Art. 238. - [Zasady udzielania dotacji i środków finansowych w okresie przejściowym] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2021 r.
Art.  238.  [Zasady udzielania dotacji i środków finansowych w okresie przejściowym]
1. 
Do dnia 31 grudnia 2018 r.:
1)
uczelnie publiczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 i art. 94b ust. 1 pkt 6 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3,
2)
uczelnie niepubliczne otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 4 i 4a ustawy, o której mowa w pkt 1,
3)
uczelnie otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, o której mowa w pkt 1,
4)
instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94a ustawy, o której mowa w pkt 1

- na zasadach dotychczasowych.

2. 
Uczelnie otrzymują dotacje, o których mowa w art. 94b ust. 1:
1)
pkt 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - do dnia 31 grudnia 2020 r.,
2)
pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1 - do dnia 31 grudnia 2023 r.

- na zasadach dotychczasowych.

3. 
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe otrzymują środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, na świadczenia, o których mowa w:
1)
art. 199 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 - w roku 2019,
2)
art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, o której mowa w art. 1, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 - w latach 2020-2023

- na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1.

4. 
Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.
5. 
Do przyznawania, przekazywania, wykorzystywania i rozliczania dotacji i innych środków finansowych, o których mowa w art. 94, art. 94a i art. 94b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, stosuje się przepisy dotychczasowe.
6. 
Dotacje, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przyznawane z budżetu państwa z części ustalonych na podstawie art. 94 ust. 3 tej ustawy.
7. 
Do wniosków o przyznanie dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, złożonych w roku 2018 w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
8. 
Z dniem 1 stycznia 2019 r. niewykorzystane środki finansowe z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, są przekazywane na rachunek funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.
9. 
Jednostki, którym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) nadano status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, zachowują ten status do końca okresu, na który został on nadany.
10. 
Do jednostek, o których mowa w ust. 9, stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 9, z wyłączeniem art. 84b ust. 4 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.
11. 
Dane przekazane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w roku 2018 na podstawie art. 96b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3 minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wykorzystuje do ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni na podstawie art. 357 ustawy, o której mowa w art. 1.
12. 
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki na finansowanie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, związanych z kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli te studia przed rokiem akademickim 2019/2020.
13. 
Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w ramach środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się środki finansowe na świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy, dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
14. 
Do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1, dla instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych lub międzynarodowych instytutów naukowych stosuje się odpowiednio sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2023 r. dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, dyrektorzy instytutów badawczych oraz dyrektorzy międzynarodowych instytutów naukowych przekazują dane niezbędne do podziału tych środków określone w przepisach wydanych na podstawie art. 402 pkt 3 tej ustawy.
15. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.
16. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przy podziale dotacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się wskaźniki kosztochłonności studiów doktoranckich dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 ustalone na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 96 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.
17. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.
18.  23
 W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w algorytmach, o których mowa w art. 368 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych kategorię naukową dla dyscypliny określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, ustaloną w 2019 r. na podstawie:
1)
kategorii naukowych przyznanych w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4;
2)
liczby pracowników jednostki naukowej wskazanych przez tę jednostkę w roku 2016 we wniosku o przyznanie kategorii naukowej na potrzeby ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4, z wyłączeniem:
a)
pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych,
b)
osób, które nie złożyły oświadczeń, o których mowa w art. 219 ust. 11.
19. 
Kategorię naukową, o której mowa w ust. 18, ustala się pod warunkiem przypisania do danej dyscypliny co najmniej 12 pracowników, o których mowa w ust. 18 pkt 2. Kategoria naukowa ustalona dla dyscypliny zgodnie z ust. 18 nie podlega zmianom do dnia uzyskania kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1.
20. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w algorytmie, o którym mowa w art. 368 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, uwzględnia się dane dotyczące studentów i doktorantów otrzymujących świadczenia, o których mowa odpowiednio w art. 173 ust. 1 pkt 1 i art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3.
23 Art. 238 ust. 18 zdanie wstępne zmienione przez art. 60 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.