Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2014.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/14
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 21 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 9/13 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresów obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór kwestionariusza zakresu obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariusza CBA

ZATWIERDZAM

.............................................................

(podpis osoby uprawnionej)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

I ODPOWIEDZIALNOŚCI

FUNKCJONARIUSZA CBA

Numer

identyfikacyjny

Stanowisko służbowe
Imię1.Zastępca Szefa CBA 
Nazwisko2.Dyrektor departamentu 
Jednostka organizacyjna3.Zastępca dyrektora departamentu 
1.Departament Operacyjno-Śledczy 4.Dyrektor biura 
2.Departament Ochrony 5.Dyrektor delegatury 
3.Departament Postępowań Kontrolnych 6.Naczelnik wydziału 
4.Departament Analiz 7.Zastępca naczelnika wydziału 
5.Biuro Techniki Operacyjnej 8.Kierownik sekcji 
6.Biuro Prawne 9.Radca Prawny 
7.Biuro Finansów 10.Audytor 
8.Biuro Kadr i Szkolenia 11.Ekspert 
9.Biuro Logistyki 12.Agent specjalny 
10.Biuro Teleinformatyki 13.Starszy agent 
11.Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych 14.Agent 
12.Gabinet Szefa 15.Młodszy agent 
13.Zespół Audytu Wewnętrznego 16.Starszy inspektor 
14.Delegatura CBA w Białymstoku 17.Inspektor 
15.Delegatura CBA w Gdańsku 18.Młodszy inspektor 
16.Delegatura CBA w Katowicach Charakter czynności*
17.Delegatura CBA w Krakowie 1.Realizacyjne 
18.Delegatura CBA w Lublinie 2.Operacyjno-rozpoznawcze 
19.Delegatura CBA w Łodzi 3.Dochodzeniowo -śledcze 
20.Delegatura CBA w Poznaniu 4.Kontrolne 
21.Delegatura CBA w Rzeszowie 5.Analityczno-informacyjne 
22.Delegatura CBA w Szczecinie 6.Ochronne 
23.Delegatura CBA w Warszawie 7.Administracyjno-techniczne 
24.Delegatura CBA we Wrocławiu 8.Eksperckie 
9.Specjalistyczne 
10.Kierownicze 
Miejsce pełnienia służby
1.Białystok 7.Poznań 
2.Gdańsk 8.Rzeszów 
3.Katowice 9.Szczecin 
4.Kraków 10.Warszawa 
5.Lublin 11.Wrocław 
6.Łódź 12.Inne: ____________________________ 
Podległość służbowaPodlega:
Podlegają:
ZastępstwaPełni zastępstwo:
Jest zastępowany przez:
Zakres obowiązków funkcjonariusza1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zakres odpowiedzialności funkcjonariusza1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
UpoważnienieNa podstawie art. 37 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jako administrator danych upoważniam Pana/Panią**) do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w powyżej wskazanym zakresie
...................................................................................................

(Data i podpis lokalnego administratora danych CBA)

Zakres obowiązków i odpowiedzialności funkcjonariusza przyjmuję do wiadomości i stosowania

............................................................................................

(data i podpis funkcjonariusza)

Otrzymałam (-em)***)

................................................................

(data i podpis funkcjonariusza)

*) można zaznaczyć więcej niż jeden typ wykonywanych czynności

**) niepotrzebne skreślić

***) w przypadku, gdy dane osobowe nie są objęte klauzulą tajności

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór kwestionariusza zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownika CBA

ZATWIERDZAM

................................................................

(podpis osoby uprawnionej)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

I ODPOWIEDZIALNOŚCI

PRACOWNIKA CBA

Numer identyfikacyjnyStanowisko
Imię1.Starszy specjalista 
Nazwisko2.Specjalista 
Jednostka organizacyjna3.Młodszy specjalista 
1.Departament Operacyjno-Śledczy 4.Pracownik techniczny 
2.Departament Ochrony 5.Inne: _____________________ 
3.Departament Postępowań Kontrolnych Miejsce pełnienia pracy
4.Departament Analiz 1.Białystok 
5.Biuro Techniki Operacyjnej 2.Gdańsk 
6.Biuro Prawne 3.Katowice 
7.Biuro Finansów 4.Kraków 
8.Biuro Kadr i Szkolenia 5.Lublin 
9.Biuro Logistyki 6.Łódź 
10.Biuro Teleinformatyki 7.Poznań 
11.Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych 8.Rzeszów 
12.Gabinet Szefa 9.Szczecin 
13.Zespół Audytu Wewnętrznego 10.Warszawa 
14.Delegatura CBA w Białymstoku 11.Wrocław 
15.Delegatura CBA w Gdańsku 12.Inne: ____________________________ 
16.Delegatura CBA w Katowicach Charakter czynności
17.Delegatura CBA w Krakowie 1.Kierownicze 
18.Delegatura CBA w Lublinie 2.Specjalistyczne 
19.Delegatura CBA w Łodzi 3.Administracyjno-techniczne 
20.Delegatura CBA w Poznaniu 
21.Delegatura CBA w Rzeszowie 
22.Delegatura CBA w Szczecinie 
23.Delegatura CBA w Warszawie 
24.Delegatura CBA we Wrocławiu 
Podległość

pracownicza

Podlega:
Podlegają:
ZastępstwaPełni zastępstwo:
Jest zastępowany przez:
Zakres obowiązków pracownika1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zakres odpowiedzialności pracownika1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
UpoważnienieNa podstawie art. 37 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jako administrator danych upoważniam Pana/Panią*) do przetwarzania danych osobowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w powyżej zakresie
........................................................................................

(Data i podpis lokalnego administratora danych CBA)

Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika przyjmuję do wiadomości i stosowania

........................................................................

(data i podpis pracownika)

Otrzymałem (-em) *)

..................................................................................

(data i podpis pracownika)

*) niepotrzebne skreślić