Dysponowanie środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2010.5.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 kwietnia 2010 r.
w sprawie dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach

ZH-773-1-8/2010

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w wykonaniu obowiązku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, postanawiam, co następuje:

§  1.
1.
Na podstawie art. 58 ust. 3 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach część środków funduszu leśnego przeznacza się na prace związane z naprawą ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia ekstremalnych zjawisk naturalnych w uprawach leśnych założonych w ramach działania 5 Zalesianie gruntów rolnych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006 oraz działania 221/223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 (naprawę szkód), poprzez udostępnienie sadzonek drzew i krzewów leśnych beneficjentom wskazanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) - z uwzględnieniem planu zalesień sporządzonego na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy o lasach.
2.
Przez ponadnormatywne uszkodzenia uprawy leśnej rozumie się powierzchnię wymagającą całkowitego odtworzenia (powierzchnia zredukowana uszkodzeń) w przedziale powyżej 30% powierzchni objętej planem zalesienia.
3.
Pod pojęciem ekstremalnych zjawisk naturalnych, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, rozumie się takie zjawiska, jak: susza, gradobicie, nadmierne opady deszczu lub śniegu, powódź, pożar, ekstremalne temperatury, huragan, osunięcie się ziemi, masowe pojawy szkodników owadzich i chorób drzew.
4.
Pomoc w postaci udostępnienia sadzonek, o której mowa w ust. 1, powinna być udzielana, z uwzględnieniem § 2, wyłącznie beneficjentom, o których mowa w ust. 5, legitymującym się wymaganym planem zalesienia, u których zredukowana powierzchnia uszkodzeń przekroczyła 30% całkowitej powierzchni uprawy, wynikającej z planu zalesienia.
5. 1
Beneficjentów działań zalesieniowych uprawnionych do otrzymania pomocy oraz jej zakres, mierzony powierzchnią zredukowaną uszkodzeń w przedziale powyżej 30%, określa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tworząc listy zakwalifikowanych podmiotów. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych po otrzymaniu list przekazuje je niezwłocznie właściwym nadleśnictwom za pośrednictwem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych).
6. 2
Podstawę sporządzenia list, o których mowa w ust. 5, stanowią wyniki przeprowadzonej weryfikacji zgłaszanych uszkodzeń. Informacje o możliwości zgłaszania uszkodzeń zamieszczane są w Obwieszczeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tryb prowadzenia weryfikacji zgłaszanych uszkodzeń przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.
7.
Sadzonki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby odtwarzania uszkodzonych upraw leśnych PROW.
8.
Udostępnienia sadzonek, zwane dalej zadaniem udostępnienia, dokonywać będą w okresach zalesiania nadleśniczowie kierujący nadleśnictwami, na których terenie znajduje się uszkodzona uprawa leśna lub większa część jej powierzchni (właściwy nadleśniczy).
9.
Zadanie udostępnienia stanowi usługę nadleśnictwa wykonywaną na rzecz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w wypełnianiu przez niego obowiązku dysponowania środkami funduszu leśnego na prace związane z usuwaniem skutków klęsk w lasach niepaństwowych.
10.
Wartość wydawanego materiału sadzeniowego oraz inne koszty, ponoszone przez nadleśnictwo w związku z zadaniem udostępniania, będą pokrywane nadleśnictwu przez fundusz leśny - ze środków, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy o lasach.
§  2.
1.
Pomoc określona w niniejszym zarządzeniu jest pomocą Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, której podstawę prawną stanowią przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L z 2007 r. Nr 337, str. 35), w związku z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 (Dz. U. UE C Nr 319, str. 1), oraz art. 56 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.), udzielaną na zasadzie de minimis w rolnictwie (pomoc de minimis w rolnictwie).
2.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 7.500 euro.
3.
Pomoc de minimis w rolnictwie udzielana jest na pisemny wniosek beneficjenta (wniosek). Rzetelność, w tym kompletność wniosku, ocenia właściwy nadleśniczy.
4. 3
Ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do złożenia właściwemu nadleśniczemu wraz z wnioskiem:
1)
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie na formularzu, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

Do czasu przekazania tych dokumentów pomoc nie może być udzielona

5.
Pomoc de minimis w rolnictwie może być udzielona do wysokości limitu pomocy de minimis w rolnictwie - z uwzględnieniem kwoty otrzymanej w okresie, o którym mowa w ust. 4.
§  3.
1.
Wykonanie zadania udostępnienia jest potwierdzane protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez beneficjenta i właściwego nadleśniczego (protokół). W protokole wyszczególnia się ilość oraz strukturę gatunkową udostępnionych sadzonek, wartość ogółem oraz wartość sadzonek w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Protokół sporządza się w czterech egzemplarzach: jeden dla beneficjenta pomocy de minimis w rolnictwie, drugi do przechowania w ramach dokumentacji nadleśnictwa, trzeci - na potrzeby rozliczeń nadleśnictwa z funduszem leśnym, czwarty - dla biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
2.
Po wykonaniu zadania udostępnienia właściwi nadleśniczowie, za pośrednictwem regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP), obciążają fundusz leśny fakturami, zawierającymi załączniki w postaci trzecich egzemplarzy protokołu.
§  4.
W przypadku braku sadzonek do udostępnienia w dniu złożenia wniosku właściwy nadleśniczy wystawia beneficjentowi zaświadczenie o gotowości do udostępniania sadzonek w terminie późniejszym (nie później niż w kolejnym możliwym terminie wykonania poprawek lub uzupełnień) jako dowód do wykorzystywania przez beneficjenta na potrzeby służb kontrolnych ARiMR. Przykładowy wzór zaświadczenia podano w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§  5.
Beneficjentowi, który naprawił szkody we własnym zakresie oraz ma dowód zakupu sadzonek (faktura) zużytych do naprawy szkód, będącej przedmiotem niniejszego zarządzenia, może być udzielone dofinansowanie z funduszu, przy zachowaniu następującej procedury:
1)
ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie składa do właściwego nadleśniczego pisemny wniosek wraz z oryginałem faktury zakupu sadzonek;
2)
właściwy nadleśniczy, po ocenie rzetelności i kompletności wniosku, uznaje fakturę zakupu sadzonek do wysokości kwoty w niej zawartej, jednak nie wyższej niż kwota ustalona według zasad, o których mowa w § 2 ust. 4, i zachowuje oryginał faktury do momentu otrzymania środków z funduszu leśnego i ich przekazania beneficjentowi;
3)
właściwy nadleśniczy wystawia na Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (DGLP) notę księgową obciążającą fundusz leśny, dołączając do niej kopię faktury zakupu sadzonek, poświadczoną za zgodność z oryginałem i zawierającą adnotację jej sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym;
4)
dokumenty, o których mowa w pkt 3, nadleśnictwo przesyła do właściwej RDLP;
5)
właściwa RDLP sporządza zestawienie not księgowych nadleśnictw, które podpisane przez głównego księgowego i dyrektora przesyła, wraz z dokumentami z nadleśnictw, do DGLP;
6)
właściwy nadleśniczy, po otrzymaniu środków z funduszu leśnego przekazuje je beneficjentowi i wydaje mu oryginał faktury zakupu sadzonek po opatrzeniu jej adnotacją o treści: "Sfinansowano ze środków funduszu leśnego w kwocie ........................ zł (słownie złotych: ..........................................................................................................) oraz pieczątką nadleśnictwa, datą, pieczątką i podpisem nadleśniczego;
7)
rozliczenia środków funduszu leśnego przeznaczonych na finansowanie pomocy de minimis w rolnictwie dokonywane będą za pośrednictwem właściwej RDLP i ewidencjonowane na kontach rozrachunkowych 249 - Pozostałe rozrachunki.
§  6.
1.
Nadleśniczy dokonuje wyceny sadzonek potrzebnych do naprawy szkód na podstawie informacji zawartych w zweryfikowanych zgłoszeniach wystąpienia ponadnormatywnych uszkodzeń w uprawach leśnych, przekazanych do właściwych nadleśnictw.
2.
Ustala się, że wartość udostępnianych sadzonek w przeliczeniu na 1 hektar powierzchni zredukowanej uszkodzeń w przedziale powyżej 30% nie może przekroczyć kwoty 3.400 zł.
§  7.
W przypadku, gdy wartość całkowita sadzonek, potrzebnych beneficjentowi do naprawy szkód, przekracza limit pomocy de minimis w rolnictwie, z uwzględnieniem § 2 ust. 4, a beneficjent wyraża gotowość nabycia u właściwego nadleśniczego całości potrzebnego materiału sadzeniowego - nadleśniczy tę część materiału sadzonkowego, która nie może być przekazana beneficjentowi na warunkach pomocy de minimis, sprzedaje na warunkach rynkowych.
§  8. 4
1.
Po udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie, o której mowa w § 5, lub wykonaniu zadania udostępnienia sadzonek właściwy nadleśniczy wydaje beneficjentowi zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie. Kopie tych zaświadczeń przesyłane są niezwłocznie do właściwej RDLP.
2.
Podstawę do ustalenia równowartości udzielonej pomocy w walucie euro stanowi ogłaszany przez Narodowy Bank Polski średni kurs walut obcych obowiązujący w dniu:
1)
wykonania zadania udostępnienia sadzonek albo wystawienia zaświadczenia o gotowości do udostępnienia sadzonek w terminie późniejszym,
2)
zatwierdzenia do zapłaty przez Dyrektora Generalnego LP zestawienia not księgowych nadleśnictw sporządzonego przez RDLP - w przypadku udzielania dofinansowania, o którym mowa w § 5.
§  9.
Dokumentacja, związana z udzielaniem pomocy de minimis w rolnictwie, obejmuje:
1)
dokumentację finansową, na którą składają się:
a)
faktury z trzecimi egzemplarzami protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
b)
noty księgowe wraz z kopiami faktur, o których mowa w § 5 pkt 3,
c)
zestawienia not księgowych, o których mowa w § 5 pkt 5;
2)
dokumentację sprawozdawczą, na którą składają się:
a)
informacje o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie w danym miesiącu, sporządzane w RDLP na podstawie kopii zaświadczeń, o których mowa w § 8, przesyłane do DGLP wraz z ww. kopiami zaświadczeń w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po ich wydaniu,
b)
informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie w danym miesiącu, pozyskiwane przez RDLP w nadleśnictwach, przekazywane do DGLP w terminie 15 dni od zakończenia danego miesiąca,
c)
sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie sporządzane na mocy odrębnych przepisów.
§  10.
1.
Dokumentacja, o której mowa w § 9, jest przesyłana przez dyrektorów RDLP do DGLP.
2.
Do zadań DGLP należy prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy de minimis w rolnictwie na podstawie niniejszego zarządzenia, w tym w szczególności:
1)
sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji finansowej, o której mowa w § 9 pkt 1, przez Wydział Hodowli i Użytkowania Lasu;
2)
przedkładanie sprawdzonej dokumentacji finansowej do Wydziału Księgowości;
3)
sprawdzanie kompletności dokumentacji sprawozdawczej, o której mowa w § 9 pkt 2a i b, oraz sporządzanie na tej podstawie i przedkładanie w imieniu Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych sprawozdań z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, o których mowa w § 9 pkt 2c, do właściwych organów państwowych.
§  11.
1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Decyzja nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 maja 2007 r. (znak: ZG/PP-PROW-1-6/2007).
§  12.
Pomoc de minimis w rolnictwie na podstawie niniejszego zarządzenia może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 roku, o ile nie zostanie wcześniej wyczerpany krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie.
______

1) wyłonienie tej grupy należy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl

ZAŁĄCZNIKI

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiana załącznika nr 1 wynikająca z § 1 pkt 4 zarządzenia nr 28 z dnia 29 marca 2012 r. (B.I.LP.12.5.57) zmieniająca nin. zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia.

.................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 TRYB PROWADZENIA WERYFIKACJI ZGŁASZANYCH USZKODZEŃ

1. Po stwierdzeniu wystąpienia szkód w uprawie leśnej, spowodowanych pojawieniem się ekstremalnego zjawiska naturalnego:

a) beneficjent niezwłocznie dokonuje zgłoszenia uszkodzeń w uprawach leśnych do właściwego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (BP ARiMR) na formularzu sporządzonym w układzie planu zalesienia;

b) Centrala ARiMR przekazuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) listę tych beneficjentów, którzy zgłosili spełnienie wymogów formalnych udzielenia pomocy (wystąpienie ekstremalnych zjawisk naturalnych skutkujących potrzebą odtworzenia uprawy leśnej na powierzchni przekraczającej 30% całości zalesienia objętego planem zalesienia);

c) MRiRW przekazuje listę, o której mowa w pkt 1 lit b, do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (DGLP), w celu dokonania, jako zadanie zlecone, weryfikacji zgłoszeń beneficjentów;

d) weryfikacja zgłoszeń dokonywana jest w terenie przez nadleśnictwa sporządzające plan zalesienia gruntów dla powierzchni objętej uszkodzeniami.

2. DGLP przekazuje do MRiRW zestawienie wyników przeprowadzonej weryfikacji zgłoszeń beneficjentów, na podstawie których MRiRW tworzy listę osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy.

3. MRiRW przekazuje listę osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie, do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 PRZYKŁADOWE DRUKI ZAŚWIADCZEŃ

dla osób, które nie mogły wykonać poprawek ze względu na brak sadzonek

......................................................... .........................................................

Nadleśnictwo Miejscowość, data wystawienia

ZAŚWIADCZENIE

dla beneficjenta pomocy de minimis w rolnictwie

Pan/Pani ..................................................................... , .............................................................,

zam. .............................................................................................................................................,

numer producenta rolnego ................................., zgłosił/a się do Nadleśnictwa w celu uzyskania sadzonek do naprawy ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w uprawach leśnych, założonych w okresie ..................... 20 ...... r. w ramach działania 5 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006.

Z uwagi na brak, w dniu zgłoszenia, sadzonek zgodnych z planem zalesienia informuje się, że udostępnienie zapotrzebowanych sadzonek nastąpi w okresie ............ 201 .... r., nie później jednak niż do dnia ............ 201 .... r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek beneficjenta, na potrzeby kontroli prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

......................................................

Podpis i pieczęć nadleśniczego

......................................................... .........................................................

Nadleśnictwo Miejscowość, data wystawienia

ZAŚWIADCZENIE

dla beneficjenta pomocy de minimis w rolnictwie

Pan/Pani ................................................................... , ................................................................,

zam. .............................................................................................................................................,

numer producenta rolnego ..........................., zgłosił/a się do Nadleśnictwa w celu uzyskania sadzonek do naprawy ponadnormatywnych uszkodzeń powstałych w uprawach leśnych, założonych w okresie ................. 20 ..... r. w ramach działania 221/223 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

Z uwagi na brak, w dniu zgłoszenia, sadzonek zgodnych z planem zalesienia informuje się, że udostępnienie zapotrzebowanych sadzonek nastąpi w okresie ................... 201 .... r., nie później jednak niż do dnia ............................ 201 ..... r.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek beneficjenta, na potrzeby kontroli prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

......................................................

Podpis i pieczęć nadleśniczego

1 § 1 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 28 z dnia 29 marca 2012 r. (B.I.LP.12.5.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2012 r.
2 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 28 z dnia 29 marca 2012 r. (B.I.LP.12.5.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2012 r.
3 § 2 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 ust 1 zarządzenia nr 18 z dnia 12 kwietnia 2010 r. (B.I.LP.10.5.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 kwietnia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 29 marca 2012 r. (B.I.LP.12.5.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2012 r.

4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 28 z dnia 29 marca 2012 r. (B.I.LP.12.5.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 marca 2012 r.