Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2010.8.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 maja 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 35 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 30, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 w ust. 3 uchyla się pkt 8;
2)
w § 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Zarząd nadaje, w formie zarządzenia, regulamin organizacyjny Biura Zarządu, który określa wewnętrzną organizację Biura Zarządu oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych.

4. Zarząd określa, w formie zarządzenia, regulamin wynagradzania. W regulaminie wynagradzania, oprócz warunków wynagradzania za pracę oraz wysokości i zasad przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku pracy, zarząd może określić również kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507, Nr 237, poz. 1654 i poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800.