Art. 400. - [Przedsięwzięcie "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości"] - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.478 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  400.  [Przedsięwzięcie "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości"]
1. 
Minister ogłasza corocznie w BIP na swojej stronie podmiotowej komunikat w ramach przedsięwzięcia "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości", którego celem jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia.
2. 
W komunikacie określa się:
1)
warunki otrzymania przez uczelnie w danym roku środków finansowych uwzględniające:
a)
oceny jakości kształcenia wydane przez PKA w okresie 6 lat poprzedzających ogłoszenie komunikatu,
b)
wyniki monitoringu, o którym mowa w art. 352 ust. 1, dotyczące absolwentów studiów;
2)
wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane w danym roku uczelniom wyłonionym w ramach przedsięwzięcia.
3. 
Określając warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, minister uwzględnia możliwość przekazania w danym roku środków finansowych nie więcej niż 15 uczelniom.
4. 
Minister ogłasza w BIP na swojej stronie podmiotowej listę uczelni wyłonionych w ramach przedsięwzięcia.
5. 
Minister zawiera z uczelnią, wyłonioną w ramach przedsięwzięcia "Dydaktyczna inicjatywa doskonałości", umowę, na podstawie której przekazuje środki finansowe.
6. 
Środki finansowe otrzymywane w danym roku przez uczelnię w ramach przedsięwzięcia stanowią zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony komunikat.