Sposób podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1005 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:
1)
art. 365 pkt 1 lit. a-c ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą",
3)
art. 459 pkt 5 ustawy, na realizację zadań związanych z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz diagnostów laboratoryjnych

- dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem".

1. 
Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wyodrębnia się część zasadniczą i część uzupełniającą.
2. 
Sposób podziału części zasadniczej przeznaczonej dla uczelni medycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich, oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej, na rozwój zawodowy pracowników uczelni, a także na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym prowadzenie działalności naukowej, realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej, kształcenie w szkole doktorskiej oraz komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. 
Sposób podziału środków na realizację zadań związanych z kształceniem podyplomowym w celu zdobycia specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Część uzupełniającą środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, przeznacza się na:
1)
uzupełnienia i korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2)
uzupełnienia subwencji wynikające z § 3;
3)
zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy;
4)
subwencję dla nowo utworzonej uczelni medycznej przyznawaną w roku jej utworzenia.
1. 
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:
1)
niższa niż 98%,
2)
wyższa niż 106%

- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji, w warunkach porównywalnych.

2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku nowo utworzonej uczelni medycznej nadzorowanej przez ministra przez okres trzech lat następujących po roku jej utworzenia.
1. 
W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy, dla uczelni medycznych jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w 2019 r.:
a)
w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm. 2 ), w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b)
składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni medycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldd,i - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm. 3 ), zwanej dalej "ustawą wprowadzającą", z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

ksk=min - oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

M - oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

SSRi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w/-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych i-tej publicznej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi - oznacza liczbę doktorantów i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dni - oznacza liczbę doktorantów i-tej uczelni medycznej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

c)
składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Lnai oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających tytuł profesora,

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) posiadających stopień naukowy doktora,

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

d)
składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Ldpci - oznacza liczbę doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

e)
składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:

Kj - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

-
1,50 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,
-
1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,
-
0,70 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B, n - oznacza liczbę uczelni medycznych,
f)
składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie elementy wzoru zachowują oznaczenia opisane ust. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym n oznacza liczbę uczelni medycznych,

g)
wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% oraz wyższa niż 106% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinasowanie remontów domów i stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, oraz dotacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni medycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2)
w latach 2019-2022 w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej, ustaloną według wzoru:

gdzie:

Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej w i-tej uczelni medycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Naj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej,

Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej;

3)
w latach 2020-2022 składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Kj oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:
a)
1,50- dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,
b)
1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,
c)
0,70 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B;
4)
w latach 2020-2023:
a)
składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym ksk oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
b)
składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Ldpci oznacza sumę liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.
2. 
W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
1)
w roku 2019:
a)
0,60 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,40 - dla składnika studenckiego Ws,
c)
8 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,40 - dla składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,05 - dla składnika badawczego Wb,
g)
0,00 - dla składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,05 - dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla składnika projektowego Wp;
2)
w roku 2020:
a)
0,57 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,38 - dla składnika studenckiego Ws,
c)
8 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,35 - dla składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,10 - dla składnika badawczego Wb,
g)
0,02 - dla składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,05 - dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla składnika projektowego Wp;
3)
w roku 2021:
a)
0,53 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,36 - dla składnika studenckiego Ws,
c)
8 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,30 - dla składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,10 - dla składnika badawczego Wb,
g)
0,04 - dla składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,10 - dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla składnika projektowego Wp;
4)
w roku 2022:
a)
0,50 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,34 - dla składnika studenckiego Ws,
c)
7,5 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,25 - dla składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,15 - dla składnika badawczego Wb,
g)
0,06 - dla składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,10 - dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla składnika projektowego Wp;
5)
w roku 2023:
a)
0,45 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,32 - dla składnika studenckiego Ws,
c)
7,5 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,25 - dla składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,15 - dla składnika badawczego Wb,
g)
0,08 - dla składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,10 - dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla składnika projektowego Wp.
Rozporządzenie stosuje się do podziału środków finansowych od dnia 1 stycznia 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 4 . 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO ORAZ POTENCJAŁU BADAWCZEGO DLA UCZELNI MEDYCZNYCH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

1.
Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra dzielona jest według algorytmu:

gdzie:

Dui - oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej "subwencją", z części zasadniczej dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Du - oznacza kwotę przyjętą do obliczania części zasadniczej dla uczelni medycznych w danym roku,

Dpi - oznacza wysokość subwencji dla i-tej uczelni medycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,

C - oznacza stałą przeniesienia,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

Si - oznacza składnik studencki i-tej uczelni medycznej,

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej,

Wu - oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,

Ui - oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej,

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

Bi - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni medycznej,

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej,

Wn - oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego,

Ni - oznacza składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej,

Wp - oznacza wagę składnika projektowego,

Pi - oznacza składnik projektowy i-tej uczelni medycznej,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

2.
Składnik studencki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej,

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

ksk=min - oznacza najniższy współczynnik kosztochłonności występujący w i-tej uczelni medycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni medycznej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

SSRi - oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni medycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni medycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

M - oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach medycznych,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

3.
Składnik kadrowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lnai - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej uczelni medycznej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpui - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

Lpni - oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora w instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni medycznej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

4.
Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lsui - oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów w i-tej uczelni medycznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną,

Lspi - oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej kształcenie w i-tej uczelni medycznej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tę uczelnię medyczną,

Lspci - oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, z wyłączeniem osób uwzględnionych w Lsni według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lsni - oznacza liczbę studentów w i-tej uczelni medycznej będących cudzoziemcami, pobierających stypendium przyznane przez Ministra Zdrowia lub Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Ldpci - oznacza liczbę doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną będących cudzoziemcami według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

5.
Składnik badawczy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,

kdnj - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j - oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni medycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli w i-tej uczelni oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Kj - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

- 1,75 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A+,

- 1,25 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową A,

- 1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B+,

- 0,75 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia medyczna posiada kategorię naukową B,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

6.
Składnik doktorancki i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię medyczną,

Ldi,d - oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni medycznej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdnd - oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

gdzie:

l - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej,

kj -oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd - oznacza sumę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię medyczną,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

7.
Składnik badawczo-rozwojowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Nbri - oznacza wysokość nakładów wewnętrznych poniesionych przez i-tą uczelnię medyczną na działalność badawczo - rozwojową wykazanych w PNT-01/s - Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

8.
Składnik projektowy i-tej uczelni medycznej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lkraji - oznacza liczbę projektów w i-tej uczelni medycznej realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych oraz projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,

Lzagri - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, na które i-ta uczelnia otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach zadań, o których mowa w art. 365 pkt 11 i 12 ustawy, oraz zadań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020" oraz w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) "HORYZONT EUROPA",

Lhi - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną samodzielnie lub w ramach konsorcjum, jeżeli i-ta uczelnia była jego liderem, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020" lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) "HORYZONT EUROPA",

Uhi - oznacza liczbę projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych przez i-tą uczelnię medyczną jako członka konsorcjum, niebędącego liderem tego konsorcjum, w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) "HORYZONT 2020" lub w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2021-2027) "HORYZONT EUROPA",

n - oznacza liczbę uczelni medycznych.

9.
Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:
a)
0,40 - dla stałej przeniesienia C,
b)
0,30 - dla składnika studenckiego Ws,
c)
7 - dla parametru referencyjnej liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M,
d)
0,20 - dla składnika kadrowego Wk,
e)
0,05 - dla składnika umiędzynarodowienia Wu,
f)
0,20 - dla składnika badawczego Wb,
g)
0,10 - dla składnika doktoranckiego Wd,
h)
0,10 - dla składnika badawczo-rozwojowego Wn,
i)
0,05 - dla składnika projektowego Wp.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB PODZIAŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PODYPLOMOWYM W CELU ZDOBYCIA SPECJALIZACJI PRZEZ LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FARMACEUTÓW, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ORAZ PRZEZ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

1.
Dotacja na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dzielona jest dla uczelni medycznych według wzoru:

gdzie:

Dpi - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych dla i-tej uczelni medycznej w danym roku,

Dp - oznacza kwotę dotacji dla uczelni w danym roku na zadania związane z prowadzeniem s-tego rodzaju podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji,

s - oznacza rodzaj kształcenia podyplomowego, odpowiednio:

s = 1 - kursy specjalizacyjne dla lekarzy,

s = 2- kursy specjalizacyjne dla lekarzy dentystów,

s = 3 - kursy specjalizacyjne dla farmaceutów,

s = 4 - kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych,

s = 5 - kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych,

n - oznacza liczbę uczelni medycznych,

lsi - oznacza liczbę uczestników s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego prowadzonego w i-tej uczelni medycznej

w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,

gsi - oznacza liczbę godzin (według programu) s-tego rodzaju kształcenia podyplomowego przypadającą na jednego uczestnika w i-tej uczelni medycznej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji.

2.
Dane dotyczące liczby uczestników i liczby godzin kursów, o których mowa w ust. 1, w podziale na kształcenie podyplomowe służące zdobywaniu specjalizacji przez: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych, które były finansowane w ramach przyznanej przez Ministra Zdrowia dotacji, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie medyczne prowadzące kształcenie podyplomowe.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232, z 2022 r. poz. 1010, 1117 i 2306 oraz z 2023 r. poz. 212.
4 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 czerwca 2019 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na zadania związane z prowadzeniem przez uczelnie medyczne podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).