§ 7. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  7.
1. 26
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji umarza zaległości w płatności opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w przypadku gdy:
1)
niemożliwe jest ustalenie dłużnika lub jego adresu,
2)
dłużnik nie posiada majątku, z którego można uzyskać należności.
2. 27
Podstawą do umorzenia należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są właściwe ustalenia dokonane przez jednostki Poczty Polskiej, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, protokół nieściągalności sporządzony przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne.
3.
Wniosek o umorzenie sumy zaległych opłat abonamentowych oraz odsetek ustawowych, wraz z imiennym wykazem dłużników i należnych od nich opłat oraz wskazanie przyczyny braku możliwości ściągnięcia poszczególnych kwot, jednostki Poczty Polskiej przedstawiają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na kwartał.
26 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1997 r.
27 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 14 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.17.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 1997 r.