[Współczynniki kosztochłonności] - Art. 367. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. - Dz.U.2022.574 t.j. - OpenLEX

Art. 367. - [Współczynniki kosztochłonności] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.574 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  367.  [Współczynniki kosztochłonności]
1. 
Dyscyplinie przypisuje się współczynniki kosztochłonności uwzględniające koszty prowadzenia kształcenia i działalności naukowej.
2. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki kosztochłonności:
1)
prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach oraz sposób ich ustalania dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili - mając na uwadze specyfikę, warunki, a także koszty prowadzenia kształcenia w poszczególnych dyscyplinach;
2)
prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach - mając na uwadze specyfikę, warunki, a także koszty prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach.