Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1668

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2019 r. do: 29 lutego 2020 r.
Art.  357.  [Pozyskiwanie danych o wynikach egzaminów maturalnych]
1.  Minister, w celu ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni, może pozyskiwać od:
1) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w przepisach o systemie oświaty - dane obejmujące wyniki egzaminu maturalnego w danym roku z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, przedstawione w procentach na skali centylowej;
2) okręgowych komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty:
a) numery PESEL albo
b) imiona, nazwiska, płeć i daty urodzenia - w przypadku braku numeru PESEL

- osób, które w danym roku uzyskały najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, mieszczące się w przedziałach ustalonych przez ministra, wraz z tymi wynikami.

2.  Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane ministrowi w postaci elektronicznej w terminie:
1) do dnia 30 września - w przypadku danych przekazywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
2) do dnia 30 listopada - w przypadku danych przekazywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
3.  Minister nie upublicznia ani nie udostępnia danych, o których mowa w ust. 1.
4.  Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich przekazania.