Questions and answers

Czy, aby uzyskać świadczenie urlopowe dyrektor musi w ciągu roku wziąć co najmniej jeden 14-dniowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokumentację inną geologiczną może przedłożyć ktokolwiek nie posiadając pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy do podstawy opodatkowana WNT powinna być wliczona akcyza, która została pomniejszona o znaki akcyzy (banderole)?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest pomniejszenie premii w związku z nieobecność wynikającą z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy fizjoterapeuta musi mieć pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien posiadać Raport z oceny skutków dla ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy każdy podmiot powinien przygotować Raport z przeprowadzonej ogólnej analizy ryzyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy każdy podmiot przetwarzający powinien prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy konieczność usunięcia awarii może uzasadniać skrócenie normy odpoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy koszty transportu opodatkować taką samą stawką i wykazać jako WDT łącznie z wartością materiału?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy można zawrzeć z koordynatorem projektu trzecią umowę na czas określony 8 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można zostać przyjętym do klubu senior plus przed ukończeniem 60 roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy obecnie uzyskiwać zgodę współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy na stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych w SP ZOZ zawsze należy przeprowadzać konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel wygaszanego gimnazjum może nie wyrazić zgody na przeniesienie do pracy do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy od szkoła podstawowa może utworzyć klasy sportowe na wszystkich poziomach nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres pozostawania bez pracy za który przyznano odszkodowanie wlicza się do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy p.z.p. wskazuje jaką kwotę netto należy podać w sprawozdaniu z zamówień publicznych przy rozliczeniu w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy po 1.01.2019 r. gmina może podjąć uchwałę o udzieleniu bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy podmiot ma prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługi w szkole podstawowej należy się urlop wypoczynkowy po długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownik nabywa prawo do urlopu odrębnie w każdym stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi przysługuje cały dodatkowy dzień wolny od pracy za dwugodzinną pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego oraz jednorazowe odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przepisy dotyczące 6-dniowego urlopu dla pielęgniarek i położnych już obowiązują?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy przepisy wymagają dokumentowania sprawowania nadzoru nad pracą lekarza nie będącego lekarzem POZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzedaż i kupno spółki, która jest spółką powiązaną podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy tablicę pamiątkową należy traktować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy udział we wspólnym majątku spółki uwzględnia się ustalając podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy utwardzenie części działek gruntowych położnych na groblach pomiędzy stawami rybnymi wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy w liceum w przedmiotowym systemie oceniania może być umieszczona przez nauczyciela ocena "0"?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku realizacji usługi reklamowej dla firmy budowlanej, należy wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wśród wymogów umożliwiających skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej jest podstemplowanie książki kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o odprawie emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w wynagrodzeniu za czas choroby należało wyłączyć z podstawy składnik dodatku motywacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zakup altan śmietnikowych można sfinansować środkami pochodzącymi z wpłat na fundusz remontowy lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zegarmistrz może rozliczać swoje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy znajdująca się na opakowaniu etykieta w języku polskim może mieć składaną formę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaka data powinna znaleźć się na fakturze wystawionej z tytułu wpłaty należności za służebność przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka dokumentacja zalicza pracownikowi okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką liczbę należy wpisać w statystycznej karcie wypadku, jeżeli skutkiem zdarzenia była śmierć pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak dokonywana jest klasyfikacja uczniów z innych państw?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie zasady obowiązują przy udzielaniu urlopu okolicznościowego związanego ze śmiercią małżonka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jakie znaczenie mają zaświadczenia VAT-2 i PIT-B dla rozliczeń podatkowych w odniesieniu do samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość dotacji na dziecko, które skończyło 2,5 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne