Departmental acts

Utworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2013.139 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.17 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 r.

Dz.Urz.NBP.2013.7 | uchwała z dnia 21 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.41 | decyzja z dnia 21 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2013.28 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.21 | komunikat z dnia 21 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Dz.Urz.MG.2013.13 | zarządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.19 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.25 | zarządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz.Urz.MZ.2013.20 | zarządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Lista kandydatów na Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Poznań - Ławica.

Dz.Urz.ULC.2013.63 | komunikat z dnia 17 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - obrona narodowa.

Dz.Urz.MON.2013.134 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.41 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.41 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.41 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Dz.Urz.PAA.2013.5 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.35 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.40 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.209 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2013 roku.

Dz.Urz.MS.2013.208 | zarządzenie z dnia 16 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.39 | zarządzenie z dnia 16 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie struktury zarządzania projektem "pl.ID".

Dz.Urz.MSWiA.2013.48 | zarządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie struktury zarządzania projektem "pl.ID".

Dz.Urz.MSWiA.2013.48 | zarządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie struktury zarządzania projektem "pl.ID".

Dz.Urz.MSWiA.2013.48 | zarządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2013.13 | decyzja z dnia 15 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi.

Dz.Urz.MZ.2013.19 | zarządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Olsztyńskie".

B.I.LP.2013.6.84 | zarządzenie z dnia 15 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2013.10 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego.

Dz.Urz.MNiSW.2013.36 | komunikat z dnia 14 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych

Dz.Urz.MSWiA.2013.47 | decyzja z dnia 14 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych

Dz.Urz.MSWiA.2013.47 | decyzja z dnia 14 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 1120/11.

Dz.Urz.ULC.2013.62 | komunikat z dnia 14 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie Zespołu do spraw składowania dwutlenku węgla w górotworze.

Dz.Urz.WUG.2013.16 | decyzja z dnia 14 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej.

Dz.Urz.MNiSW.2013.35 | zarządzenie z dnia 14 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji dokonujących oceny predyspozycji kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2013.12 | zarządzenie z dnia 13 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji nr 2/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 17 sierpnia 2006 r.

Dz.Urz.CBA.2013.13 | decyzja z dnia 13 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie decyzji nr 203/10 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 22 października 2010 r.

Dz.Urz.CBA.2013.14 | decyzja z dnia 13 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.11 | zarządzenie z dnia 13 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.11 | zarządzenie z dnia 13 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2013.11 | zarządzenie z dnia 13 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zespół Kwalifikacyjny Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości" w 2013 r.

Dz.Urz.MG.2013.12 | zarządzenie z dnia 13 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie szczegółowego zakresu działania Inspektoratowi Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2013.129 | decyzja z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2013.11 | zarządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb działania Kierownictwa Ministerstwa Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2013.10 | zarządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.22 | obwieszczenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łasku.

Dz.Urz.PKRUS.2013.9 | zarządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zgierzu.

Dz.Urz.PKRUS.2013.10 | zarządzenie z dnia 10 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2013.46 | postanowienie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2013.46 | postanowienie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dz.Urz.PAA.2013.3 | zarządzenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dz.Urz.PAA.2013.3 | zarządzenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt indywidualny

Rozkład czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.38 | decyzja z dnia 8 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 marca 2013 r.

Dz.Urz.GUM.2013.17 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2013.13 | zarządzenie z dnia 8 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Formy przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.40 | zarządzenie z dnia 7 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Formy przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.40 | zarządzenie z dnia 7 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Formy przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.40 | zarządzenie z dnia 7 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług.

Dz.Urz.MG.2013.9 | zarządzenie z dnia 7 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zasady przeprowadzania naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2013.12 | zarządzenie z dnia 7 maja 2013 r. | Akt obowiązujący