Sposób podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, a także na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich, znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1157

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, a także na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich, znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

Na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób podziału środków finansowych, o których mowa w:
1)
art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", dla uczelni morskich;
2)
art. 459 pkt 6 ustawy, dla uczelni morskich kształcących kadry morskie.
1. 
Ze środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, wyodrębnia się część zasadniczą, której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, i część uzupełniającą.
2. 
Część uzupełniającą, nie większą niż 2% środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, przeznacza się na:
1)
korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2)
zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy.
Sposób podziału środków finansowych dla uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wysokość subwencji obliczona według algorytmu określonego w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie może być niższa niż 99% wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok przyznania subwencji w warunkach porównywalnych.
1. 
Wysokość subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy, dla uczelni morskich, jest ustalana zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1)
w roku 2019:
a)
w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni morskiej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b)
składnik studencki i-tej uczelni morskiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni morskiej,

ksk - oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni morskiej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Lsk. - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni morskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

y - oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej uczelni morskiej,

kdd - oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020, prowadzonych w i-tej uczelni morskiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

Ld_stypdi - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni morskiej, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lddi - oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni morskiej, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534), z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni morskiej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni morskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

M - oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach morskich,

SSRi - oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego

w i-tej publicznej uczelni morskiej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni morskiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni morskiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dsi - oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni morskiej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Dni - oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni morskiej, którzy rozpoczęli niestacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni morskiej w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni morskiej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

n - oznacza liczbę uczelni morskich,

c)
składnik kadrowy i-tej uczelni morskiej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Lnai oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej, posiadających tytuł profesora,

Ldhi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,

Ldri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej, posiadających stopień naukowy doktora,

Lmgri - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadającymi tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni morskiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę uczelni morskich,

d)
wysokość subwencji dla i-tej uczelni morskiej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99% sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni morskiej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2)
w latach 2020-2023 składnik studencki i-tej publicznej uczelni akademickiej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym:

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni morskiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy.

2. 
W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
1)
0,95 - dla stałej przeniesienia C;
2)
13 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M;
3)
0,40 - dla wagi składnika studenckiego Ws;
4)
0,35 - dla wagi składnika kadrowego Wk;
5)
0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb;
6)
0,00 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, A TAKŻE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO

1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni morskich, zwana dalej "częścią zasadniczą", dzielona jest według algorytmu:

gdzie:

Dui - oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej "subwencją", z części zasadniczej dla i-tej uczelni morskiej w danym roku,

F - oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej dla uczelni morskich w danym roku,

Dpi - oznacza wysokość subwencji dla i-tej uczelni morskiej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,

C - oznacza stałą przeniesienia,

Ws - oznacza wagę składnika studenckiego,

Si. - oznacza składnik studencki i-tej uczelni morskiej,>

Wk - oznacza wagę składnika kadrowego,

Ki - oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni morskiej,>

Wb - oznacza wagę składnika badawczego,

Bi - oznacza składnik badawczy i-tej uczelni morskiej,>

Wd - oznacza wagę składnika doktoranckiego,

Di - oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni morskiej,>

n - oznacza liczbę uczelni morskich.

2. Składnik studencki i-tej uczelni morskiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

x - oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni morskiej,

ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni morskiej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na i-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni morskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Lbki - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych nieprzypisanych do kierunku studiów w i-tej uczelni morskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

di- oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej, obliczany według wzoru:

gdzie:

SSRi - oznacza liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni morskiej, obliczaną według wzoru:

gdzie:

Ssi - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni morskiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Sni - oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych w i-tej uczelni morskiej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Nai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni morskiej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,

M - oznacza referencyjną liczbę studentów przypadających na nauczyciela akademickiego w grupie uczelni morskich,

n - oznacza liczbę uczelni morskich.

3. Składnik kadrowy i-tej uczelni morskiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

Lnai - oznacza sumę kalkulacyjnych liczb nauczycieli akademickich w i-tej uczelni morskiej, obliczaną według wzoru:

Lprofi - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej,

Lpui - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej,

Lai - oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej,

Lpni - oznacza przeciętną liczbę pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej,

LZprofi - oznacza liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadającymi tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych w i-tej uczelni morskiej (z wyłączeniem osób pozostających z i-tą uczelnią w stosunku pracy),

n - oznacza liczbę uczelni morskich.

4. Składnik badawczy i-tej uczelni morskiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia morska prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,

kdnj - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

Ni,j - oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni morskiej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych (z uwzględnieniem czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia morska posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

Kj - oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej, wynoszącą:

1,25 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia morska posiada kategorię naukową A+,

1,00 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia morska posiada kategorię naukową A,

0,70 - dla dyscyplin naukowych, w których i-ta uczelnia morska posiada kategorię naukową B,

n - oznacza liczbę uczelni morskich.

5. Składnik doktorancki i-tej uczelni morskiej oblicza się według wzoru:

gdzie:

y - oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię morską,

Ldi,d - oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię morską, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni morskiej w charakterze nauczyciela akademickiego i cudzoziemców, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,

kdnd - oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię morską, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:

gdzie:

l - oznacza liczbę dyscyplin naukowych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej,

kj - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej,

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,

dd - oznacza sumę dyscyplin naukowych w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię morską,

n - oznacza liczbę uczelni morskich.

6. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:

1) 0,95 - dla stałej przeniesienia C;

2) 13 - dla parametru referencyjnej liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów, przypadających na nauczyciela akademickiego M;

3) 0,40 - dla wagi składnika studenckiego Ws;

4) 0,30 - dla wagi składnika kadrowego Wk;

5) 0,25 - dla wagi składnika badawczego Wb;

6) 0,05 - dla wagi składnika doktoranckiego Wd.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

1. Dotacja dla uczelni morskich na zadania związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich, określona w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, na podstawie art. 459 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowiąca nie więcej niż 30% kwoty środków finansowych w obszarze utrzymania i rozwoju potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, jest przeznaczona na utrzymanie:

1) statków szkolnych;

2) specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnia się:

1) część nie większą niż 65%, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby studentów studiów stacjonarnych kształconych z uwzględnieniem poziomów odpowiedzialności - poziomu zarządzania lub poziomu operacyjnego - określonych w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201 i 202, z późn. zm. 3 ) lub równoważnego;

2) pozostałą część, która jest dzielona między poszczególne uczelnie morskie proporcjonalnie do liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji (w przeliczeniu na pełne etaty), którzy biorą udział w procesie kształcenia i posiadają dyplom na poziomie operacyjnym lub zarządzania, wydany zgodnie z konwencją, o której mowa w pkt 1.

3. Liczby studentów i liczby pracowników uczelni, o których mowa w ust. 2, wynikają z danych przekazanych przez poszczególne uczelnie morskie.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr morskich - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),

2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495),

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).,

3 Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103.