§ 4. - Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
§  4. 
1. 
Wysokość subwencji dla PAU na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, minister ustala na wniosek PAU zawierający opis zadań planowanych do realizacji z subwencji oraz informację o wysokości wydatków planowanych na ich realizację.
2. 
PAU składa wniosek w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 4, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana subwencja.