja";
11)
sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów w zakresie wykonania orzeczeń rodzinnych i nieletnich;
12)
sprawowanie nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;
13)
prowadzenie spraw związanych z kierowaniem nieletnich do zakładów poprawczych, przenoszeniem ich do innych zakładów oraz prowadzenie centralnej ewidencji nieletnich skierowanych do zakładów poprawczych;
14)
prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w zakładach dla nieletnich;
15)
koordynowanie i kontrola pracy wizytatorów w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego;
16)
organizowanie narad nadzorczych, konferencji i szkoleń z udziałem prezesów sądów, wizytatorów, sędziów, kuratorów okręgowych i ich zastępców oraz pracowników zakładów dla nieletnich;
17)
sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów w zakresie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz sprawach dotyczących egzekucji należności sądowych;
18)
sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych oraz innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz sprawach dotyczących egzekucji należności sądowych;
19) 22
 opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pomocy postpenitencjarnej;
20) 23
 dokonywanie okresowego podziału środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej przeznaczonych na pomoc postpenitencjarną, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych i Służbę Więzienną, pomiędzy sądy powszechne i jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
21) 24
 przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań polegających na udzielaniu pomocy postpenitencjarnej przez podmioty, o których mowa w art. 38 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.4), oraz zadań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej, w tym przygotowywanie projektów umów o udzielenie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację tych zadań;
21a) 25
 sporządzanie wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację zadań określonych w pkt 21, obejmującego kwoty udzielonych dotacji, oraz jego udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
22) 26
 wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonywania umów, o których mowa w pkt 21, w tym w szczególności dokonywanie kontroli sposobu realizacji powierzonych zadań oraz kontroli merytorycznej kwartalnych informacji dotyczących wykorzystania przekazanych środków i rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym;
23) 27
 dokonywanie analiz sprawozdań z wykorzystania środków, o których mowa w pkt 20;
23a)  28
 podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy postpenitencjarnej;
23b)  29
 sporządzanie informacji rocznej o sposobie wykorzystania środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pomocy postpenitencjarnej na podstawie informacji, rozliczeń i sprawozdań, o których mowa w pkt 22 i 23, oraz z uwzględnieniem działań, o których mowa w pkt 23a, a także udostępnianie tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
24)
współdziałanie z Radą Główną do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym w zakresie realizacji zadań Rady;
24a)   30
 zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Polityki Penitencjarnej;
25) 31
 (uchylony);
26)
współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz organami postępowania wykonawczego w zakresie działalności departamentu.

Rozdział  8

Departament Praw Człowieka

§  18. 
Do zakresu zadań Departamentu Praw Człowieka należy:
1)
analizowanie rozwoju międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka dotyczących wymiaru sprawiedliwości oraz inicjowanie zmian legislacyjnych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności rozwiązań polskich z tymi standardami;
2)
podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia należytego poziomu ochrony praw człowieka podczas realizacji zadań przez jednostki organizacyjne resortu sprawiedliwości;
3)
propagowanie ochrony praw człowieka w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz upowszechnianie treści orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzji innych organów organizacji międzynarodowych w zakresie praw człowieka związanych z działalnością wymiaru sprawiedliwości;
4)
reagowanie na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka, podejmowanie działań zmierzających do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości;
5)
współpraca z Biurem Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w zakresie spraw dotyczących zarzutów naruszenia praw człowieka przez polski wymiar sprawiedliwości, w tym w szczególności przygotowywanie, na podstawie badania akt sądowych, analiz i stanowisk Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarzutów dotyczących postępowań toczących się w sądach powszechnych, podniesionych w skargach złożonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
6)
współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw człowieka;
7)
przygotowywanie sprawozdań z wykonywania przez Polskę postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378);
8)
współpraca z organizacjami pozarządowymi, których przedmiotem działalności jest ochrona praw człowieka;
9) 32
 podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym w szczególności podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych, inicjowanie i koordynowanie współpracy i wymiany doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, prowadzenie akcji informacyjnych oraz zlecanie przygotowania, druku i kolportażu publikacji i wydawnictw dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
9a) 33
 opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
9b) 34
 przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań polegających na udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin przez podmioty, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, oraz zadań mających na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym przygotowywanie projektów umów o udzielenie dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację tych zadań;
9c) 35
 sporządzanie wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na realizację zadań określonych w pkt 9b, obejmującego kwoty udzielonych dotacji, oraz jego udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
9d) 36
 wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem prawidłowego wykonywania umów, o których mowa w pkt 9b, w tym w szczególności dokonywanie kontroli sposobu realizacji powierzonych zadań oraz kontroli merytorycznej kwartalnych informacji dotyczących wykorzystania przekazanych środków i rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym;
9e) 37
 sporządzanie informacji rocznej o sposobie wykorzystania środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w części dotyczącej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na podstawie informacji i rozliczeń, o których mowa w pkt 9d, oraz z uwzględnieniem działań, o których mowa w pkt 9, a także udostępnianie tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
10)
podejmowanie i koordynowanie realizacji zadań z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
11)
współdziałanie z Radą do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań Rady;
12)
podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i rozwoju alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności mediacji;
13) 38
 współdziałanie ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, w szczególności w zakresie działań, o których mowa w pkt 12, oraz zapewnienie obsługi Rady.

Rozdział  9

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

§  19. 
Do zakresu zadań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego należy:
1)
współpraca w zakresie spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości z Unią Europejską, Radą Europy, Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego;
2)
współdziałanie z innymi organami w zakresie współpracy, o której mowa w pkt 1;
3)
prowadzenie zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) spraw dotyczących związania się przez Polskę umowami międzynarodowymi z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, w tym w szczególności prowadzenie negocjacji, opracowywanie wniosków dotyczących podpisania i ratyfikacji umów lub ich wypowiadania, a także opiniowanie wniosków innych organów dotyczących opracowywanych przez nie projektów umów międzynarodowych;
4)
opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ich zgodności z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodności z prawem Unii Europejskiej;
5)
prowadzenie spraw wynikających z udziału Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich;
6)
wykonywanie zadań organu centralnego w trybie ratyfikowanych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, których wykonywania nie powierzono innym organom lub komórkom organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości;
7)
udzielanie sądom polskim tekstów prawa obcego i wyjaśnianie obcej praktyki sądowej dla potrzeb prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie art. 1143 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.5);
8)
udzielanie informacji o treści polskiego prawa, wraz z tekstami odpowiednich aktów prawnych, na wniosek zagranicznych organów wymiaru sprawiedliwości lub urzędów konsularnych polskich lub państw obcych;
9) 39
 wykonywanie należących do zakresu działania Ministra Sprawiedliwości zadań wynikających z ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395);
10)
wypracowywanie stanowiska Polski w sprawach z zakresu wymiaru sprawiedliwości rozpoznawanych przez organy sądowe Unii Europejskiej oraz monitorowanie orzecznictwa tych organów w zakresie skutków dla prawa polskiego;
11)
koordynowanie działań służących zapewnieniu prawidłowości programowania, wdrażania oraz monitorowania projektów współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z wyłączeniem zadań dysponenta głównego właściwych części budżetu państwa;
12)
koordynowanie obsługi finansowej realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości projektów, które są współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
a)
realizowanie działań mających na celu zapewnienie płynności finansowania projektów,
b)
opracowywanie, na podstawie zgłoszeń departamentów i biur, zbiorczego planu wydatków na realizację projektów, stanowiącego wkład do projektu budżetu państwa,
c)
dokonywanie wstępnego podziału planowanych wydatków na poszczególne priorytety, projekty i zadania oraz na paragrafy klasyfikacji budżetowej i przekazywanie informacji o dokonanym podziale do Biura Administracyjno-Finansowego,
d)
dokonywanie ostatecznej oceny dokumentów potwierdzających poniesione wydatki pod względem ich kwalifikowalności oraz zgodności z umową o dofinansowanie projektu,
e) 40
 (uchylona),
f) 41
 składanie, na podstawie zgłoszeń departamentów i biur, zapotrzebowań na środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
g)
składanie, na podstawie zgłoszeń departamentów i biur, wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości,
h)
opracowywanie, w porozumieniu z departamentami i biurami, projektów wniosków o zapewnienie finansowania oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa,
i) 42
 składanie, na podstawie zgłoszeń departamentów i biur, wniosków do Departamentu Budżetu i Inwestycji o ujęcie niezrealizowanych kwot wydatków w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
j) 43
 przekazywanie do instytucji właściwych dla danego priorytetu harmonogramów i prognoz płatności;
13)
prowadzenie spraw związanych z obsługą projektów w ramach Transition Facility, programu "Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych" oraz programu "Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych".

Rozdział  10

Departament Organizacyjny

§  20. 
Do zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego należy:
1)
opracowywanie rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania sądów powszechnych i izb morskich, w tym w szczególności:
a)
rozpatrywanie wniosków oraz opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia i znoszenia sądów powszechnych oraz zmian ich struktury wewnętrznej.
b)
opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji pracy sądów, w tym biurowości i archiwizacji akt sądowych, a także ławników i lekarzy sądowych;
2)
podejmowanie działań w zakresie usprawniania i doskonalenia organizacji, metod i techniki pracy sądów powszechnych;
3)
nadzorowanie pracy inspektorów do spraw biurowości oraz opracowywanie zbiorczych informacji związanych z nadzorem nad biurowością sądową;
4)
przeprowadzanie doraźnych wizytacji i lustracji w zakresie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów sądowych oraz rzetelności sporządzania sprawozdań statystycznych;
5)
prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i zapewnieniem kompletności wzorów formularzy ksiąg i druków sądowych;
6)
opiniowanie w zakresie funkcjonalno-użytkowym dokumentacji inwestycyjnej i remontowej budynków sądowych;
7)
organizowanie narad szkoleniowych z udziałem inspektorów do spraw biurowości oraz kierowników oddziałów administracyjnych sądów;
8)
koordynowanie realizacji zadań dotyczących organizowania i funkcjonowania policji sądowej;
9)
monitorowanie i analizowanie przypadków agresji skierowanej w stosunku do sędziów i innych pracowników sądów;
10)
koordynowanie we współpracy z Departamentem Budżetu i Inwestycji działań kierowników jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w sądach;
11)
współdziałanie z organami samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych;
12)
badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących aplikacji lub aplikantów, i opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego;
13)
badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych dotyczących wpisów na listy adwokatów i listy radców prawnych oraz listy prawników zagranicznych prowadzone przez okręgowe rady adwokackie i rady okręgowych izb radców prawnych, a także opracowywanie projektów sprzeciwów Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach;
14)
realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z testem umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych;
15)
nadzór nad postępowaniem dyscyplinarnym w sprawach dotyczących adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, w tym opracowywanie projektów wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości poleceń wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, opracowywanie projektów odwołań Ministra Sprawiedliwości od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
16)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej o odmowie wpisu na listę adwokatów oraz uchwał o skreśleniu z tej listy;
17)
rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych o odmowie wpisu na listę radców prawnych, uchwał w przedmiocie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy radców prawnych;
18)
przekazywanie okręgowym radom adwokackim oraz radom okręgowych izb radców prawnych informacji o stosowaniu przez państwo obce wzajemności w wykonywaniu stałej praktyki przez polskich prawników, jak również przekazywanie tym radom tekstów właściwego prawa obcego w sprawach, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm.6);
19)
sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, w tym:
a)
przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu lub odmowie powołania, odwołaniu notariusza, zmianie siedziby kancelarii notarialnej, powołaniu lub odmowie powołania asesora notarialnego i prowadzenie w tym zakresie akt osobowych tych osób;
b)
przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, projektów odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
c)
wykonywanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych co do kary pozbawienia notariusza prawa prowadzenia kancelarii,
d)
badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu notarialnego i opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego,
e)
inicjowanie podejmowania uchwał przez organy samorządu notarialnego w sprawach należących do właściwości tych organów,
f)
dokonywanie oceny pracy notariatu na podstawie analizy protokołów wizytacji i lustracji oraz sprawozdań z wykonywania nadzoru przez organy samorządu notarialnego i sędziów wizytatorów do spraw notarialnych,
g)
prowadzenie rejestru kancelarii notarialnych;
20)
sprawowanie nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych i działalnością samorządu komorniczego, w tym:
a)
przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu, odwołaniu lub przeniesieniu komornika sądowego do innego rewiru komorniczego i prowadzenie w tym zakresie akt osobowych komorników sądowych,
b)
prowadzenie spraw związanych z tworzeniem nowych stanowisk komorników sądowych,
c)
przygotowywanie projektów obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach komorników sądowych,
d)
badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu komorniczego i opracowywanie w tym zakresie projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego,
e)
przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec komorników sądowych,
f)
przygotowywanie projektów postanowień Ministra Sprawiedliwości o zawieszeniu w czynnościach komornika sądowego, wobec którego Minister Sprawiedliwości skierował wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
g)
wykonywanie prawomocnych orzeczeń komisji dyscyplinarnych w przypadku orzeczenia kary wydalenia komornika ze służby komorniczej,
h)
prowadzenie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości wykazu komorników sądowych i rewirów komorniczych położonych na obszarach właściwości poszczególnych sądów apelacyjnych;
21)
nadzorowanie wykonywania przez właściwe organy samorządu adwokackiego, samorządu notarialnego i samorządu radców prawnych oraz prezesów sądów rejonowych kontroli spełnienia odpowiednio przez adwokatów, notariuszy, radców prawnych i komorników obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych;
22)
wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 722), w tym w szczególności:
a)
przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących tłumaczy przysięgłych,
b)
zapewnienie obsługi Państwowej Komisji Egzaminacyjnej,
c)
przygotowywanie świadectw potwierdzających nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego,
d)
prowadzenie listy tłumaczy przysięgłych i jej ogłaszanie,
e)
zapewnienie obsługi Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,
f)
przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego oraz projektów odwołań od orzeczeń Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;
23)
wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z § 17 ust. 1 pkt 4, § 18 i § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, poz. 316, z późn. zm.7) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego dotyczących pieczęci urzędowych sądów, prokuratury, notariuszy i komorników sądowych oraz pieczęci tłumaczy przysięgłych;
24)
kontrolowanie prawidłowości wykonywania przez prezesów sądów okręgowych nadzoru nad biegłymi sądowymi, w tym opracowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości wydawanych w postępowaniach odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących biegłych sądowych;
25)
współpraca z prezesami sądów okręgowych oraz z organizacjami zrzeszającymi biegłych sądowych w zakresie opracowywania rozwiązań dotyczących biegłych sądowych;
26)
wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1777), w tym:
a)
prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości o przyznaniu lub odmowie przyznania licencji syndyka, a także cofnięciu licencji syndyka lub zawieszeniu praw wynikających z licencji syndyka,
b)
prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dokumentów licencji syndyka,
c) 44
 prowadzenie listy osób posiadających licencję syndyka i jej udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;
27) 45
 prowadzenie, na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), postępowań w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego oraz postępowań w sprawie uznania kwalifikacji do sprawowania funkcji syndyka;

27a)  46  wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509, z późn. zm.);

28)
wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną biegłych rewidentów i doradców podatkowych;
29)
organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej z działalności sądów powszechnych, sądów wojskowych, notariatu i kancelarii komorniczych;
30)
gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych statystycznych z zakresu działania Ministra Sprawiedliwości, w tym prowadzenie informatycznej bazy danych statystycznych;
31) 47
 przetwarzanie we współpracy z Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym do celów statystycznych;
32)
o 48  głaszanie, udostępnianie i rozpowszechnianie wyników badań statystycznych prowadzonych na danych określonych w pkt 30 i 31;
33)
udział w tworzeniu statystyki publicznej w resorcie sprawiedliwości, w tym opracowywanie założeń do systemów informatycznych;
34) 49
 współpraca z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi w zakresie statystyki.

Rozdział  11

Departament Kadr

§  21. 
Do zakresu zadań Departamentu Kadr należy:
1)
wykonywanie zadań związanych z problematyką zatrudniania sędziów i innych pracowników sądów powszechnych oraz stanu spoczynku sędziów;
2)
wykonywanie zadań instytucji właściwej do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie dotyczącym sędziów w stanie spoczynku, ich uposażeń i uposażeń rodzinnych;
3)
prowadzenie spraw osobowych sędziów sądów powszechnych, sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne, a także referendarzy sądowych - w zakresie przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień;
3a) 50
prowadzenie spraw osobowych sędziów sądów wojskowych delegowanych do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
4)
prowadzenie spraw związanych z procedurą obsadzania stanowisk sędziowskich - w zakresie przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień;
5)
współpraca z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizowania nominacji sędziowskich;
6)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem sędziów do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości i odwoływaniem ich z tych funkcji;
7)
prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia sędziom sądów powszechnych i kuratorom zawodowym;
8) 51
 prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i odpowiedzialności karnej sędziów;
9)
prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów i innych pracowników sądów powszechnych do wykonywania obowiązków w innym sądzie, Ministerstwie Sprawiedliwości albo innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej;
10)
prowadzenie spraw związanych z wnioskami sędziów o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, do których rozpatrzenia właściwy jest Minister Sprawiedliwości;
11)
prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem przez Ministra Sprawiedliwości sędziów do składu okręgowych i rejonowych komisji wyborczych oraz do pełnienia funkcji komisarza wyborczego;
12)
przygotowywanie wniosków Ministra Sprawiedliwości lub Prezesa Rady Ministrów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie orderu lub odznaczenia sędziemu lub innemu pracownikowi sądu powszechnego, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości lub Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
13)
współdziałanie z Krajową Radą Sądownictwa w sprawach dotyczących sędziów;
14)
prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Ministra Sprawiedliwości uprawnień dotyczących zwoływania zebrań przedstawicieli organów samorządu sędziowskiego;
15)
prowadzenie spraw związanych z realizacją art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070);
16)
prowadzenie spraw dotyczących delegowania prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości albo innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej, w tym przygotowywanie projektów wniosków o delegowanie prokuratora, kierowanych przez Ministra Sprawiedliwości do Prokuratora Generalnego;
16a) 52
 prowadzenie spraw dotyczących wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także spraw dotyczących innych form oddelegowania do wykonywania zadań w Ministerstwie Sprawiedliwości, jeżeli wymagane są wniosek lub decyzja Ministra Sprawiedliwości;
17)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz odwoływaniem jej członków;
18)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem i zawieszaniem w czynnościach Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
19)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości;
20)
prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów sądów apelacyjnych, dyrektorów sądów okręgowych oraz kierowników finansowych sądów rejonowych;
21)
obsługa odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla mianowanych urzędników państwowych zatrudnionych w sądach powszechnych;
22)
opracowywanie materiałów do projektu planu wydatków właściwych części budżetowych w zakresie uposażeń i świadczeń sędziów w stanie spoczynku oraz członków ich rodzin pobierających uposażenie rodzinne;
23)
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem;
24)
prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru merytorycznego nad aplikacjami: ogólną, sędziowską i prokuratorską;
25)
prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z naborem na aplikacje: ogólną, sędziowską i prokuratorską;
25a) 53
 realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich i prokuratorskich organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury;
26)
prowadzenie spraw związanych z rozpoznawaniem odwołań aplikantów od decyzji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
27)
prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem przez Ministra Sprawiedliwości rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej oraz planów wydawniczych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Rozdział  12

Departament Budżetu i Inwestycji

§  22. 
1. 
Do zakresu zadań Departamentu Budżetu i Inwestycji należy:
1)
opracowywanie materiałów zawierających plany rzeczowe zadań resortu do projektu ustawy budżetowej;
2)
opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projektu budżetu właściwych części budżetu państwa;
3)
opracowywanie szczegółowego planu dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, właściwych części budżetu państwa, w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146);
4)
przekazywanie podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń, w celu sporządzenia projektów planów i planów finansowych zgodnie z projektem ustawy budżetowej, a następnie z ustawą budżetową po jej ogłoszeniu, w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5)
zapewnienie obsługi oraz wykonywania zadań dysponenta głównego właściwych części budżetu państwa;
6)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych i zgłaszanie potrzeb w zakresie przeprowadzenia kontroli ich działalności oraz audytu wewnętrznego przez właściwe komórki;
7)
sprawowanie nadzoru i kontroli realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa;
8)
sporządzanie kwartalnych ocen dotyczących wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków przez podległe jednostki organizacyjne, a także podejmowanie działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu;
9)
sporządzanie, na podstawie projektów przedłożonych przez właściwe komórki organizacyjne, i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosków o zapewnienie finansowania i wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa, na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
10)
opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projektu budżetu w układzie zadaniowym wraz z uzasadnieniem;
11)
wykonywanie zadań związanych z realizacją wydatków w układzie zadaniowym we właściwych częściach budżetu państwa;
12) 54
 wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia przez Ministra Sprawiedliwości funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej, w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej, w tym w szczególności:
a)
sporządzanie planu działalności na rok następny,
b)
sporządzanie sprawozdania z wykonania planu działalności oraz przygotowywanie projektu oświadczenia Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,
c)
wykonywanie zadań określonych w komunikacie Ministra Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020);
13)
opracowywanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie właściwych części budżetu państwa oraz przedstawianie informacji o jego realizacji w sposób i w terminach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
14)
planowanie i nadzorowanie inwestycji finansowanych z budżetu państwa we właściwych częściach budżetu państwa;
15)
rozpatrywanie wniosków jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz przygotowywanie opinii dla Ministra Sprawiedliwości w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.8);
16) 55
 (uchylony);
17)
ustalanie, na wniosek innego departamentu lub biura, skutków finansowych opracowywanego projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy, po przedłożeniu niezbędnych do tego informacji;
18)
opiniowanie pod względem skutków finansowych projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy przekazanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej;
19)
opiniowanie, na wniosek Departamentu Legislacyjno-Prawnego, projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektu ustawy przekazanych Ministrowi Sprawiedliwości przez inne organy w toku uzgodnień międzyresortowych, pod względem skutków finansowych dla budżetu resortu;
20)
opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie dyrektorów sądów apelacyjnych, dyrektorów sądów okręgowych i kierowników finansowych sądów rejonowych oraz ich zastępców;
21) 56
 sporządzanie planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
22) 57
 (uchylony).
2. 
Uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego Resortu określają odrębne przepisy.

Rozdział  13

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

§  23. 
1. 
Do zakresu zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu sprawiedliwości oraz eksploatacją systemów informatycznych resortu sprawiedliwości.
2. 
Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie informatyzacji resortu sprawiedliwości należy:
1)
opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii oraz przedkładanie ich do akceptacji kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości;
2)
uczestniczenie w pracach związanych z zapewnieniem źródeł finansowania działań dotyczących informatyzacji, w tym w szczególności współpraca z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych środków niepodlegających zwrotowi;
3)
prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań dotyczących informatyzacji;
4)
opracowywanie projektów dotyczących tworzenia, doskonalenia i rozwoju systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;
5)
prowadzenie prac związanych z realizacją projektów, a także organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie tych prac;
6)
opiniowanie planowanych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości zamówień na dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usługi informatyczne w celu zapewnienia standaryzacji stosowanych rozwiązań informatycznych, w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących norm i wymagań;
7)
współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendą Główną Policji, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz innymi właściwymi instytucjami w zakresie dostępu do prowadzonych i projektowanych baz danych;
8)
organizowanie seminariów, szkoleń i konsultacji związanych z realizowanymi projektami;
9) 58
 zapewnienie obsługi Zespołu Sterującego SIWPM - SAWA.
3. 
Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w zakresie eksploatacji systemów informatycznych resortu sprawiedliwości należy:
1)
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i obsługi systemów, urządzeń i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości i resorcie sprawiedliwości, w tym sprawowanie nadzoru nad ich obsługą i eksploatacją w innych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości i jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości;
2)
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania centralnych urządzeń systemów informatycznych, wraz z oprogramowaniem, obsługiwanych w ramach Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym w szczególności:
a)
wykonywanie zadań Centrali Krajowego Rejestru Sądowego i Centrali Rejestru Zastawów, określonych w odrębnych przepisach,
b)
utrzymanie centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;
3)
organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z eksploatacją i rozwojem Systemu Dozoru Elektronicznego;
4)
wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych i baz danych, w szczególności ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zniszczeniem oraz utratą danych, a także nadzorowanie wykonywania tych zadań w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości;
5)
prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz usług informatycznych i teleinformatycznych;
6)
gospodarowanie sprzętem komputerowym i materiałami eksploatacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości;
7)
współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie ewidencjonowania i ubezpieczania sprzętu komputerowego.
4. 
W strukturze Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych funkcjonują wewnętrzne komórki organizacyjne: Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, wykonujące zadania określone w odrębnych przepisach.
5.  59
 Wewnętrzne komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 4, mogą być łączone.
6.  60
 Pracownicy kierujący wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi określonymi w ust. 4 lub powstałymi w wyniku połączenia tych komórek mogą być zatrudniani na stanowisku naczelnika wydziału.

Rozdział  14

Departament Sądów Wojskowych

§  24. 
Do zakresu zadań Departamentu Sądów Wojskowych należy:
1)
przygotowywanie informacji o działalności sądów wojskowych dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Krajowej Rady Sądownictwa oraz informacji o stanie przestępczości w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla Ministra Obrony Narodowej;
2)
współdziałanie z Krajową Radą Sądownictwa w sprawach dotyczących sądownictwa wojskowego;
2a) 61
 przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
3)
przeprowadzanie w sądach wojskowych inspekcji, lustracji oraz kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a w wojskowych sądach okręgowych kontroli pracy sekretariatów i prowadzenia biurowości sądowej;
4)
opracowywanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania sądów wojskowych, ich struktury, organizacji, etatyzacji i doboru kadr oraz sporządzanie w tym zakresie analiz, informacji i sprawozdań;
5)
uczestniczenie w procesie opracowywania, weryfikacji i realizacji planów dochodów i wydatków sądów wojskowych oraz prowadzenie analiz w tym zakresie;
6)
analizowanie potrzeb szkoleniowych i realizowanie procesu doskonalenia zawodowego sędziów wojskowych oraz organizowanie szkoleń związanych z zawodową służbą wojskową;
7) 62
prowadzenie spraw osobowych sędziów sądów wojskowych, z zastrzeżeniem § 21 pkt 3a;
8)
przygotowywanie wniosków o nadanie żołnierzom i pracownikom sądownictwa wojskowego odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych Ministerstwa Obrony Narodowej;
9)
tworzenie warunków dla należytej działalności rzecznika dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o dyscyplinie wojskowej przez żołnierzy zawodowych sądownictwa wojskowego;
10)
wykonywanie zadań mobilizacyjnych sądów wojskowych;
11)
dokonywanie kontroli procesu nadzoru sądowego wobec skazanych żołnierzy odbywających karę w Zakładzie Karnym w Płotach;
12)
opracowywanie biuletynów informacyjnych dla sądów wojskowych;
13)
podejmowanie działań organizacyjnych i kontrolnych służących zapewnieniu prawidłowego sporządzania sprawozdawczości statystycznej z działalności sądów wojskowych;
14)
zaopatrywanie sądów wojskowych w formularze druków i ksiąg oraz w inne materiały i środki trwałe.

Rozdział  15

Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi

§  25. 
Do zakresu zadań Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi należy:
1) 63
 (uchylony);
2) 64
 realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów sędziowskich i prokuratorskich składanych przed komisją egzaminacyjną powołaną w Ministerstwie Sprawiedliwości;
3)
przygotowywanie i organizowanie egzaminów referendarskich przed Centralną Komisją Egzaminacyjną;
4)
realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z egzaminami na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz z odbywaniem tych aplikacji;
5)
rozpatrywanie odwołań od uchwał komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji, w tym uchwał ustalających wynik egzaminu, oraz od decyzji i postanowień przewodniczących tych komisji, a także opracowywanie projektów decyzji i postanowień Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach;
6)
realizacja zadań związanych z nadzorem nad organizacją aplikacji notarialnej;
7)
nadzór nad postępowaniami dyscyplinarnymi wobec aplikantów adwokackich i radcowskich, w szczególności przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, projektów odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych pierwszej instancji oraz opracowywanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
8)
realizacja zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z przeprowadzaniem egzaminów adwokackich, radcowskich i notarialnych;
9)
zapewnienie obsługi komisji egzaminacyjnych II stopnia;
10)
badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych o wpisie lub o odmowie wpisu na listę aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich oraz opracowywanie projektów sprzeciwów w tych sprawach;
11)
współdziałanie z organami samorządu adwokackiego, samorządu radców prawnych i samorządu notarialnego w sprawach dotyczących egzaminów wstępnych na aplikacje, aplikacji, aplikantów, egzaminów adwokackich, radcowskich i notarialnych oraz komisji egzaminacyjnych II stopnia;
12)
badanie zgodności z prawem uchwał organów samorządu adwokackiego i samorządu radców prawnych dotyczących aplikacji lub aplikantów oraz opracowywanie w tych sprawach projektów skarg Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego;
13)
realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą i egzaminu komorniczego;
14)
rozpatrywanie odwołań od uchwał komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji komorniczej;
15)
realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka;
16)
rozpatrywanie odwołań od decyzji przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej odmawiających dopuszczenia osoby ubiegającej się o licencję syndyka do udziału w egzaminie oraz opracowywanie projektów decyzji Ministra Sprawiedliwości w tych sprawach;
17) 65
 zatwierdzanie programów zajęć teoretycznych staży urzędniczych w sądach;
18)
opracowywanie projektów pism procesowych w toczących się przed sądami administracyjnymi sprawach dotyczących egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, skarg na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w tym zakresie, sprzeciwów od uchwał organów samorządu adwokackiego lub samorządu radców prawnych o wpisie lub o odmowie wpisu na listę aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich, uchwał komisji egzaminacyjnych II stopnia;
19)
współpraca z wydziałami prawa uczelni wyższych oraz instytucjami i placówkami naukowo-badawczymi w zakresie egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz prac legislacyjnych prowadzonych przez departament.

Rozdział  16

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

§  26. 
1. 
Do zakresu zadań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego należy wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określonych w:
1)
ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych;
2)
ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.9) oraz ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).
2. 
W zakresie wykonywania zadań dotyczących wymiany informacji z rejestrów karnych z organami innych państw Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego stosuje postanowienia odpowiednich umów międzynarodowych, a także uczestniczy w międzynarodowych projektach służących opracowywaniu nowych rozwiązań w tym zakresie i prowadzi takie projekty.
3. 
Uprawnienia i obowiązki dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego określone są również w ustawie z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Rozdział  17

Biuro Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego

§  27. 
Do zakresu zadań Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego należy:
1)
dokonywanie analiz obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa powszechnego oraz ich rozmieszczenia i wykorzystania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych;
2)
opracowywanie i wdrażanie programu racjonalnego wykorzystania sędziów i innych pracowników sądownictwa powszechnego oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie etatyzacji sądów powszechnych stosownie do rzeczywistych potrzeb, wynikających ze stanu obciążenia pracą;
3)
opracowywanie propozycji limitów zatrudnienia sędziów oraz propozycji wielkości zatrudnienia w innych grupach zawodowych pracowników sądów powszechnych w powiązaniu z planami rzeczowymi zadań do projektu budżetu właściwych części budżetu państwa;
4)
opracowywanie wniosków o dokonanie obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich, a także opiniowanie wniosków o delegowanie sędziów do innych sądów, przeniesień sędziów na inne miejsce służbowe oraz wniosków dotyczących zwolnionych etatów w innych grupach zawodowych pracowników sądownictwa powszechnego, w celu właściwego rozmieszczenia zasobów kadrowych;
5)
opracowywanie i opiniowanie rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania sądownictwa powszechnego w zakresie związanym z koniecznością zapewnienia racjonalnego i optymalnego wykorzystania jego zasobów kadrowych;
6)
przetwarzanie i opracowywanie danych statystycznych w zakresie obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa powszechnego, w tym prowadzenie bazy danych o limitach i obsadach sędziowskich oraz planach i obsadach w innych grupach zawodowych pracowników sądownictwa powszechnego;
7)
koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa powszechnego w celu zapewnienia dostępności aktualnych danych oraz kompletności i poprawności sprawozdań statystycznych sporządzanych przez sądy powszechne;
8)
przeprowadzanie w sądach powszechnych doraźnych wizytacji i lustracji dotyczących prawidłowości stosowania przepisów o biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów sądowych, w tym sposobu prowadzenia urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania sprawozdań statystycznych, w zakresie związanym z koniecznością zapewnienia wiarygodności danych wykorzystywanych do realizacji zadań określonych w pkt 1 i 6.

Rozdział  18

Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

§  28. 
Do zakresu zadań Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego należy:
1)
wydawanie i rozpowszechnianie "Monitora Sądowego i Gospodarczego";
2)
opracowywanie pod względem redakcyjnym i przygotowywanie do druku Dziennika Urzędowego Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział  19

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

§  29. 
Do zakresu zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy:
1)
zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
2)
zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3)
przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
4)
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5)
prowadzenie kancelarii tajnej Ministerstwa Sprawiedliwości;
6)
opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
7)
kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8)
okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
9)
realizowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych i współpracy cywilno-wojskowej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;
10)
wdrażanie i doskonalenie procedur Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego;
11)
przygotowywanie analiz, opinii, wniosków i propozycji rozwiązań systemowych na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sprawiedliwości;
12)
zapewnienie funkcjonowania stałego dyżuru w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;
13)
planowanie i koordynowanie przygotowań Ministerstwa Sprawiedliwości do udziału w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego;
14)
zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym kontrola ruchu osobowego w tych obiektach;

14a)  66  prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz nadzór nad zapewnieniem tej ochrony w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości;

15)
realizowanie zadań Ministra Sprawiedliwości w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.10) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Rozdział  20

Biuro Administracyjno-Finansowe

§  30. 
1. 
Do zakresu zadań Biura Administracyjno-Finansowego należy:
1)
wykonywanie zadań dysponenta trzeciego stopnia środków budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prowadzenie rachunkowości Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym:
a)
sporządzanie projektu planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości,
b)
sporządzanie planu finansowego Ministerstwa Sprawiedliwości po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok,
c)
potwierdzanie zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym Ministerstwa Sprawiedliwości,
d)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
e)
prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych,
f)
prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych,
g)
dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
h)
prowadzenie obsługi kasowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
i)
sporządzanie dokumentacji płacowej,
j)
prowadzenie rejestru zawartych umów, z których wynikają zobowiązania finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości,
k)
rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych,
l)
sporządzanie sprawozdań budżetowych;
2) 67
 prowadzenie rachunkowości Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w tym:
a)
dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej kwartalnych informacji dotyczących wykorzystania przekazanych środków, rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym oraz dowodów księgowych przekazywanych przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji i Departament Praw Człowieka,
b)
sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na podstawie sprawozdań przekazywanych przez sądy powszechne i jednostki organizacyjne Służby Więziennej oraz rozliczeń dotacji, z uwzględnieniem środków wydatkowanych na zadania określone w § 17 pkt 23a i § 18 pkt 9,
c)
okresowe informowanie Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Departamentu Praw Człowieka o stanie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
3)
prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych pozostających w zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz gospodarowanie nimi, z wyłączeniem gospodarowania sprzętem komputerowym;
4)
administrowanie nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;
5)
planowanie i realizacja zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących nieruchomości pozostających w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości;
6)
prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych oraz usług z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
7)
zapewnienie obsługi oraz prowadzenie rozliczeń w zakresie zakwaterowania, transportu, poligrafii, łączności telefonicznej, opieki zdrowotnej pracowników oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Ministerstwa Sprawiedliwości;
8)
zapewnienie obsługi kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości przez wyodrębnioną w strukturze biura Kancelarię Główną w zakresie ustalonym w instrukcji kancelaryjnej;
9) 68
 (uchylony);
10)
przygotowywanie planów wymiany pojazdów służbowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie zakupów samochodów;
11) 69
 przygotowywanie projektów wniosków Ministra Sprawiedliwości, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
2. 
Wykonując zadania określone w ust. 1 pkt 1 w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Biuro Administracyjno-Finansowe współdziała z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, w tym w szczególności:
1) 70
 prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektów i dokonuje płatności z uwzględnieniem podziału na poszczególne priorytety, projekty i zadania oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową;
2)
potwierdza dostępność środków na realizację zadań w ramach projektów na podstawie opracowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego planu wydatków na realizację projektów;
3) 71
 (uchylony);
4) 72
 przekazuje Departamentowi Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego sprawozdania finansowe po zamknięciu każdego okresu sprawozdawczego;
5)
sporządza część finansową wniosków beneficjentów o płatność;
6) 73
 przekazuje Departamentowi Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego comiesięczną informację o wydatkach poniesionych w ramach realizacji projektów, a na wniosek tego departamentu również kopie dowodów księgowych i wyciągów bankowych.
3. 
Wydziałem Rachunkowości Budżetowej kieruje główny księgowy Ministerstwa Sprawiedliwości, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

______

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562.

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620, Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504 i Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 991, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431.

5 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45 i Nr 24, poz. 125.

6 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 150, poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361, z 2007 r. Nr 121, poz. 831 i Nr 147, poz. 1028 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

7 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. Nr 13, poz. 116, z 1971 r. Nr 13, poz. 128, z 1973 r. Nr 47, poz. 281, z 1974 r. Nr 22, poz. 132, z 1990 r. Nr 73, poz. 436 oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 139.

8 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

9 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323.

10 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 210, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706.

1 Załącznik § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
2 Załącznik § 5 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
3 Załącznik § 5 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
4 Załącznik § 6 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
5 Załącznik § 6 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
6 Załącznik § 6 pkt 16) zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
7 Załącznik § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
8 Załącznik § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
9 Załącznik § 7 ust. 3 pkt 1) uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
10 Załącznik § 7 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r. - zob. też § 2 zarządzenia zmieniającego.
11 Załącznik § 7 ust. 15a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
12 Załącznik § 10 ust. 7 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
13 Załącznik § 10a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
14 Załącznik § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
15 Załącznik § 13 pkt 15) zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
16 Załącznik § 13 pkt 20) zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
17 Załącznik § 14 ust. 1 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
18 Załącznik § 14 ust. 1 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
19 Załącznik § 15 pkt 1 lit. fa):

- dodana przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.

20 Załącznik § 15 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
21 Załącznik § 15 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
22 Załącznik § 17 pkt 19) zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
23 Załącznik § 17 pkt 20) zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
24 Załącznik § 17 pkt 21) zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
25 Załącznik § 17 pkt 21a) dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
26 Załącznik § 17 pkt 22) zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
27 Załącznik § 17 pkt 23) zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
28 Załącznik § 17 pkt 23a) dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
29 Załącznik § 17 pkt 23b) dodany przez § 1 pkt 5 lit. d) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
30 Załącznik § 17 pkt 24a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
31 Załącznik § 17 pkt 25) uchylony przez § 1 pkt 5 lit. e) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
32 Załącznik § 18 pkt 9) zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
33 Załącznik § 18 pkt 9a) dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
34 Załącznik § 18 pkt 9b) dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
35 Załącznik § 18 pkt 9c) dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
36 Załącznik § 18 pkt 9d) dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
37 Załącznik § 18 pkt 9e) dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
38 Załącznik § 18 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
39 Załącznik § 19 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
40 Załącznik § 19 pkt 12 lit. e) uchylona przez § 1 pkt 5 lit. a) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
41 Załącznik § 19 pkt 12 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. b) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
42 Załącznik § 19 pkt 12 lit. i) zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
43 Załącznik § 19 pkt 12 lit. j) zmieniona przez § 1 pkt 5 lit. c) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
44 Załącznik § 20 pkt 26 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
45 Załącznik § 20 pkt 27 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
46 Załącznik § 20 pkt 27a dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
47 Załącznik § 20 pkt 31 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
48 Załącznik § 20 pkt 32 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
49 Załącznik § 20 pkt 34 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
50 Załącznik § 21 pkt 3a:

- dodany przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 2012 r.

51 Załącznik § 21 pkt 8) zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
52 Załącznik § 21 pkt 16a) dodany przez § 1 pkt 7 lit. c) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 2012 r.
53 Załącznik § 21 pkt 25a dodany przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
54 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
55 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 16 uchylony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
56 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 21) zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
57 Załącznik § 22 ust. 1 pkt 22) uchylony przez § 1 pkt 8 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
58 Załącznik § 23 ust. 2 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
59 Załącznik § 23 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
60 Załącznik § 23 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.12.184) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 2011 r.
61 Załącznik § 24 pkt 2a) dodany przez § 1 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
62 Załącznik § 24 pkt 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b) zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 2012 r.

63 Załącznik § 25 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
64 Załącznik § 25 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
65 Załącznik § 25 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c) zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 listopada 2010 r.
66 Załącznik § 29 pkt 14a dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
67 Załącznik § 30 ust. 1 pkt 2) zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 3 stycznia 2012 r. (Dz.Urz.MS.12.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 stycznia 2012 r.
68 Załącznik § 30 ust. 1 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 9 zarządzenia z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MS.10.12.152) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 2011 r.
69 Załącznik § 30 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 10 zarządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.10.161) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 lipca 2011 r.
70 Załącznik § 30 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
71 Załącznik § 30 ust. 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 10 lit. b) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
72 Załącznik § 30 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. c) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.
73 Załącznik § 30 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. d) zarządzenia z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz.Urz.MS.11.3.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lutego 2011 r.