§ 4. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  4.
1.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych:
1) 7
osoby:
a)
zaliczone do I grupy inwalidów,
b)
zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
c)
całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji,
d) 8
o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
2)
osoby, które ukończyły 75 lat,
3) 9
osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
4)
osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB).
2.
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
3.
Zwolnienie od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przysługuje:
1) 10
inwalidom wojennym i wojskowym - na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498),
2) 11
(uchylony),
3) 12
(uchylony).
4. 13
(uchylony).
5. 14
Zwalnia się od opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych kombatantów i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515) oraz wdowy i wdowców - emerytów i rencistów po kombatantach i innych osobach uprawnionych na podstawie tej ustawy, którzy w dniu 31 grudnia 2002 r. byli uprawnieni do uzyskania zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie tytułów określonych w ust. 1-3 z dniem 1 stycznia 2003 r.
6. 15
Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszczone za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. przez osoby, o których mowa w ust. 5, są zwracane, na wniosek tych osób, przez urzędy pocztowe właściwe dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej.
7. 16
Imienne wykazy osób, o których mowa w ust. 6, oraz sumy kwot zwróconych jednostki Poczty Polskiej przedstawiają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na miesiąc.
7 § 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dz.U.01.90.1015) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
8 § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.
9 § 4 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz.U.04.160.1676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 2004 r.

10 § 4 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U.03.134.1264) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 sierpnia 2003 r.
11 § 4 ust. 3 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.

- uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.

12 § 4 ust. 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
13 § 4 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U.03.7.92) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 2003 r.
14 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2003 r.
15 § 4 ust. 6 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2003 r.
16 § 4 ust. 7 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.73.668) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2003 r.