Questions and answers

Czy zakład, który produkuje i przekazuje opakowania innym firmom, musi prowadzić ich ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana asfaltu na tłuczeń stanowi przebudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaka powinna być stawka VAT dla substancji żelującej agar-agar?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wymogi powinno spełniać archiwum z dokumentacją medyczną w zakresie alarmu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać różnice kursowe przy transakcjach na rachunku walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć średnią feryjną godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak zmienić układ zbiorowy, jeśli przestała istnieć jedna z jego stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy skorygować przychody w związku ze zwrotem towaru i odstąpieniem klienta od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel może korzystać z opieki nad dzieckiem przez część dnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy rozliczyć przychód z tytułu usługi administrowania biurem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania wartość skradzionego utargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym dochody z tytułu renty inwalidzkiej otrzymywanej z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym miesiącu należy rozpoznać WNT z tytułu nabycia maszyny dostarczonej po trzech miesiącach od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy do wykonania odwiertów geologicznych wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy dyrektor OPS może wydawać decyzje administracyjne w sprawach umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy gmina może nasadzić drzewa owocowe w miejsce usuniętych drzew na podstawie udzielonego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy grunty klasy IIIb można wyłączyć z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy koszty usunięcia powstałej szkody, pokryte z ubezpieczenia OC, stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu przy umowach o dzieło zawieranych z artystami muzycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C przy opłacaniu pakietu medycznego osobom współpracującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nasadzenia zastępcze mogą zostać wykonane na gruncie osoby fizycznej po uprzednim uzyskaniu jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy niezgłoszone i odpisane jako nieściągalne wierzytelności powodują w upadającej spółce powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nota obciążająca za anulowane niewykonanego zlecenia usługi transportowej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pozostawanie na wypowiedzeniu wpływa na prawo do urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej można wypowiedzieć umowę w zw. z likwidacją pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy używany transporter opancerzony można amortyzować jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wartość gruntu należy wyłączyć z wartości początkowej zakupionej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w odniesieniu do pracowników funkcyjnych można stosować odmienne regulacje dot. udzielania urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy w pojemnikach przemysłowych z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane oleje odpadowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w wyniku utwardzenia pasa drogowego tłuczniem, powstanie obiekt budowlany w myśl art. 3 pkt 1 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy wykonanie wiaty na pomoście zmienia warunki gospodarowania wodami i w związku z tym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wykonywanie działalności w zakresie tuczu powierzonych zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych według KŚT należy piaskarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług analizy technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć PINB, jeśli zalegalizowanie budynków w obecnej lokalizacji nie jest możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jakie kryteria powinien spełnić podmiot, by wdrożyć procedurę stosowaną przy zabudowie zagrodowej na gruntach rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak księgować faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak opodatkować tantiemę wypłaconą członkowi zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany decyzji dot. zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z nabyciem udziałów w zamian za wkład niepieniężny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć się z pracownikiem który zgubił narzędzia pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak ustalić cenę nabycia przy nieodpłatnym przekazaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić gminę właściwą przy skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak ustalić wartość remanentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać w PKPiR zwrot towarów, w przypadku których wcześniej skorygowano koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zastosować ulgę na własne cele mieszkaniowe przy zamianie mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać przychód, gdy z góry zapłacono za cztery numery kwartalnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownik socjalny może być awansowany na starszego pracownika socjalnego lub specjalistę pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kiedy rozwiązany odpis aktualizujący jest przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne