Art. 169. - [Przepis derogacyjny] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1669

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  169.  [Przepis derogacyjny]

Tracą moc:

1)
ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357) - z dniem 31 grudnia 2018 r.;
2)
ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 98, art. 100, art. 101, art. 102, art. 103, art. 103a, art. 104 i art. 106, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2018 r.;
4)
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) - z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.