Powołanie Komisji do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2010.1.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2010 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego

Na podstawie art. 9i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) w związku z art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje się Komisję do spraw wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, zwaną dalej "Komisją".
2.
Celem Komisji jest wyłonienie kandydatów spośród nauczycieli szkolnictwa artystycznego do tytułu honorowego profesora oświaty.
3.
Obsługę Komisji zapewnia Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  2.
Skład Komisji stanowią:
1)
Marzenna Maksymienko - Zastępca Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (przewodnicząca);
2)
Mariola Wiśniewska - Główny specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
3)
Beata Drewniacka - Główny specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
4)
Ewa Rułka - Starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej;
5)
Zofia Ratyńska - Starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.