§ 11. - Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
§  11. 
W roku 2019 wysokość dotacji ze środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 7 ustawy, dla uczelni publicznych kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, przy czym DLir-l oznacza wysokość dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznanej w roku 2018 i-tej uczelni publicznej kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego w certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, będącym w strukturze uczelni.