§ 2. - Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2508

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.
§  2. 
1. 
Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, wyodrębnia się część zasadniczą, część przeznaczoną na subwencję dla PAU i część uzupełniającą.
2. 
Z części zasadniczej wyodrębnia się części przeznaczone dla:
1)
publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami - której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez ministra na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz rozwój zawodowy pracowników uczelni - której sposób podziału określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
niepublicznych uczelni akademickich, instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także rozwój zawodowy pracowników naukowych w instytutach PAN, instytutach badawczych oraz instytutach międzynarodowych - której sposób podziału określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, przeznacza się na:
1)
korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2)
uzupełnienia wysokości subwencji, o których mowa w § 7;
3)
zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 i ust. 9, art. 387 ust. 3, art. 390, art. 394 ust. 6, art. 396 ust. 5 oraz art. 400 ust. 6 ustawy;
4)
subwencje dla nowo utworzonych:
a)
uczelni publicznych nadzorowanych przez ministra,
b)
niepublicznych uczelni akademickich,
c)
instytutów PAN,
d)
instytutów badawczych,
e)
instytutów międzynarodowych

- przyznawane w roku ich utworzenia.

4. 
Wniosek o zwiększenie wysokości subwencji na podstawie art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej ministra.