Podział Biblioteki Narodowej. - OpenLEX

Podział Biblioteki Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie podziału Biblioteki Narodowej

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.2)) oraz art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Z dniem 1 kwietnia 2010 r. komórka organizacyjna Biblioteki Narodowej - "Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich" - ulega wyłączeniu z Biblioteki Narodowej i włączeniu do państwowej instytucji kultury Instytutu Książki w Krakowie, zwaną dalej "Instytutem".
§  2.
Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich zachowuje przedmiot dotychczasowej działalności.
§  3.
Instytut zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316) z dniem 1 kwietnia 2010 r. według stanu na dzień 31 marca 2010 r. przejmuje:
1)
zobowiązania i wierzytelności związane z dotychczasową działalnością Zakładu Wydawniczego Czasopism Patronackich;
2)
wartości niematerialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego należące do Zakładu Wydawniczego Czasopism Patronackich.
§  4.
Budżet Biblioteki Narodowej zostanie zmniejszony a budżet Instytutu odpowiednio zwiększony, od dnia 1 kwietnia 2010 r., o kwotę przeznaczoną na finansowanie działalności Zakładu Wydawniczego Czasopism Patronackich.
§  5.
Pracownicy Zakładu Wydawniczego Czasopism Patronackich przeniesieni do Instytutu zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.4)).
§  6.
Za czynności związane realizacją postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialni są odpowiednio Dyrektor Biblioteki Narodowej i Dyrektor Instytutu.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 717 i Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 219, poz. 1704.