Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2014.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu, zmienionym zarządzeniem Nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu, zarządzeniem Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 marca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu oraz zarządzeniem Nr 25 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 26), § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Bogusław Ulijasz, Podsekretarz Stanu;

2) członek - Adam Soroko;

3) członek - Paweł Słomiński;

4) członek - Remigiusz Ludwig;

5) członek - Anna Klimek-Krypa;

6) członek - Michał Farmas vel Król;

7) członek - Rafał Piechota;

8) sekretarz - Monika Łagowska.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).