Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 27 czerwca 1996 r.
w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701) zarządza się, co następuje:
Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2005:
1)
za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:
a)
5,00 zł za jeden miesiąc,
b)
9,75 zł za dwa miesiące,
c)
14,60 zł za trzy miesiące,
d)
19,45 zł za cztery miesiące,
e)
24,30 zł za pięć miesięcy,
f)
29,10 zł za sześć miesięcy,
g)
33,90 zł za siedem miesięcy,
h)
38,60 zł za osiem miesięcy,
i)
43,30 zł za dziewięć miesięcy,
j)
47,90 zł za dziesięć miesięcy,
k)
52,40 zł za jedenaście miesięcy,
l)
56,80 zł za rok,
2)
za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:
a)
15,80 zł za jeden miesiąc,
b)
30,80 zł za dwa miesiące,
c)
46,10 zł za trzy miesiące,
d)
61,40 zł za cztery miesiące,
e)
76,80 zł za pięć miesięcy,
f)
91,90 zł za sześć miesięcy,
g)
107,10 zł za siedem miesięcy,
h)
122,10 zł za osiem miesięcy,
i)
136,80 zł za dziewięć miesięcy,
j)
151,40 zł za dziesięć miesięcy,
k)
165,60 zł za jedenaście miesięcy,
l)
179,50 zł za rok.
1. 2
Użytkownik odbiornika jest obowiązany uiszczać opłatę do 25 dnia danego miesiąca.
2. 3
Użytkownik odbiornika może uiścić opłatę, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b-l i pkt 2 lit. b-l, do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
3. 4
(skreślony).
4. 5
(skreślony).
1.
Jeżeli odbiornik został zarejestrowany po 15 dniu miesiąca, pobiera się połowę miesięcznej opłaty.
2.
Jeżeli odbiornik został wyrejestrowany do 10 dnia miesiąca, opłaty za ten miesiąc nie pobiera się.
3. 6
W przypadku wyrejestrowania odbiornika, za którego używanie uiszczono opłatę w sposób określony w § 2 ust. 2, opłata podlega zwrotowi, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiornik został wyrejestrowany.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1) 7
osoby:
a)
zaliczone do I grupy inwalidów,
b)
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
c)
całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji,
d) 8
o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
2)
osoby, które ukończyły 75 lat,
3) 9
osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
4)
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).
2.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
3.
Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:
1) 10
inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498),
2) 11
(uchylony),
3) 12
(uchylony).
4. 13
(uchylony).
5. 14
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych kombatantów i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515) oraz wdowy i wdowców - emerytów i rencistów po kombatantach i innych osobach uprawnionych na podstawie tej ustawy, którzy w dniu 31 grudnia 2002 r. byli uprawnieni do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie tytułów określonych w ust. 1-3 z dniem 1 stycznia 2003 r.
6. 15
Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszczone za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. przez osoby, o których mowa w ust. 5, są zwracane, na wniosek tych osób, przez urzędy pocztowe właściwe dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej.
7. 16
Imienne wykazy osób, o których mowa w ust. 6, oraz sumy kwot zwróconych jednostki Poczty Polskiej przedstawiają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na miesiąc.
Zwolnienie od opłat przysługuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez osoby zaliczone do I grupy inwalidów:
a)
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo
b)
dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów,
2)
przez osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności:
a)
orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ orzekający albo
b)
legitymacji osoby niepełnosprawnej dokumentującej niepełnosprawność w stopniu znacznym,
3)
przez osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji:
a)
orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
b)
orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 sierpnia 1998 r., o:
-
całkowitej niezdolności do pracy lub
-
niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) 18
przez osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - orzeczenia organu orzekającego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i zaświadczenia o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego,
5)
przez osoby, które ukończyły 75 lat - dowodu osobistego,
6) 19
przez osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne - decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
6a) 20
przez osoby otrzymujące rentę socjalną - decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
7)
przez osoby niesłyszące:
a)
legitymacji Polskiego Związku Głuchych albo
b)
orzeczenia właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo
c)
zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
8)
przez niewidomych:
a)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo
b)
orzeczenia właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo
c)
orzeczenia właściwego organu orzekającego, stwierdzającego uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo
d)
zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
9)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
10) 21
(uchylony),
11) 22
(uchylony).
1.
Zwolnienie od opłat następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej.
2.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat są obowiązane zgłosić w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca stałego pobytu zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od chwili nastąpienia takiej zmiany.
3. 23
(skreślony).
4. 24
(skreślony).
(skreślony).
1. 26
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w przypadku gdy:
1)
niemożliwe jest ustalenie dłużnika lub jego adresu,
2)
dłużnik nie posiada majątku, z którego można uzyskać należności.
2. 27
Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są właściwe ustalenia dokonane przez jednostki Poczty Polskiej, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, protokół nieściągalności sporządzony przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne.
3.
Wniosek o umorzenie sumy zaległych opłat abonamentowych oraz odsetek ustawowych, wraz z imiennym wykazem dłużników i należnych od nich opłat oraz wskazanie przyczyny braku możliwości ściągnięcia poszczególnych kwot, jednostki Poczty Polskiej przedstawiają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.
1. 28
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy gospodarcze lub społeczne oraz udokumentowane przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć zaległości w płatności opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz odsetek ustawowych, w przypadkach innych niż te, o których mowa w § 7 ust. 1.
2. 29
Wniosek o umorzenie zaległych opłat abonamentowych bądź o rozłożenie tych opłat na raty, wraz z uzasadnieniem, dłużnik (abonent) lub właściwa jednostka Poczty Polskiej składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3.
Dłużnik (abonent) przedkłada w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca jego stałego pobytu lub siedziby dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
(skreślony).
W okresie do dnia 31 grudnia 1996 r. stosuje się opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ustalone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 11.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 95, poz. 477).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz.U.99.75.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2000 r. (Dz.U.00.54.653) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2002 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.140.1175) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.134.1264) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2005 r.

2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U.03.176.1723) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.
3 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.

4 § 2 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 § 2 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1998 r. (Dz.U.98.116.755) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
8 § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
9 § 4 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.

10 § 4 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.134.1264) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 sierpnia 2003 r.
11 § 4 ust. 3 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.

- uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.

12 § 4 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
13 § 4 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
14 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2003 r.
15 § 4 ust. 6 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2003 r.
16 § 4 ust. 7 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2003 r.
17 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
18 § 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
19 § 5 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
20 § 5 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
21 § 5 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
22 § 5 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
23 § 6 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.
24 § 6 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.
25 § 6a skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
26 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1997 r.
27 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1997 r.
28 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.

29 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.
30 § 9 skreślony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.