Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.72

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 maja 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269), a także art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 35, z 2012 r. poz. 72, 83 i 102 oraz z 2013 r. poz. 5 i 32) w załączniku do zarządzenia w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za pracę w niedziele oraz w święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 400 w tym dniu a godziną 400 następnego dnia.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.