Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2014.28

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 maja 2014 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
o powołanych członkach Komitetu Polityki Naukowej

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków (Dz. U. Nr 178, poz. 1198) ogłasza się, co następuje:
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. w skład Komitetu Polityki Naukowej zostali powołani:
1) Janusz Bujnicki;
2) Beata Czarnacka-Chrobot;
3) Maciej Duszczyk;
4) Jerzy Duszyński;
5) Henryk Górecki;
6) Jarosław Górniak;
7) Krzysztof Gulda;
8) Tomasz Guzik;
9) Jolanta Jabłońska-Bonca;
10) Dariusz Jemielniak;
11) Maciej Konacki;
12) Tomasz Szlendak.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).