§ 12. - Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
§  12. 
1. 
Jeżeli wysokość subwencji obliczona według wzoru określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia dla uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra, która w latach 2014-2018 została połączona z inną uczelnią publiczną, albo do której włączono inną uczelnię publiczną, będzie niższa niż 103% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych:
1)
połączonym uczelniom publicznym - w roku ich połączenia,
2)
uczelni publicznej włączonej do innej uczelni publicznej oraz uczelni publicznej, do której włączono inną uczelnię publiczną - w roku włączenia

- minister, przyznając uczelni subwencję, ustali tę subwencję w wysokości stanowiącej 103% sumy dotacji, które przyznano uczelniom, o których mowa w pkt 1 albo 2, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepis ust. 1 stosuje się, począwszy od roku 2019, nie dłużej niż przez okres pięciu lat od roku połączenia uczelni publicznych lub włączenia uczelni publicznej do innej uczelni publicznej.