§ 6. - Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
§  6. 
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia nie może być:
1)
niższa niż 95%,
2)
wyższa niż 110%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych, które posiadają kategorię naukową C co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.
3. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonych niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych przez okres trzech lat następujących po roku ich utworzenia.