§ 12. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.