Departmental acts

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2013.6.85 | zarządzenie z dnia 31 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu.

Dz.Urz.MKiDN.2013.20 | zarządzenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Technologii Audiowizualnych.

Dz.Urz.MKiDN.2013.19 | zarządzenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego - Komitetu Koordynacyjnego do spraw Planu Działania Programu Copernicus.

Dz.Urz.MNiSW.2013.40 | zarządzenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych.

Dz.Urz.MNiSW.2013.41 | zarządzenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Dz.Urz.MEN.2013.14 | zarządzenie z dnia 29 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2013.39 | zarządzenie z dnia 28 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2013.39 | zarządzenie z dnia 28 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczo - eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego.

Dz.Urz.MSiT.2013.15 | zarządzenie z dnia 28 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczo - eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego.

Dz.Urz.MSiT.2013.15 | zarządzenie z dnia 28 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2013.140 | decyzja z dnia 28 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu do Spraw Wyboru Projektów.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.19 | zarządzenie z dnia 27 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2013.11 | zarządzenie z dnia 25 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2013.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw etyki w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2013.21 | zarządzenie z dnia 24 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

Dz.Urz.NBP.2013.9 | zarządzenie z dnia 24 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2013.8 | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2013.8 | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2018.13 t.j. | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2021.1 t.j. | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2013.8 | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013.

Dz.Urz.MON.2013.143 | decyzja z dnia 24 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.22 | komunikat z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.44 | zarządzenie z dnia 23 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2013.10 | informacja z dnia 22 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego.

Dz.Urz.MRR.2013.7 | zarządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Młodych Naukowców.

Dz.Urz.MNiSW.2013.38 | zarządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych

Dz.Urz.MRiRW.2013.11 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.7 | zarządzenie z dnia 22 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2013.37 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Utworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2013.139 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2013.139 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie, przekształcenie i likwidacja podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2013.139 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MPiPSp.2013.17 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2012 r.

Dz.Urz.NBP.2013.7 | uchwała z dnia 21 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.41 | decyzja z dnia 21 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2013.28 | zarządzenie z dnia 21 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.21 | komunikat z dnia 21 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Dz.Urz.MG.2013.13 | zarządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.19 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MTBiGM.2013.25 | zarządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz.Urz.MZ.2013.20 | zarządzenie z dnia 20 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Lista kandydatów na Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Poznań - Ławica.

Dz.Urz.ULC.2013.63 | komunikat z dnia 17 maja 2013 r. | Akt nienormatywny

Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - obrona narodowa.

Dz.Urz.MON.2013.134 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt obowiązujący

Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.41 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.41 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zintegrowany System Logistyczny Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.41 | decyzja z dnia 17 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.

Dz.Urz.PAA.2013.5 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.35 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.40 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2013.209 | zarządzenie z dnia 17 maja 2013 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2013 roku.

Dz.Urz.MS.2013.208 | zarządzenie z dnia 16 maja 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.39 | zarządzenie z dnia 16 maja 2013 r. | Akt jednorazowy