Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Andrzej Śliwka, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

2) członkowie:

- Łukasz Szelecki, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Agnieszka Ołdakowska, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Ewa Krupińska, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- Michał Gajda, przedstawiciel Fundacji Politechniki Warszawskiej,

- Cezary Samojłowicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "KLATRAT".";

2)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Obsługę prac Komisji zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).