Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.95.477

Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 23 czerwca 1995 r.
w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 i z 1995 r. Nr 66, poz. 335) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego - 2,40 zł miesięcznie,
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 7,00 zł miesięcznie.
1.
Użytkownik odbiornika jest obowiązany uiszczać opłatę do 20 dnia danego miesiąca.
2.
Użytkownik odbiornika może jednorazowo w terminie, o którym mowa w ust. 1, uiścić opłaty za kolejne miesiące.
3.
Użytkownik odbiornika może jednorazowo do dnia 20 lutego uiścić opłaty za okres danego roku kalendarzowego.
4.
Podwyższenie wysokości opłat w ciągu roku nie dotyczy użytkowników, którzy uiścili opłatę w sposób określony w ust. 3.
1.
Jeżeli odbiornik został zarejestrowany po 15 dniu miesiąca, pobiera się połowę miesięcznej opłaty.
2.
Jeżeli odbiornik został wyrejestrowany do 10 dnia miesiąca, opłaty za ten miesiąc nie pobiera się.
3.
W przypadku wyrejestrowania odbiornika, za którego używanie uiszczono opłatę w sposób określony w § 2 ust. 2 i 3, opłata podlega zwrotowi, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiornik został wyrejestrowany.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1)
inwalidów I grupy,
2)
osoby, które ukończyły 75 lat,
3)
osoby, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej,
4)
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).
2.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
3.
Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:
1)
inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym (Dz. U. Nr 21, poz. 124, z 1983 r. Nr 8, poz. 42 i z 1984 r. Nr 28, poz. 144),
2)
kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom i inwalidom - na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17); zwolnienie przysługuje bez względu na to, czy książeczka opłat jest wystawiona na kombatanta lub inną osobę uprawnioną, czy na jego małżonka, który wspólnie z nim zamieszkuje,
3)
wdowom i wdowcom - emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 2.
4.
Zwolnienie od opłat przysługuje osobom wymienionym w ust. 3 pkt 2 i 3, jeżeli nie korzystają ze zwolnień określonych w ust. 1 i 2 lub ust. 3 pkt 1.
Zwolnienie od opłat przysługuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez inwalidów I grupy:
a)
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o zaliczeniu do I grupy inwalidów, albo
b)
dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów,
2)
przez osoby, które ukończyły 75 lat - dowodu osobistego,
3)
przez osoby, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej - decyzji organu właściwego w zakresie zadań zleconych gminie w sprawach pomocy społecznej,
4)
przez osoby niesłyszące:
a)
legitymacji Polskiego Związku Głuchych lub
b)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
5)
przez niewidomych:
a)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub
b)
orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zaliczającego niewidomego do II grupy inwalidów z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
6)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
7)
przez kombatantów:
a)
emerytów i rencistów: zaświadczenia lub legitymacji o przyznaniu uprawnień oraz dowodu otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc,
b)
inwalidów nie będących emerytami lub rencistami: zaświadczenia lub legitymacji o przyznaniu uprawnień oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów,
8)
przez wdowy (wdowców) - emerytów i rencistów pozostałych po kombatantach i innych osobach uprawnionych: zaświadczenia lub legitymacji potwierdzających uprawnienia oraz dowodu otrzymania emerytury lub renty za ostatni miesiąc.
1.
Zwolnienie od opłat następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej.
2.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat są obowiązane zgłosić w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca stałego pobytu zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od chwili nastąpienia takiej zmiany.
3.
Osoby uprawnione do zwolnień, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3, lub upoważnione przez nie osoby obowiązane są raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca, przedłożyć w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca stałego pobytu dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnień wraz z dowodem osobistym i książeczką radiofoniczną.
4.
W razie nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w ust. 3 we wskazanym terminie, zwolnienie od opłat zostanie wstrzymane.
1.
W okresie do dnia 31 grudnia 1995 r. stosuje się opłaty za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych ustalone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 8.
2.
W 1995 r. termin przedkładania dokumentów określony w § 6 ust. 3 upływa z dniem 30 września.
Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lipca 1993 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 75, poz. 359, z 1994 r. Nr 130, poz. 656 i z 1995 r. Nr 56, poz. 298).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.