§ 5. - Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
§  5. 
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 albo 2 do rozporządzenia nie może być:
1)
niższa niż 98%,
2)
wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni publicznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.