Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 195/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania

Departament Infrastruktury

Na podstawie art. 2 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) w związku z art. 82 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17 i 269) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Decyzje w przypadkach, o których mowa w art. 82 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 3 Lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wydaje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy do spraw infrastruktury, zwany dalej "Podsekretarzem Stanu".".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.