§ 5. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  5. 17
Zwolnienie od opłat przysługuje po przedstawieniu następujących dokumentów:
1)
przez osoby zaliczone do I grupy inwalidów:
a)
decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych o zaliczeniu do I grupy inwalidów albo
b)
dowodu osobistego z dokonanym wpisem o zaliczeniu na trwałe do I grupy inwalidów,
2)
przez osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności:
a)
orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ orzekający albo
b)
legitymacji osoby niepełnosprawnej dokumentującej niepełnosprawność w stopniu znacznym,
3)
przez osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji:
a)
orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
b)
orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 sierpnia 1998 r., o:
-
całkowitej niezdolności do pracy lub
-
niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) 18
przez osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - orzeczenia organu orzekającego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o trwałej lub okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i zaświadczenia o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego,
5)
przez osoby, które ukończyły 75 lat - dowodu osobistego,
6) 19
przez osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne - decyzji właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
6a) 20
przez osoby otrzymujące rentę socjalną - decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
7)
przez osoby niesłyszące:
a)
legitymacji Polskiego Związku Głuchych albo
b)
orzeczenia właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo
c)
zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
8)
przez niewidomych:
a)
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo
b)
orzeczenia właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo
c)
orzeczenia właściwego organu orzekającego, stwierdzającego uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo
d)
zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej,
9)
przez inwalidów wojennych i wojskowych - książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
10) 21
(uchylony),
11) 22
(uchylony).
17 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
18 § 5 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
19 § 5 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
20 § 5 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
21 § 5 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
22 § 5 pkt 11 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.