§ 8. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  8.
1. 28
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy gospodarcze lub społeczne oraz udokumentowane przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć zaległości w płatności opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz odsetek ustawowych, w przypadkach innych niż te, o których mowa w § 7 ust. 1.
2. 29
Wniosek o umorzenie zaległych opłat abonamentowych bądź o rozłożenie tych opłat na raty, wraz z uzasadnieniem, dłużnik (abonent) lub właściwa jednostka Poczty Polskiej składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3.
Dłużnik (abonent) przedkłada w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca jego stałego pobytu lub siedziby dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
28 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.

29 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.