Questions and answers

Czy dopuszczalne jest sterowanie nożne gilotyną do blach stalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy mimo zajęcia komorniczego konta pracodawcy można wypłacić ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nagrody wójta, kuratora, ministra wlicza się przy obliczaniu wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy społeczny inspektor pracy może pełnić funkcję koordynatora ds. bhp na terenie zakładu pracy.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie jest nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy urzędnik powinien powtórnie złożyć ślubowanie w przypadku nowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wspólnota może wyrazić zgodę na zmianę otwierania drzwi z wewnątrz do zewnątrz dla jednego z mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy w sprawie obniżenia lub podwyższenia składki pracodawca powinien złożyć wniosek do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wydać decyzję przyznającą zasiłek celowy na opłacenie posiłków czy przyznającą posiłek w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zamawiający może ingerować w zapisy umowy konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy za okres zatrudnienia po 2008 r. pracodawca musi wystawiać świadectwo pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak długo i gdzie należy przechowywać upoważnienia pacjentów do odbioru wyników badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakiego rodzaju uprawnień wymaga obsługa podestu Genie AWP-25S?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie konsekwencje powoduje niestawienie się do pracy w przypadku zmiany rozkładu czasu pracy przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć odpłatność dzieciom i ewentualnie wnukom za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas dyżuru przekraczający obowiązującą pracownika przeciętną tygodniową normę czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku przebywania na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć dochód z renty rodzinnej do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy należy wprowadzić weekendowy system czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy organ powinien uwzględnić wniosek o wznowienie postępowania i wydać postanowienie o jego wznowieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy należy uwzględnić zmianę w składzie rodziny na skutek rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakim terminie można przyznać prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy decyzję w sprawie zasiłku stałego należy zmienić w części dotyczącej sposobu jego wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy dodatek specjalny jest dodatkiem nieperiodycznym czy periodycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien archiwizować materiały ze strony internetowej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy jednocześnie można pobierać rentę rodzinną po zmarłym ojcu oraz świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy jest konieczność uzasadnienia niedostatecznej oceny śródrocznej i rocznej w protokole klasyfikacyjnej rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy jest obowiązek składania sprawozdania z działalności uczniowskiego klubu sportowego do GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające odnośnie sprawowania opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek wystawić przewidywane oceny śródroczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nowo zatrudniony pracownik socjalny winien okazać się zaświadczeniem o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS właściwie interpretuje aktualną sytuację materialną strony i wylicza dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS właściwie interpretuje aktualną sytuację materialną strony i wylicza dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy są podstawy do odebrania pracownikowi socjalnemu dodatku za pracę w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy sytuacja, kiedy młodociany nie ukończył szkoły zawodowej, wpływa na wypłatę dofinansowania dla pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy szkołę rodzenia może prowadzić pielęgniarka epidemiologiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy uczniowi technikum, który opuścił szkołę w pierwszej klasie należy wydrukować cały arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ustalając dochód do SZO dochody uzyskane z tytułu najmu należy podzielić na 2 czy na 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w roku 2019/2020 będzie możliwość kształcenia w szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wstrząśnienie mózgu można uznać za uraz związany z wypadkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w uchwale intencyjnej, a później w uchwale o likwidacji technikum powinna znaleźć się data likwidacji placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie syna lekarza jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy zasiłek chorobowy należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy żłobek może posiadać filie lub oddziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie należy odbyć szkolenie, aby uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku asystenta rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak oznakować strefę zagrożenia wybuchem gdzie przesypywany jest proszek aluminiowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym należy zaliczyć pracownikowi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto dokonuje oceny ryzyka i nasilenia objawów depresji pacjentki objętej opieką okołoporodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kto ma prawo kontrolować indywidualną praktykę pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne