Questions and answers

Czy podatnik ma prawo do zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy w nowo rozpoczętej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wiaty na pomoście?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który pełni zastępstwo w czasie niezdolności do pracy innego pracownika można przyznać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu można powierzyć wykonywanie zadań z Programu 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo lecznicze NZOZ może skorzystać ze zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na przemurowaniu kominów może zostać zakwalifikowane jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy przejście linii energetycznej w rurze osłonowej pod wodami płynącymi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy rolnik ryczałtowy w momencie zakupu ciągnika z Niemiec składa deklarację VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy różnicę z wyceny walutowego kontraktu forward należy uwzględnić w rachunku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy spółka może wystawić jedną fakturę korygującą na sprzedaż z całego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ścieki bytowe mogą być odprowadzane wraz ze ściekami z mycia urządzeń technologicznych jednym kolektorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy termin na złożenie wniosku o abolicję składek ZUS upłynął definitywnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo może trwać po powrocie do pracy osoby zastępowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo podlega nowym ograniczeniom 33+3?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy ustalając proporcję sprzedaży po zamknięciu roku należy brać do ustalenia wskaźnika prywatny najem zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wartość zamówienia na projekty budowlane dot. kilku rodzajów remontów należy oszacować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w stolarni musi być zainstalowana wentylacja mechaniczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy wykonanie badania okresowego o kilka miesięcy wcześniej stanowi przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą mieszkania po podziale majątku powstaje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakład, który produkuje i przekazuje opakowania innym firmom, musi prowadzić ich ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana asfaltu na tłuczeń stanowi przebudowę drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jaka powinna być stawka VAT dla substancji żelującej agar-agar?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wymogi powinno spełniać archiwum z dokumentacją medyczną w zakresie alarmu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać różnice kursowe przy transakcjach na rachunku walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć średnią feryjną godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak ustalić okres wypowiedzenia umowy na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Jak zmienić układ zbiorowy, jeśli przestała istnieć jedna z jego stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy skorygować przychody w związku ze zwrotem towaru i odstąpieniem klienta od umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel może korzystać z opieki nad dzieckiem przez część dnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy rozliczyć przychód z tytułu usługi administrowania biurem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania wartość skradzionego utargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym dochody z tytułu renty inwalidzkiej otrzymywanej z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym miesiącu należy rozpoznać WNT z tytułu nabycia maszyny dostarczonej po trzech miesiącach od zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do wykonania odwiertów geologicznych wymagane jest zgłoszenie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy dyrektor OPS może wydawać decyzje administracyjne w sprawach umorzenia nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy gmina może nasadzić drzewa owocowe w miejsce usuniętych drzew na podstawie udzielonego zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy grunty klasy IIIb można wyłączyć z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy koszty usunięcia powstałej szkody, pokryte z ubezpieczenia OC, stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu przy umowach o dzieło zawieranych z artystami muzycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C przy opłacaniu pakietu medycznego osobom współpracującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy nasadzenia zastępcze mogą zostać wykonane na gruncie osoby fizycznej po uprzednim uzyskaniu jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy niezgłoszone i odpisane jako nieściągalne wierzytelności powodują w upadającej spółce powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nota obciążająca za anulowane niewykonanego zlecenia usługi transportowej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pozostawanie na wypowiedzeniu wpływa na prawo do urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracownikowi w okresie ochrony przedemerytalnej można wypowiedzieć umowę w zw. z likwidacją pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne