Art. 394. - [Warunki otrzymania finansowania na okres kolejnych 6 lat] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.478 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  394.  [Warunki otrzymania finansowania na okres kolejnych 6 lat]
1. 
Środków finansowych na okres kolejnych 6 lat nie otrzymują co najmniej 2 uczelnie, z którymi minister zawarł umowę, o której mowa w art. 389 ust. 1.
2. 
Warunkiem otrzymania finansowania w okresie kolejnych 6 lat jest pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1.
3. 
W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, przez mniej niż 2 uczelnie, zespół, o którym mowa w art. 388 ust. 5, tworzy listę rankingową uczelni, które spełniają warunek, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem oceny stopnia realizacji planu w ramach końcowej ewaluacji.
4. 
Minister zawiera z uczelnią spełniającą warunek, o którym mowa w ust. 2, umowę. W przypadku utworzenia listy rankingowej, o której mowa w ust. 3, minister zawiera umowę z uczelnią z uwzględnieniem tej listy.
5. 
Do uczelni, które uzyskały finansowanie na okres kolejnych 6 lat, przepisy art. 389 ust. 2 i 3 oraz art. 391-393 stosuje się odpowiednio.
6. 
Uczelnia, która uzyskała pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1, ale nie uzyskała finansowania na okres kolejnych 6 lat, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, o której mowa w ust. 3, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d, przyznanej w roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, w wysokości 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.