Art. 368. - [Sposób ustalania wysokości subwencji i dotacji - algorytmy podziału środków finansowych] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.478 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  368.  [Sposób ustalania wysokości subwencji i dotacji - algorytmy podziału środków finansowych]
1. 
Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, oraz dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, jest ustalana na podstawie algorytmów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 402.
2. 
Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, uwzględniają w szczególności dane dotyczące:
1)
grupy uczelni;
2)
nauczycieli akademickich i studentów studiów stacjonarnych;
3)
współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 1.
3. 
Algorytmy podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a-d i g, uwzględniają w szczególności dane dotyczące:
1)
rodzaju podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
doktorantów;
3)
kategorii naukowych;
4)
współczynników kosztochłonności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 pkt 2;
5)
zatrudnionych osób prowadzących działalność naukową.
4. 
Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględnia w szczególności dane dotyczące studentów:
1)
otrzymujących świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1;
2)
będących osobami niepełnosprawnymi.
5. 
Algorytm podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 6, uwzględnia w szczególności dane dotyczące studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi.
6. 
Dane wymienione w ust. 2-5 ustala się na podstawie Systemu POL-on.
7. 
Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a i b, dla PAU ustala minister na wniosek.
8. 
W uzasadnionych przypadkach minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d i g oraz pkt 2a, oraz dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględniając potrzeby związane z kształceniem lub działalnością naukową, w szczególności z:
1)
realizacją zadania szczególnie istotnego dla polityki naukowej państwa;
2)
wystąpieniem zdarzenia losowego zakłócającego lub uniemożliwiającego prawidłowe prowadzenie kształcenia lub działalności naukowej;
3)
wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4.
9. 
Minister może dokonać zwiększenia wysokości subwencji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d i g oraz pkt 2a, oraz dotacji przyznanej ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3, uwzględniając wysokość środków finansowych pozostających w jego dyspozycji oraz:
1)
rodzaj podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub
2)
jakość prowadzonego kształcenia lub działalności naukowej.
10. 
Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikaty o wysokości:
1)
subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, lub dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6;
2)
dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416;
3)
zwiększeń, o których mowa w ust. 9.
11. 
Do ustalania wysokości subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d i g, dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 i 6, oraz dokonywania zwiększeń, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się przepisów Kpa.