Sposób ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1443

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 11 września 2015 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości dotacji oraz rozliczania środków finansowych na naukę, przeznaczanych na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą", w tym:
1)
wielkości i składowe algorytmu ustalania wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej dla jednostek posiadających kategorię naukową A+, A, B albo C;
2)
sposób ustalania dotacji dla Polskiej Akademii Umiejętności;
3)
sposób ustalania dotacji dla jednostki naukowej, której:
a)
przyznano po raz pierwszy kategorię naukową,
b)
nie przyznano dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja,
c)
kategoria naukowa została zmieniona w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej;
4)
sposób ustalania dotacji dla jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału lub wydzielenia się z istniejącej jednostki naukowej oraz powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych;
5)
sposób zwiększania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla jednostek naukowych, w tym na zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
6)
sposób ustalania dotacji na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z tytułu zdarzeń losowych;
7)
wielkości i składowe algorytmu ustalania dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym, dla jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych, posiadających kategorię A+, A, B albo C;
8)
terminy składania wniosków o przyznanie dotacji i raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych, stanowiącego podstawę do rozliczenia przyznanych dotacji;
9)
sposób rozliczania przyznanych środków finansowych;
10)
szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych oraz w raporcie rocznym z wykorzystania przyznanych środków finansowych, wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów.
§  2. 
1. 
Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", przyznaje środki finansowe na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, na podstawie wniosku, zawierającego informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Polska Akademia Umiejętności do wniosku dołącza opis zadań planowanych do realizacji z przyznanych środków finansowych.
2. 
Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się odrębnie w części dotyczącej dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej dalej "dotacją dla młodych naukowców".
3.  2
 Jednostka naukowa składa, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, o którym mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), wskazanym przez ministra na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, zwanym dalej "systemem".
4. 
Nowo utworzona jednostka naukowa albo jednostka naukowa powstała w wyniku podziału lub wydzielenia z istniejącej jednostki naukowej albo jednostka naukowa powstała w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych, może złożyć wniosek w systemie po przyznaniu przez ministra kategorii naukowej, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki finansowe.
5. 
Jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową C, której w wyniku ponownej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przyznano wyższą kategorię naukową w terminie uniemożliwiającym złożenie wniosku zgodnie z ust. 3, może złożyć wniosek w systemie w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który mają być przyznane środki finansowe.
6. 
Jednostka naukowa posiadająca kategorię naukową C, której w wyniku ponownej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przyznano wyższą kategorię naukową, może złożyć wniosek w systemie o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na rok, w którym przyznano wyższą kategorię naukową, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, na który ma być przyznana ta dotacja.
7.  3
 W terminach, o których mowa w ust. 3-6, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.
§  3. 
Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  4. 
1. 
Minister przyznaje jednostce naukowej dotację na utrzymanie potencjału badawczego w wysokości ustalonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwaną dalej "dotacją bazową", oraz dotację dla młodych naukowców, w wysokości ustalonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Jeżeli wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, ustalonych zgodnie z algorytmami określonymi odpowiednio w załączniku nr 2 albo 3 do rozporządzenia, jest niższa niż 3000 zł, jednostka naukowa otrzymuje te dotacje w wysokości równej 3000 zł.
§  5. 
1. 
Wysokość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla Polskiej Akademii Umiejętności ustala minister po zasięgnięciu opinii zespołu, powołanego przez ministra na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "zespołem".
2. 
Zespół przekazuje ministrowi opinię w sprawie wniosku Polskiej Akademii Umiejętności, w tym zadań planowanych przez tę jednostkę do realizacji, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia przekazania wniosku do oceny. Ocena zawiera propozycję wysokości finansowania lub odmowy przyznania środków wraz z uzasadnieniem.
§  6. 
1. 
Dotacja bazowa dla jednostki naukowej, której w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przyznano po raz pierwszy kategorię naukową, lub jednostki, której nie przyznano dotacji bazowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja, albo jednostki naukowej, której kategoria naukowa została zmieniona, jest ustalana zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. 
Kategoria naukowa zmieniona w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jest uwzględniana w algorytmie podziału dotacji bazowej, począwszy od roku następującego po roku, w którym została zmieniona. Przepisu tego nie stosuje się do kategorii naukowej C.
3. 
W przypadku jednostki naukowej posiadającej kategorię C, której kategoria została zmieniona w wyniku ponownej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, zmieniona kategoria naukowa uwzględniana jest w algorytmie podziału dotacji bazowej, począwszy od roku, w którym przyznano zmienioną kategorię.
§  7. 
Przyznane środki finansowe przekazywane są jednostce naukowej w ratach, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§  8. 
1. 
W przypadku podziału jednostki naukowej, której została przyznana dotacja bazowa lub dotacja dla młodych naukowców, minister może dokonać podziału tych dotacji między nowo powstałe jednostki naukowe proporcjonalnie do:
1)
liczby pracowników tych jednostek, określonej zgodnie z ust. 1 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, z uwzględnieniem kosztochłonności prowadzonych badań, o której mowa w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz przejętych do realizacji zadań - w przypadku dotacji bazowej;
2)
przejętych do realizacji zadań - w przypadku dotacji dla młodych naukowców.
2. 
Do jednostki naukowej powstałej w wyniku wydzielenia z istniejącej jednostki naukowej przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Sposób zwiększania dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz jej ustalania z tytułu zdarzenia losowego

§  9. 
1. 
Minister, na wniosek jednostki naukowej, może zwiększyć w trakcie roku budżetowego dotację na utrzymanie potencjału badawczego ponad kwotę ustaloną zgodnie z algorytmem, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku szczególnych potrzeb tej jednostki, wynikających z prowadzonych przez nią badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z:
1)
koniecznością pilnego wykonania przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa, biorąc pod uwagę specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej prowadzonej przez jednostkę naukową;
2)
koniecznością podjęcia, po restrukturyzacji przeprowadzonej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji bazowej, nowych zadań mających na celu podniesienie efektywności działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, uwzględniając wpływ tych zadań na rozwój innowacyjnej gospodarki;
3)
realizacją zadania związanego z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.
2. 
We wniosku o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, który może być złożony w każdym czasie, jednostka naukowa przedstawia informacje określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, uzasadniając szczególne potrzeby wynikające z prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, wnioskowaną kwotę zwiększenia dotacji i uzasadnienie kosztów, jakie mają być sfinansowane z tej dotacji. Do wniosku jednostka naukowa dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
3. 
Minister podejmuje decyzję o zwiększeniu dotacji na utrzymanie potencjału badawczego po zasięgnięciu opinii zespołu, uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy.
4. 
Wysokość zwiększenia dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułów, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 25% kwoty dotacji bazowej, ustalonej zgodnie z algorytmem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Minister przyznaje dotację na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego, po uzyskaniu opinii zespołu, biorąc pod uwagę:
1)
nieprzewidywalność zdarzenia losowego, z tytułu którego jednostka ubiega się o środki finansowe;
2)
wpływ zdarzenia losowego na możliwość realizacji przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych;
3)
niemożność uniknięcia zdarzenia losowego mimo zachowania należytej staranności przez jednostkę naukową;
4)
zakres i koszt działań, jakie jednostka naukowa zamierza sfinansować z przyznanej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego;
5)
wysokość dotacji bazowej przyznanej jednostce naukowej na dany rok;
6)
możliwość sfinansowania działań związanych z usunięciem skutków zdarzenia losowego z innych źródeł.
2. 
We wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego, który może być złożony w każdym czasie, jednostka naukowa wskazuje wnioskowaną kwotę tej dotacji oraz przedstawia informacje uzasadniające potrzebę jej przyznania, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Do wniosku jednostka naukowa dołącza dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
§  11. 
1. 
Wnioski, o których mowa w § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2, jednostka naukowa składa w systemie.
2.  4
 Jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 4 albo 5 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.
§  12. 
Środki finansowe przyznane na podstawie § 9 i § 10 nie są uwzględniane przy ustalaniu dotacji bazowej na następny rok.

Sposób rozliczania przyznanych środków finansowych

§  13. 
1. 
Jednostka naukowa, której przyznano środki finansowe na utrzymanie potencjału badawczego lub na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, składa raport roczny z ich wykorzystania, zawierający informacje określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2. 
Jednostka naukowa sporządza raport, o którym mowa w ust. 1, odrębnie dla poszczególnych zakresów działań, finansowanych w ramach działalności statutowej, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy.
§  14. 
1. 
Raport roczny składa się w systemie w terminie:
1)
do dnia 31 marca roku następującego po roku, na który przyznano środki finansowe, o których mowa w § 13 ust. 1;
2)
miesiąca od dnia wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego jednostki naukowej, w przypadku upadłości lub likwidacji jednostki naukowej w trakcie roku, na który przyznano środki finansowe.
2.  5
 W terminach, o których mowa w ust. 1, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 6 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.
§  15. 
1. 
Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie raporty roczne spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu niespełniającego tych wymagań wzywa się jednostkę naukową, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie spowoduje nieprzyjęcie raportu przez ministra.
2. 
Raport roczny przedstawiony przez jednostkę naukową podlega ocenie zespołu. Zespół przekazuje ministrowi opinię w sprawie raportu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia przekazania tego raportu do oceny.
§  16. 
Środki finansowe niewykorzystane w roku następującym po roku, na który zostały przyznane, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  17. 
1. 
Jednostka naukowa, której przyznano dotację na utrzymanie potencjału badawczego lub dotację dla młodych naukowców na 2014 r., składa raport z wykorzystania tych dotacji według wzorów dotychczasowych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
2. 
Jednostka naukowa, której przyznano dotację na utrzymanie potencjału badawczego lub dotację dla młodych naukowców na 2015 r. na podstawie dotychczasowych przepisów, składa raport z wykorzystania tych dotacji według wzorów dotychczasowych, w terminie do dnia 31 marca 2016 r.
§  18. 
1. 
Jednostka naukowa składa wniosek o przyznanie dotacji na rok 2016, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie do dnia 15 października 2015 r.
2. 
W terminie, o którym mowa w ust. 1, jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej.
§  19. 
Do rozpatrzenia wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, złożonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 249), a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  7  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO ORAZ NA BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE ORAZ ZADANIA Z NIMI ZWIĄZANE, SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. Nazwa, siedziba i adres.

2. Kierownik jednostki naukowej.

3. Kategoria naukowa jednostki naukowej.

4. Numer NIP.

5. Numer REGON i KRS.

6. Numer rachunku bankowego.

Jednostka naukowa ubiega się o przyznanie dotacji na:
utrzymanie potencjału badawczegoTak / Nie
badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckichTak / Nie

Oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPIS (jednostki naukowej, kierownika jednostki naukowej).

W przypadku, gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, nie wymaga się pieczęci.

B. DOTACJA NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Czy jednostka ubiega się o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego: Tak / Nie

Jeżeli Tak:

Liczba osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby:

1) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych;

2) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082 i 1268);

3) w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095);

4) w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej, bez względu na liczbę jednostek naukowych, w których jest zatrudniony. Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.

Ogółem:

w tym w każdej z dziedzin nauki lub sztuki:

Podaje się liczbę pracowników w każdej z dziedzin nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065). Suma podanych liczb nie może być wyższa niż podana liczba ogółem.

C. DOTACJA NA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Czy jednostka ubiega się o przyznanie środków na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich:

Tak / Nie

Jeżeli Tak:

1. Liczba młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy:

WyszczególnienieOgółemw tym:
liczba osób, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskały stopień naukowy poza jednostką naukową, w której są zatrudnioneliczba osób, które w dniu złożenia wniosku mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich
1234
Ogółem
z tego w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.

2. Liczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek:

WyszczególnienieLiczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek
12
Ogółem
z tego w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

3. Informacja o stopniach doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce naukowej młodym naukowcom (zatrudnionym w jednostce naukowej jak i spoza tej jednostki) w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku:

WyszczególnienieLiczba nadanych stopni doktoraLiczba nadanych stopni doktora habilitowanego
123
Ogółem
z tego w każdej z dziedzin nauki lub sztuki

D. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, służbowy numer faksu, służbowy adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  8  

ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI BAZOWEJ

1. Przy ustalaniu dotacji bazowej dla jednostki naukowej uwzględnia się:

1) kategorię naukową jednostki naukowej, przyjmując następujące wartości współczynników przypisanych poszczególnym kategoriom naukowym:

a) 1,5 - dla kategorii A+,

b) 1,0 - dla kategorii A,

c) 0,7 - dla kategorii B,

d) 0,4 - dla kategorii C;

2) kosztochłonność prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, przyjmując następujące wartości współczynników kosztochłonności, przypisane poszczególnym dziedzinom nauki lub sztuki:

Obszar wiedzyDziedzina nauki lub sztukiWartość współczynnika kosztochłonności
Obszar nauk humanistycznychdziedzina nauk humanistycznych1,50
dziedzina nauk teologicznych1,50
Obszar nauk społecznychdziedzina nauk społecznych1,50
dziedzina nauk ekonomicznych1,00
dziedzina nauk prawnych1,00
Obszar nauk ścisłychdziedzina nauk matematycznych1,50
dziedzina nauk fizycznych2,50
dziedzina nauk chemicznych2,50
Obszar nauk przyrodniczychdziedzina nauk biologicznych3,00
dziedzina nauk o Ziemi2,00
Obszar nauk technicznychdziedzina nauk technicznych3,00
Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnychdziedzina nauk rolniczych2,50
dziedzina nauk leśnych2,50
dziedzina nauk weterynaryjnych3,00
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejdziedzina nauk medycznych3,00
dziedzina nauk farmaceutycznych3,00
dziedzina nauk o zdrowiu2,50
dziedzina nauk o kulturze fizycznej2,00
Obszar sztukidziedzina sztuk filmowych2,00
dziedzina sztuk muzycznych2,00
dziedzina sztuk plastycznych2,00
dziedzina sztuk teatralnych2,00

3) liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy:

a) w przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni - będących pracownikami, o których mowa w art. 108 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych,

b) w przypadku jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk - będących pracownikami, o których mowa w art. 87 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082 i 1268),

c) w przypadku instytutów badawczych - będących pracownikami, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095),

d) w przypadku pozostałych jednostek naukowych - będących pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych;

4) wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra dla poszczególnych rodzajów jednostek naukowych, określona zgodnie z ust. 6.

2. Liczbę osób, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się jako średnią liczbę osób z ostatnich dwóch latach poprzedzających rok przyznania dotacji bazowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustaloną na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby.

3. Dla jednostek naukowych, które nie otrzymały dotacji bazowej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji bazowej, oraz jednostek powstałych w wyniku podziału lub wydzielenia z istniejących jednostek naukowych, zamiast średniej liczby zatrudnionych, o której mowa w ust. 2, przyjmuje się liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w tej jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja bazowa.

4. Dla jednostek naukowych powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych, przy określaniu średniej liczby zatrudnionych, o której mowa w ust. 2, zamiast liczby osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w tej jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, przyjmuje się sumę liczby osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w podlegających połączeniu jednostkach naukowych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje bazowe dla jednostek naukowych na dany rok ustala się według wzoru:

C – (R + U + M) = F = FPAN + FIB + FU + FInne

gdzie:

C - oznacza wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie państwa w części 28 - Nauka na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w danym roku,

R - oznacza wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra na pokrycie: kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych w danym roku, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, utrzymania potencjału badawczego z tytułów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia, kosztów utrzymania potencjału badawczego Polskiej Akademii Umiejętności,

U - oznacza wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w danym roku,

M - oznacza wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w danym roku,

F - oznacza wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych, rozdzielanych zgodnie z algorytmem podziału dotacji bazowej,

FPAN, FIB, FU, FInne - oznacza wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra, na finansowanie utrzymania potencjału badawczego dla poszczególnych rodzajów jednostek naukowych.

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje bazowe dla poszczególnych rodzajów jednostek naukowych, określonych w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ustala się zgodnie z ust. 5, z uwzględnieniem kategorii naukowych posiadanych przez jednostki naukowe, ich potencjału naukowego, specyfiki działalności badawczo-rozwojowej, znaczenia tych jednostek dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa i wysokości dotacji bazowych przyznanych jednostkom naukowym należącym do tego samego rodzaju jednostek w poprzednim roku. W celu ustalenia wysokości tej dotacji przyjmuje się, że jednostki określone w art. 2 pkt 9 lit. b i d tej ustawy stanowią ten sam rodzaj jednostek.

7. Wysokość środków finansowych ustalonych przez ministra na dotacje na utrzymanie potencjału badawczego z tytułów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia, w danym roku nie może przekroczyć 10% kwoty zaplanowanej w budżecie państwa w części 28 - Nauka na dotacje bazowe dla jednostek naukowych na dany rok.

8. Wysokość dotacji bazowej Bi, dla i-tej jednostki naukowej w danym roku jest obliczana według wzoru:

gdzie:

n - oznacza liczbę jednostek naukowych należących do tego samego rodzaju, objętych dotacją,

Fp - oznacza kwotę przeliczeniową, służącą do ustalenia dotacji bazowej dla jednostek naukowych należących do poszczególnych rodzajów jednostek naukowych, z zastrzeżeniem ust. 10,

Si - oznacza nominalny poziom odniesienia dotacji bazowej dla i-tej jednostki naukowej w danym roku, obliczony wg wzoru:

gdzie:

qi - oznacza współczynnik przypisany kategorii naukowej i-tej jednostki naukowej, zgodnie z ust. 1 pkt 1,

l - oznacza liczbę dziedzin nauki lub sztuki,

kj - oznacza współczynnik kosztochłonności badań naukowych lub prac rozwojowych dla j-tej dziedziny nauki lub sztuki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

- oznacza średnią liczbę osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie nauki lub sztuki z ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przyznania dotacji bazowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustaloną na podstawie złożonych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby, obliczoną według wzoru:

gdzie:

- oznacza liczbę osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie nauki lub sztuki, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji bazowej, ustaloną na podstawie złożonych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby,

- oznacza liczbę osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie nauki lub sztuki, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, ustaloną na podstawie złożonych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby,

przy czym:

gdzie:

FPAN, FIB, FU, FInne - oznacza wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje bazowe dla poszczególnych rodzajów jednostek naukowych,

nPAN - oznacza liczbę jednostek Polskiej Akademii Nauk i instytutów międzynarodowych, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

nIB - oznacza liczbę instytutów badawczych,

nU - oznacza liczbę podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

nINNE - oznacza liczbę innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy.

9. Dotację bazową dla jednostki naukowej, w przeliczeniu na jednego zatrudnionego przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, z uwzględnieniem współczynników kosztochłonności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwaną dalej "dotacją jednostkową BiN", oblicza się według wzoru:

10. W przypadku gdy dotacja jednostkowa BiN:

1) dla jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową A+:

a) jest niższa niż wartość dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,

b) jest wyższa niż 160% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 160% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;

2) dla jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową A:

a) jest niższa niż wartość dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,

b) jest wyższa niż 140% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 140% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji;

3) dla jednostki naukowej posiadającej kategorię naukową B:

a) jest niższa niż 90% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 90% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,

b) jest wyższa niż 120% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN jest równa 120% wartości dotacji jednostkowej BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

11. Dla jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału lub wydzielenia z istniejącej jednostki naukowej, za dotację jednostkową BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, przyjmuje się wartość dotacji jednostkowej BiN obliczoną dla jednostki przed jej podziałem lub wydzieleniem.

12. Dla jednostek naukowych powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek naukowych lub jednostek naukowych, do których włączono inną jednostkę, za dotację jednostkową BiN z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji bazowej, przyjmuje się średnią ważoną dotacji jednostkowych BiN jednostek podlegających połączeniu.

13. Ograniczeń dotyczących wysokości dotacji jednostkowej BiN, określonych w ust. 10, nie stosuje się do jednostek naukowych, które:

1) posiadają kategorię naukową C;

2) posiadały kategorię naukową C i przyznano im wyższą kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia ponownej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej;

2a) przyznano im w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji niższą kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej;

3) nie otrzymały dotacji w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

13a. W przypadku gdy dotacja jednostkowa BiN, dla jednostki naukowej, o której mowa w ust. 13 pkt 2a, jest niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej Et, z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotację bazową ustala się w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa BiN nie może być niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej BiN, z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.

13b. Przepisu ust. 13a nie stosuje się do jednostki naukowej, której przyznano kategorię naukową C w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, oraz do jednostki naukowej, której nie przyznano dotacji bazowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja.

14. Minister, w ramach środków finansowych określonych w budżecie państwa w części 28 - Nauka, może w trakcie roku budżetowego zwiększyć kwotę przeznaczoną na dotacje bazowe dla określonego rodzaju jednostek naukowych i podzielić kwotę zwiększenia między jednostki naukowe posiadające określoną kategorię naukową. Kwoty, o którą zwiększono dotację bazową, nie uwzględnia się przy ustalaniu wartości dotacji jednostkowej BiN, o której mowa w ust. 9.

15. W przypadkach, o których mowa w ust. 14, nie stosuje się ograniczeń dotyczących wysokości dotacji jednostkowej BiN, określonych w ust. 10 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b i pkt 3 lit. b.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  9  

ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI NA BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE ORAZ ZADANIA Z NIMI ZWIĄZANE, SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

1. Przy ustalaniu dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej dalej "dotacją dla młodych naukowców", uwzględnia się:

1) kategorię naukową jednostki naukowej, przyjmując następujące wartości współczynników przypisanych poszczególnym kategoriom naukowym:

a) 1,5 - dla kategorii A+,

b) 1,0 - dla kategorii A,

c) 0,7 - dla kategorii B,

d) 0,4 - dla kategorii C;

2) kosztochłonność prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy, przyjmując następujące wartości współczynników kosztochłonności, przypisane poszczególnym dziedzinom nauki lub sztuki:

Obszar wiedzyDziedzina nauki lub sztukiWartość współczynnika kosztochłonności
Obszar nauk humanistycznychdziedzina nauk humanistycznych1,50
dziedzina nauk teologicznych1,50
Obszar nauk społecznychdziedzina nauk społecznych1,50
dziedzina nauk ekonomicznych1,00
dziedzina nauk prawnych1,00
Obszar nauk ścisłychdziedzina nauk matematycznych1,50
dziedzina nauk fizycznych2,50
dziedzina nauk chemicznych2,50
Obszar nauk przyrodniczychdziedzina nauk biologicznych3,00
dziedzina nauk o Ziemi2,00
Obszar nauk technicznychdziedzina nauk technicznych3,00
Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnychdziedzina nauk rolniczych2,50
dziedzina nauk leśnych2,50
dziedzina nauk weterynaryjnych3,00
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejdziedzina nauk medycznych3,00
dziedzina nauk farmaceutycznych3,00
dziedzina nauk o zdrowiu2,50
dziedzina nauk o kulturze fizycznej2,00
Obszar sztukidziedzina sztuk filmowych2,00
dziedzina sztuk muzycznych2,00
dziedzina sztuk plastycznych2,00
dziedzina sztuk teatralnych2,00

3) liczbę młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień złożenia wniosku;

4) liczbę młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień złożenia wniosku, którzy uzyskali stopień doktora lub doktora habilitowanego poza zatrudniającą ich jednostką naukową, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku;

5) liczbę młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, według stanu na dzień złożenia wniosku, którzy mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich;

6) liczbę stopni doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce naukowej młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek;

7) liczbę uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek.

2. Wysokość dotacji Ti dla i-tej jednostki naukowej na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych na rok, którego dotyczy wniosek, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w danym roku, obliczana jest według wzoru:

gdzie:

m - oznacza liczbę jednostek naukowych objętych dotacją,

M - oznacza kwotę wydzieloną ze środków na finansowanie działalności statutowej w danym roku, przeznaczoną na dotacje dla młodych naukowców,

Hi- oznacza nominalny poziom odniesienia dotacji dla młodych naukowców dla i-tej jednostki naukowej w danym roku, obliczony według wzoru:

gdzie:

qi - oznacza współczynnik przypisany kategorii i-tej jednostki naukowej, zgodnie z ust. 1 pkt 1,

kj - oznacza współczynnik kosztochłonności badań naukowych i prac rozwojowych dla j-tej dziedziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

1 - oznacza liczbę dziedzin nauki lub sztuki,

- oznacza sumę: przeliczeniowej liczby stopni doktora i doktora habilitowanego, nadanych w i-tej jednostce naukowej młodym naukowcom, w j-tej dyscyplinie naukowej, liczby: uczestników studiów doktoranckich w j-tej dyscyplinie naukowej, prowadzonych w i-tej jednostce naukowej, młodych naukowców zatrudnionych w i-tej jednostce naukowej, niebędących uczestnikami studiów doktoranckich imających otwarty przewód doktorski, młodych naukowców zatrudnionych w i-tej jednostce naukowej, prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe w j-tej dyscyplinie nauki lub sztuki, oraz przeliczeniowej liczby młodych naukowców zatrudnionych w i-tej jednostce naukowej, którzy uzyskali stopień naukowy poza zatrudniającą jednostką w j-tej dyscyplinie nauki lub sztuki, obliczoną wg wzoru:

gdzie dla i-tej jednostki naukowej oraz j-tej dziedziny:

- oznacza liczbę stopni doktora nadanych młodym naukowcom w i-tej jednostce naukowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,

- oznacza liczbę stopni doktora habilitowanego nadanych młodym naukowcom w i-tej jednostce naukowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku,

- oznacza liczbę uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w i-tej jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,

- oznacza liczbę młodych naukowców zatrudnionych w i-tej jednostce naukowej, według stanu na dzień złożenia wniosku, mających otwarty przewód doktorski i niebędących uczestnikami studiów doktoranckich,

- oznacza liczbę młodych naukowców zatrudnionych i-tej jednostce naukowej, według stanu na dzień złożenia wniosku,

- oznacza liczbę młodych naukowców zatrudnionych w i-tej jednostce naukowej, według stanu na dzień złożenia wniosku, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskali stopień doktora lub doktora habilitowanego poza jednostką naukową, w której są zatrudnieni,

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNE POTRZEBY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ I PRZEDMIOT WNIOSKU

I. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. Nazwa, siedziba i adres.

2. Kierownik jednostki naukowej.

3. Kategoria naukowa.

4. Numer NIP.

5. Numer REGON i KRS.

6. Numer rachunku bankowego.

II. PRZEDMIOT WNIOSKU

UBIEGANIE SIĘ O ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO ZWIĄZANE JEST Z KONIECZNOŚCIĄWnioskowana kwota dotacji w zł
pilnego wykonania przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa,Tak / Nie
podjęcia, po restrukturyzacji przeprowadzonej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji, nowych zadań mających na celu podniesienie efektywności działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, uwzględniając wpływ tych zadań na rozwój innowacyjnej gospodarkiTak / Nie
realizacji zadania związanego z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowychTak / Nie

Jednostka naukowa dołącza kosztorys oraz dokumenty potwierdzające konieczność realizacji zadania.

Oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki naukowej).

W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, nie wymaga się pieczęci.

B. OPIS I UZASADNIENIE WNIOSKU

I. OPIS ZADANIA

II. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

III. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, numer faksu, służbowy adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ I PRZEDMIOT WNIOSKU

I. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. Nazwa, siedziba i adres.

2. Kierownik jednostki naukowej.

3. Kategoria naukowa.

4. Numer NIP.

5. Numer REGON i KRS.

6. Numer rachunku bankowego.

II. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

Wnioskowana kwota dotacji w zł.

Oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki naukowej).

W przypadku gdy część A wniosku zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, nie wymaga się pieczęci.

B. OPIS I UZASADNIENIE WNIOSKU

I. INFORMACJE O ZDARZENIU LOSOWYM

1. Data wystąpienia zdarzenia losowego.

2. Opis zdarzenia losowego.

3. Uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zdarzenia losowego na zakłócenie działalności naukowej jednostki naukowej.

4. Opis działań, jakie jednostka naukowa zamierza podjąć w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego.

Jednostka naukowa dołącza dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, kosztorys usunięcia skutków zdarzenia losowego itp.

II. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, numer faksu, służbowy adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK Nr  6  10  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA CELE OKREŚLONE W ART. 18 UST. 1 PKT 1 I 3 USTAWY

A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki naukowej.

2. Kierownik jednostki naukowej.

3. Kategoria jednostki naukowej.

4. Numer identyfikacji podatkowej jednostki naukowej.

5. Numer REGON lub KRS jednostki naukowej.

6. Numer rachunku bankowego jednostki naukowej.

Raport zawiera rozliczenie środków przyznanych na:
utrzymane potencjału badawczegoTak / Nie
badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckichTak / Nie
utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowegoTak / Nie

Oświadczenie, że informacje zawarte w raporcie złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wyrażenie zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

PIECZĘCIE I PODPISY (jednostki naukowej, głównego księgowego albo kwestora, kierownika jednostki naukowej).

W przypadku gdy część A raportu zostanie przesłana na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, nie wymaga się pieczęci.

B. RAPORT ROCZNY Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO

I. Informacje o zrealizowanych zadaniach badawczych

1. Wykaz zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym z roku poprzedzającego rok złożenia raportu.

Dla każdego zadania podaje się nazwę zadania i cel badań.

2. Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej.

Liczba opublikowanych prac w podziale na:

1) monografie;

2) publikacje w czasopismach naukowych - należy podać, czy czasopismo znajduje się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub Scopus;

3) inne.

II. Rozliczenie środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej

1. Informacja o poniesionych kosztach związanych ze zrealizowanymi zadaniami badawczymi:

koszty ogółem w zł, w tym:

1) środki z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w zł (z wyjątkiem środków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego);

2) inne środki w zł.

2. Rozliczenie środków z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (z wyjątkiem środków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego) za rok poprzedzający rok złożenia raportu (r = rok złożenia raportu):

Dotacja przyznana w roku r-1Dotacja wykorzystana w roku r-1, w tym:Środki z dotacji przyznanej na rok r-1, niewykorzystane i przeniesione na rok rŚrodki z dotacji przyznanej na rok r-2, przeniesione na rok r-1 i niewykorzystane w roku r-1, podlegające zwrotowiŚrodki zwrócone na rachunek ministerstwa
ze środków przyznanych na rok r-2, przeniesionych na rok r-1ze środków przyznanych na rok r-1
123456
w złw złw złw złw złw zł

Podaje się wysokość zwróconych środków, bez odsetek wynikających z przekroczenia terminu na dokonanie zwrotu.

3. Struktura poniesionych kosztów w zł:

Lp.PrzeznaczenieOgółemŚrodki z dotacji
1234
1Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych
2Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
3Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej
4Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej
5Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1
6Upowszechnianie nauki
7Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych
8Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych
RAZEM:

C. RAPORT ROCZNY Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE ORAZ ZADANIA Z NIMI ZWIĄZANE, SŁUŻĄCE ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

1. Liczba młodych naukowców, którym przyznano środki z dotacji dla młodych naukowców.

2. Liczba uczestników studiów doktoranckich, którym przyznano środki z dotacji, w tym liczba osób, którym przyznano stypendium.

3. Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach dotacji dla młodych naukowców.

Dla każdego zadania podaje się nazwę zadania i jego cel oraz opis zrealizowanych prac.

Objętość tekstu w odniesieniu do jednego zadania: maksimum 200 wyrazów

4. Informacja o poniesionych kosztach:

koszty ogółem w zł, w tym:

1) środki z dotacji na młodych naukowców w zł, w tym środki przeniesione z roku poprzedniego w zł;

2) inne środki w zł.

5. Rozliczenie środków z dotacji dla młodych naukowców za rok poprzedzający rok złożenia raportu (r = rok złożenia raportu):

Dotacja przyznana w roku r-1Dotacja wykorzystana w roku r-1, w tym:Środki z dotacji przyznanej na rok r-1, niewykorzystane i przeniesione na rok rŚrodki z dotacji przyznanej na rok r-2, przeniesione na rok r-1 i niewykorzystane w roku r-1, podlegające zwrotowiŚrodki zwrócone na rachunek ministerstwa
ze środków przyznanych na rok r-2, przeniesionych na rok r-1ze środków przyznanych na rok r-1
123456
w złw złw złw złw złw zł

Podaje się wysokość zwróconych środków, bez odsetek wynikających z przekroczenia terminu na dokonanie zwrotu.

6. Informacja o wewnętrznym trybie konkursowym, zgodnie z którym w jednostce naukowej dokonano podziału środków pochodzących z dotacji (wystarczające jest dołączenie regulaminu lub zasad wewnętrznego podziału środków przyznanych jednostce naukowej w roku poprzedzającym rok złożenia raportu).

D. RAPORT ROCZNY Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH W RAMACH DOTACJI NA UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO

1. Przyznana kwota dotacji z tytułu wystąpienia zdarzenia losowego w zł.

2. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji, przeniesionych z roku poprzedniego w zł.

3. Informacja o wysokości środków wydatkowanych na usunięcie skutków zdarzenia losowego w zł, w tym z przyznanej na ten cel dotacji w zł.

4. Informacja o wysokości niewykorzystanych środków z dotacji, przeniesionych na rok następny w zł.

5. Opis działań jednostki naukowej w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego (działania zrealizowane przez jednostkę, z podaniem wysokości środków finansowych wydatkowanych na ten cel).

E. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO.

Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy numer telefonu, numer faksu, służbowy adres e-mail.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).
2 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
3 § 2 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
4 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
5 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 90 i 1941), które utraciło moc z dniem 25 maja 2015 r.
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
8 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
9 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.
10 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 2017 r.