Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010. - OpenLEX

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.7.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2010 r.

DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów"
a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§WyszczególnienieWydatki realizowane
OGÓŁEM CZĘŚĆ 290,00
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna0,00
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej0,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-9.000,00
402Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-533.000,00
414Wpłaty na PFRON542.000,00
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne0,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-6.000,00
414Wpłaty na PFRON6.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa0,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-18.941.100,00
408Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby58.900,00
430Zakup usług pozostałych-19.000.000,00
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne-12.400.000,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników300.000,00
430Zakup usług pozostałych-12.700.000,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-24.494.826,00
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.103.900,00
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy-2.971.000,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-68.288,00
412Składki na fundusz pracy-6.318,00
430Zakup usług pozostałych-20.535.320,00
441Podróże służbowe krajowe190.000,00
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe16.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy16.000,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-1.646.200,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-1.110.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe15.800,00
430Zakup usług pozostałych-600.000,00
470Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej48.000,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe31.914.000,00
307Wynagrodzenia osobowe pracowników9.780.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe70.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia2.580.000,00
427Zakup usług remontowych16.160.000,00
428Zakup usług zdrowotnych220.000,00
430Zakup usług pozostałych2.829.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne200.000,00
458Pozostałe odsetki25.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji50.000,00
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego74.606,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne68.288,00
412Składki na Fundusz Pracy6.318,00
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego0,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.045.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.045.000,00
wROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk14.300.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia4.000.000,00
422Zakup środków żywności7.000.000,00
427Zakup usług remontowych5.210.000,00
430Zakup usług pozostałych-1.910.000,00
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność11.177.520,00
325Stypendia różne31.320,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników694.000,00
402Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej110.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy9.000.000,00
414Wpłaty na PFRON6.000,00
430Zakup usług pozostałych1.400.000,00
441Podróże służbowe krajowe-63.800,00
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne0,00
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego0,00
311Świadczenia społeczne-233.943,00
ROZDZIAŁ 75302 - Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne233.943,00
311Świadczenia społeczne233.943,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia0,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego20.000,00
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne20.000,00
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność-20.000,00
428Zakup usług zdrowotnych-20.000,00

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§WyszczególnienieWydatki realizowane
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29175.217,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa155.217,00
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe-18.941.100,00
408Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby58.900,00
430Zakup usług pozostałych-19.000.000,00
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne-12.400.000,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników300.000,00
430Zakup usług pozostałych-12.700.000,00
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP1.517,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne1.307,00
412Składki na Fundusz Pracy210,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-1.646.200,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników31.000,00
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.141.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe15.800,00
430Zakup usług pozostałych-600.000,00
470Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej48.000,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe18.000.000,00
427Zakup usług remontowych16.090.000,00
430Zakup usług pozostałych1.910.000,00
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk14.300.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia4.000.000,00
422Zakup środków żywności7.000.000,00
427Zakup usług remontowych5.210.000,00
430Zakup usług pozostałych-1.910.000,00
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność841.000,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników731.000,00
402Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej110.000,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia20.000,00
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego20.000,00
413Składki na ubezpieczenia zdrowotne20.000,00
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2928.943.183,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa28.943.183,00
ROZDZIAŁ 75209 -Prawosławny Ordynariat WP-9.337,00
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-7.820,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-1.307,00
412Składki na fundusz pracy-210,00
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe16.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy16.000,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP20.000.000,00
427Zakup usług remontowych20.000.000,00
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność8.936.520,00
325Stypendia różne31.320,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-31.000,00
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy9.000.000,00
441Podróże służbowe krajowe-63.800,00
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2913.921.820,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa13.921.820,00
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP7.820,00
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy7.820,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe13.914.000,00
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń9.780.000,00
417Wynagrodzenia bezosobowe70.000,00
421Zakup materiałów i wyposażenia2.580.000,00
427Zakup usług remontowych70.000,00
430Zakup usług pozostałych1.139.000,00
442Podróże służbowe zagraniczne200.000,00
458Pozostałe odsetki25.000,00
475Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji50.000,00
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2974.606,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa74.606,00
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego74.606,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne68.288,00
412Składki na Fundusz Pracy6.318,00
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 290,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa0,00
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego0,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.045.000,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.045.000,00
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29220.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa220.000,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe220.000,00
428Zakup usług zdrowotnych220.000,00
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2910.735.000,00
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna0,00
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej0,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-9.000,00
402Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-533.000,00
414Wpłaty na PFRON542.000,00
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne0,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-6.000,00
414Wpłaty na PFRON6.000,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa10.735.000,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie9.335.000,00
430Zakup usług pozostałych9.145.000,00
441Podróże służbowe krajowe190.000,00
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność1.400.000,00
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-6.000,00
414Wpłaty na PFRON6.000,00
430Zakup usług pozostałych1.400.000,00
DYSPONENT: WBE Warszawa
OGÓŁEM CZĘŚĆ 290,00
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne0,00
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego-158.064,00
311Świadczenia społeczne-158.064,00
ROZDZIAŁ 75302 - Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne158.064,00
311Świadczenia społeczne158.064,00
DYSPONENT: WBE Zielona Góra
OGÓŁEM CZĘŚĆ 290,00
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne0,00
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego-75.879,00
311Świadczenia społeczne-75.879,00
ROZDZIAŁ 75302 - Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne75.879,00
311Świadczenia społeczne75.879,00
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-54.069.826,00
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-54.049.826,00
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-33.829.826,00
405Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-1.103.900,00
406Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-2.971.000,00
411Składki na ubezpieczenia społeczne-68.288,00
412Składki na Fundusz Pracy-6.318,00
430Zakup usług pozostałych-29.680.320,00
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-20.000.000,00
427Zakup usług remontowych-20.000.000,00
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe-220.000,00
430Zakup usług pozostałych-220.000,00
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia-20.000,00
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność-20.000,00
428Zakup usług zdrowotnych-20.000,00