Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2014.5

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr 4/2014
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.