Zarządzenie naboru na aplikację ogólną w 2010 r. - OpenLEX

Zarządzenie naboru na aplikację ogólną w 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.2.12

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zarządzenia naboru na aplikację ogólną w 2010 r.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządza się nabór na aplikację ogólną w 2010 r.
§  2.
Wyznacza się limit 300 miejsc na aplikację, o której mowa w § 1.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.