Powołanie Zespołu doradczego do spraw oceny rezultatów pracy brokerów innowacji w ramach programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny rezultatów pracy brokerów innowacji w ramach programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji"

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się, na okres od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 30 września 2015 r., Zespół doradczy do spraw oceny rezultatów pracy brokerów innowacji w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą "Brokerzy Innowacji", zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Mateusz Gaczyński;
2)
członkowie:
a)
Zbigniew Krzewiński,
b)
Marzena Mażewska.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
ustalenie wytycznych do dokonywania oceny przedkładanej przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni dokumentacji potwierdzającej doprowadzenie przez brokerów innowacji do powstania spółek typu spin off lub do zawarcia umów licencyjnych;
2)
dokonywanie ocen dokumentacji, o której mowa w pkt 1, i przedstawianie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinii w sprawie zasadności przyznania podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni dofinansowania z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla brokerów innowacji za doprowadzenie do powstania spółek typu spin off lub zawarcia umów licencyjnych.
§  4.
1.
Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2.
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3.
Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala projekty porządków obrad.
4.
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk, przy czym:
1)
ustalenie wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 1, następuje na pierwszym posiedzeniu Zespołu;
2)
każdy członek Zespołu dokonuje indywidualnej oceny dokumentacji dotyczącej każdego brokera innowacji i na tej podstawie Zespół ustala ostateczną ocenę przedłożonej dokumentacji i wydaje opinię, o której mowa w § 3 pkt 2.
5.
Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący.
§  5.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).