Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych

Na podstawie art. 402 pkt 1, 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:
a)
art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", dla uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem",
b)
art. 365 pkt 2 lit. a-d ustawy, dla uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra,
c)
art. 365 pkt 2 lit. a-d i g ustawy, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanych dalej "instytutami PAN", instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "instytutami międzynarodowymi",
d)
art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego;
2)
sposób ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b ustawy, dla Polskiej Akademii Umiejętności, zwanej dalej "PAU";
3)
elementy wniosku PAU o subwencję ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b ustawy.
1. 
Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, wyodrębnia się część zasadniczą, część przeznaczoną na subwencję dla PAU i część uzupełniającą.
2. 
Z części zasadniczej wyodrębnia się części przeznaczone dla:
1)
publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami - której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz rozwój zawodowy pracowników uczelni - której sposób podziału określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych - której sposób podziału określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, przeznacza się na:
1)
korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2)
uzupełnienia wysokości subwencji, o których mowa w § 7;
3)
zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 i ust. 9, art. 387 ust. 3, art. 390, art. 394 ust. 6, art. 396 ust. 5 oraz art. 400 ust. 6 ustawy;
4)
subwencje dla nowo utworzonych:
a)
uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra,
b)
niepublicznych uczelni akademickich,
c)
instytutów PAN,
d)
instytutów badawczych,
e)
instytutów międzynarodowych

- przyznawane w roku ich utworzenia.

4. 
Wniosek o zwiększenie wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra.
Sposób podziału środków finansowych dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Wysokość subwencji dla PAU na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, minister ustala na wniosek PAU zawierający opis zadań planowanych do realizacji z subwencji oraz informację o wysokości wydatków planowanych na ich realizację.
2. 
PAU składa wniosek w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 4, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana subwencja.
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia nie może być:
1)
niższa niż 98%,
2)
wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie może być:
1)
niższa niż 95%,
2)
wyższa niż 110%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych, które posiadają kategorię naukową C co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.
3. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonych niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych przez okres trzech lat następujących po roku ich utworzenia.
Jeżeli wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia w roku przypadającym w okresie pięciu lat następujących po roku:
1)
połączenia uczelni publicznych,
2)
włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej

- będzie niższa niż 103% sumy subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego przyznanych uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych, minister, przyznając nadzorowanej uczelni publicznej subwencję, uzupełnia kwotę tej subwencji do wysokości stanowiącej 103% sumy subwencji, które przyznano uczelniom publicznym odpowiednio w roku połączenia albo w roku włączenia, w warunkach porównywalnych.

1. 
W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy, dla publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej "publicznymi uczelniami akademickimi", jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w roku 2019:
a)
z części zasadniczej środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla publicznych uczelni akademickich nie wyodrębnia się części przeznaczonej dla grupy publicznych uczelni akademickich, z którymi minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej "ministrem", zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza",
b)
w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm. 2 ), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
c)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w /-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669), zwanej dalej "ustawą wprowadzającą", z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

M - oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w publicznych uczelniach akademickich,

SSRi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi - oznacza liczbę doktorantów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dni - oznacza liczbę doktorantów w i-tej publicznej uczelni akademickiej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,

d)
składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + l,5Ldri + Lmgri + 3LZprofi

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających tytuł profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni akademickiej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej publicznej uczelni akademickiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,

e)
składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ldpci - oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej publicznej uczelni akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,

f)
składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Kj - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:

- 1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,

- 1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,

- 0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B,

n - oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,

g)
w składniku badawczo-rozwojowym i-tej publicznej uczelni akademickiej n oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,
h)
składnik projektowy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru:

gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenia opisane w ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym n oznacza liczbę publicznych uczelni akademickich,

i)
wysokość subwencji dla i-tej publicznej uczelni akademickiej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2)
w latach 2019-2021 w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru:

gdzie:

Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w i-tej publicznej uczelni akademickiej, obliczany według wzoru:

gdzie:

Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Naj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,

Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej publicznej uczelni akademickiej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej;

3)
w latach 2020-2021 składnik badawczy i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:
a)
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A+,
b)
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową A,
c)
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta publiczna uczelnia akademicka posiada kategorię naukową B;
4)
w latach 2020-2023:
a)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. c, przy czym ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej publicznej uczelni akademickiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
b)
składnik umiędzynarodowienia i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpci oznacza sumę liczby doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tę uczelnię będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.
2. 
W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
1)
w roku 2019:
a)
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,35 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c)
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
g)
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,05 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp;
2)
w roku 2020 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,28 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
12,50 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,34 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,01 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
3)
w roku 2021 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,26 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
12,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,20 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,30 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,33 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
4)
w roku 2022 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,24 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
11,50 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,20 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,30 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,06 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,32 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,03 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
5)
w roku 2023 w odniesieniu do:
a)
publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza":
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,22 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
11,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,20 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,30 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,08 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,05 - dla wagi składnika projektowego Wp,
b)
pozostałych publicznych uczelni akademickich:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,31 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
13,00 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,05 - dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,10 - dla wagi składnika badawczo-rozwojowego Wn,
0,00 - dla wagi składnika projektowego Wp;
6)
w roku 2024 w odniesieniu do publicznych uczelni akademickich, z którymi minister zawarł umowy, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", wartość parametru referencyjnej liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego M wynosi 10,50.
1. 
W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy, dla publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra, zwanych dalej "publicznymi uczelniami zawodowymi", jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w roku 2019 w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia:
a)
Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b)
składnik studencki i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym ksk oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej publicznej uczelni zawodowej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
c)
składnik kadrowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym Lnai oblicza się według wzoru:

Lnai = 2,5Lprofi + 2Ldhi + l,5Ldri + Lmgri

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających tytuł profesora (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku),

d)
wysokość subwencji dla i-tej publicznej uczelni zawodowej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2)
w latach 2019 i 2020 składnik przychodowy i-tej publicznej uczelni zawodowej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

Di - oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1, art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, i dotacji, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przyznanych i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

SJSTi - oznacza środki finansowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w i-tej publicznej uczelni zawodowej wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji.

2. 
Wartość stałej przeniesienia C, o której mowa w ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wynosi w roku:
1)
2019 - 0,50;
2)
2020 - 0,45;
3)
2021 - 0,40;
4)
2022 - 0,35;
5)
2023 - 0,30.
1. 
Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g ustawy, dla niepublicznych uczelni akademickich, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, zwanych dalej "instytutami PAN", instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "instytutami międzynarodowymi", jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w roku 2019:
a)
w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-temu podmiotowi w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b)
wysokość subwencji dla i-tej niepublicznej uczelni akademickiej, i-tego instytutu PAN, i-tego instytutu badawczego i i-tego instytutu międzynarodowego na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego nie może być niższa niż 95% oraz wyższa niż 110% sumy dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych odpowiednio i-tej niepublicznej uczelni akademickiej, i-temu instytutowi PAN, i-temu instytutowi badawczemu albo i-temu instytutowi międzynarodowemu w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2)
w latach 2019-2021:
a)
składnik kadrowy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym wskaźnik potencjału naukowego i-tego podmiotu oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,

Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,

Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,

Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową C,

b)
składnik badawczy i-tego podmiotu oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej albo artystycznej, wynoszącą:
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A+,
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową A,
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ten podmiot posiada kategorię naukową B,
c)
w składniku kadrowym oraz składniku badawczym i-tego podmiotu uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną odpowiednio według wzoru określonego w § 8 ust. 1 pkt 2.
2. 
W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wynosi:
1)
w roku 2019 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
1,00 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych:
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,75 - dla wagi składnika badawczego Wb;
2)
w roku 2020 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,07 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,93 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,73 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
0,01 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,74 - dla wagi składnika badawczego Wb;
3)
w roku 2021 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,14 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,86 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,71 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
0,02 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,73 - dla wagi składnika badawczego Wb;
4)
w roku 2022 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,21 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,79 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,06 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,69 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,35 - dla stałej przeniesienia C,
0,03 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,72 - dla wagi składnika badawczego Wb;
5)
w roku 2023 w odniesieniu do:
a)
niepublicznych uczelni akademickich:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,28 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,00 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,72 - dla wagi składnika badawczego Wb,
b)
instytutów PAN i instytutów międzynarodowych:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,08 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,67 - dla wagi składnika badawczego Wb,
c)
instytutów badawczych:
0,30 - dla stałej przeniesienia C,
0,04 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
0,25 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
0,71 - dla wagi składnika badawczego Wb.
W roku 2019 wysokość dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym DLir-l oznacza wysokość dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznanej w roku 2018 i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, będącym w strukturze uczelni.
1. 
Jeżeli wysokość subwencji obliczona według wzoru określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia dla uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra, która w latach 2014-2018 została połączona z inną uczelnią publiczną, albo do której włączono inną uczelnię publiczną, będzie niższa niż 103% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych:
1)
połączonym uczelniom publicznym - w roku ich połączenia,
2)
uczelni publicznej włączonej do innej uczelni publicznej oraz uczelni publicznej, do której włączono inną uczelnię publiczną - w roku włączenia

- minister, przyznając uczelni subwencję, ustali tę subwencję w wysokości stanowiącej 103% sumy dotacji, które przyznano uczelniom, o których mowa w pkt 1 albo 2, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepis ust. 1 stosuje się, począwszy od roku 2019, nie dłużej niż przez okres pięciu lat od roku połączenia uczelni publicznych lub włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej.
Polska Akademia Umiejętności składa wniosek o przyznanie na rok 2019 subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU DLA PUBLICZNYCH UCZELNI AKADEMICKICH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, W TYM KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH, UTRZYMANIE I ROZWÓJ UCZELNI, W TYM DOMÓW I STOŁÓWEK STUDENCKICH, ORAZ ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UCZELNI, A TAKŻE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO, W TYM PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, ZAKUP LUB WYTWORZENIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ ORAZ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500 000 ZŁ, KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ ORAZ KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ KNOW-HOW ZWIĄZANEGO Z TYMI WYNIKAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU DLA PUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, W TYM KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH, UTRZYMANIE I ROZWÓJ UCZELNI, W TYM DOMÓW I STOŁÓWEK STUDENCKICH, ORAZ ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UCZELNI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB PODZIAŁU DLA NIEPUBLICZNYCH UCZELNI AKADEMICKICH, INSTYTUTÓW NAUKOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUTÓW BADAWCZYCH I MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUTÓW NAUKOWYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW DZIAŁAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO, W TYM PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, ZAKUP LUB WYTWORZENIE APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ ORAZ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500 000 ZŁ, KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ ORAZ KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ ORAZ KNOW-HOW ZWIĄZANEGO Z TYMI WYNIKAMI, A TAKŻE ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W INSTYTUTACH NAUKOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUTACH BADAWCZYCH ORAZ W MIĘDZYNARODOWYCH INSTYTUTACH NAUKOWYCH UTWORZONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW DZIAŁAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA UCZELNI PUBLICZNYCH KSZTAŁCĄCYCH PERSONEL LOTNICZY DLA LOTNICTWA CYWILNEGO NA ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM POWIETRZNYCH STATKÓW SZKOLNYCH I SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH KADR POWIETRZNYCH

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego oraz środków finansowych dla Polskiej Akademii Umiejętności rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669).