Art. 357. - [Pozyskiwanie danych o wynikach egzaminów maturalnych] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.478 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  357.  [Pozyskiwanie danych o wynikach egzaminów maturalnych]
1. 
Minister, w celu ustalenia wysokości środków finansowych dla uczelni, może pozyskiwać od:
1)
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w przepisach o systemie oświaty - dane obejmujące wyniki egzaminu maturalnego w danym roku z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, przedstawione w procentach na skali centylowej;
2)
okręgowych komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty:
a)
numery PESEL albo
b)
imiona, nazwiska, płeć i daty urodzenia - w przypadku braku numeru PESEL

- osób, które w danym roku uzyskały najlepsze wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, mieszczące się w przedziałach ustalonych przez ministra, wraz z tymi wynikami.

2. 
Dane, o których mowa w ust. 1, są przekazywane ministrowi w postaci elektronicznej w terminie:
1)
do dnia 30 września - w przypadku danych przekazywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
2)
do dnia 30 listopada - w przypadku danych przekazywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
3. 
Minister nie upublicznia ani nie udostępnia danych, o których mowa w ust. 1.
4. 
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich przekazania.