Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2014.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 9 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) w związku z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz. U. Nr 76, poz. 669) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 4 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, ustalania jego okoliczności i przyczyn oraz rozpatrywania wniosku o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (Dz. Urz. KRUS poz. 6) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Uwagi do protokołu powypadkowego oraz ustalenie, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy rolniczej

Część I

1. Dotyczy poszkodowanego

................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

PESEL:

2. Protokół powypadkowy sporządzony w dniu ....... przez .....................................................

imię i nazwisko pracownika

................................................................................................................................................

3. Wniesiono uwagi i zastrzeżenia: Nie* Tak*

(Uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny zostały dołączone do akt sprawy)

4. Opinia o zasadności wniesionych uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego przez poszkodowanego lub uprawnionych członków rodziny:**

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Ustalenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego:*

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Załączniki pozyskane podczas prowadzonego postępowania wyjaśniającego do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń:

1) .........................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................

3) .........................................................................................................................................

4) .........................................................................................................................................

6. Opinia o uznaniu lub nie uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ __________________________________

data podpis i pieczątka pracownika komórki

ds. prewencji

Część II

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole powypadkowym oraz opinii o zasadności wniesionych uwag przez poszkodowanego*, dodatkowego postępowania wyjaśniającego* oraz opinii inspektora ds. prewencji (część I, pkt 6), stwierdzam że:

1) sprawa zostaje umorzona:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2) uznaje się*, nie uznaje się* zaistniałe zdarzenie za wypadek przy pracy rolniczej,

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3) zachodzą okoliczności mające, wpływ na utratę prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uznanego zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej*:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ ____________________________________

miejscowość, data podpis i pieczątka pracownika komórki ds.

świadczeń

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy poszkodowany lub uprawniony członek rodziny wniósł uwagi i zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.