§ 6. - Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.82.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
§  6.
1.
Zwolnienie od opłat następuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiednie dokumenty w urzędzie pocztowym, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby uprawnionej.
2.
Osoby korzystające ze zwolnień od opłat są obowiązane zgłosić w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca stałego pobytu zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od chwili nastąpienia takiej zmiany.
3. 23
(skreślony).
4. 24
(skreślony).
23 § 6 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.
24 § 6 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.108.701) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1997 r.