Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.134.1264

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 26 czerwca 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2004:

1) za używanie odbiorników radiofonicznych w wysokości:

a) 4,95 zł za jeden miesiąc,

b) 9,65 zł za dwa miesiące,

c) 14,40 zł za trzy miesiące,

d) 19,20 zł za cztery miesiące,

e) 24,00 zł za pięć miesięcy,

f) 28,70 zł za sześć miesięcy,

g) 33,40 zł za siedem miesięcy,

h) 38,10 zł za osiem miesięcy,

i) 42,70 zł za dziewięć miesięcy,

j) 47,20 zł za dziesięć miesięcy,

k) 51,70 zł za jedenaście miesięcy,

l) 55,90 zł za rok,

2) za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w wysokości:

a) 15,40 zł za jeden miesiąc,

b) 30,00 zł za dwa miesiące,

c) 44,80 zł za trzy miesiące,

d) 59,80 zł za cztery miesiące,

e) 74,70 zł za pięć miesięcy,

f) 89,30 zł za sześć miesięcy,

g) 103,90 zł za siedem miesięcy,

h) 118,50 zł za osiem miesięcy,

i) 132,80 zł za dziewięć miesięcy,

j) 146,90 zł za dziesięć miesięcy,

k) 160,80 zł za jedenaście miesięcy,

l) 173,90 zł za rok.";

2)
w § 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498),".

Opłaty wnoszone na poczet 2004 r. mogą być przyjmowane w 2003 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701, z 1998 r. Nr 6, poz. 23 i Nr 116, poz. 755, z 1999 r. Nr 75, poz. 852, z 2000 r. Nr 54, poz. 653, z 2001 r. Nr 90, poz. 1015, z 2002 r. Nr 140, poz. 1175 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 92 i Nr 73, poz. 668.