Art. 39. - [Pracownicy zatrudniani przez instytut] - Instytuty badawcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.534 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2024 r.
Art.  39.  [Pracownicy zatrudniani przez instytut]
1. 
Instytut zatrudnia pracowników:
1)
naukowych;
2)
badawczo-technicznych;
3)
inżynieryjno-technicznych;
4)
administracyjno-ekonomicznych;
5)
bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6)
na stanowiskach robotniczych;
7)
obsługi i innych.
2. 
W instytucie badawczym nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. 
Instytuty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu zatrudniają, poza pracownikami, o których mowa w ust. 1, pracowników wykonujących zawody medyczne.
4. 
Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą zostać oddelegowani do pełnienia służby w instytucie.